An Creat Airgeadais Ilbhliantúil: an taobh dearfach agus an taobh diúltach de

Sa chéad chlár den dara séasúr den phodchraoladh “The Grassroots View/Dearcadh na Cosmhuintire”, beidh plé ann faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) Eorpach nua. Insíonn ár gceathrar aíonna dúinn cad iad na láidreachtaí, na laigí agus na bearnaí sa chomhaontú sin a rabhthas ag súil leis le fada.

Available Languages:

Editorial

Is díol sásaimh do CESE misneach agus dlúthpháirtíocht shochaí shibhialta na hEorpa

A léitheoirí dile,

An 15 Feabhra thionóil CESE an searmanas bronnta do bhuaiteoirí Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta, duais a seoladh i mí Iúil 2020 tráth a bhí an Eoraip ag teacht chuici féin tar éis na chéad ráige de phaindéim COVID-19. Tharla sé go gearr tar éis dheireadh na céad dianghlasála, ar lena linn a bhíomar gaibhnithe sa bhaile ag breathnú ar thuairiscí na meán agus na híomhánna coscracha d’ospidéil ar fud na hEorpa agus ag bualadh ár mbos gach tráthnóna do na hoibrithe sláinte.

Níorbh fhada gur thosaigh moll mór tuairiscí ag teacht isteach faoi na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhí á ndéanamh ar fud an Aontais, rud a léirigh go raibh cuid mhór daoine ann nach raibh ag suí thart go díomhaoin ach a raibh fonn orthu cuidiú a thabhairt do na daoine is leochailí inár measc nó dóibh siúd is mó atá thíos leis an ngéarchéim, nó cibé cuidiú eile is gá a thabhairt.

Diary Dates

1 - 5 Márta 2021, an Bhruiséil
Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021

18 - 19 Márta 2021, an Bhruiséil
Leatsa an Eoraip, Abair leat! 2021

24 - 25 Márta 2021, an Bhruiséil
Seisiún iomlánach CESE

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin do...

Inár roinn “Ceist amháin do...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

 

Tionchar COVID-19 ar an slabhra soláthair bia

CESE Info: Aimsir na paindéime, tá na bialanna agus na tithe tábhairne dúnta. Cad iad na himpleachtaí atá aige sin do tháirgeoirí bia, do na soláthróirí, do na húinéirí bialainne, do chultúr agus tomhaltas an bhia? Cad é an bealach is fearr chun daoine a thabhairt ar ais ag obair?

Peter Schmidt, Cathaoirleach ar Rannóg NAT: Bíonn brú ar tháirgeoirí bia, ar thionscal próiseála an bhia agus ar na miondíoltóirí bia fiú agus gnáthchúinsí ann. Tá coinne ag gach uile dhuine le soláthar bia leordhóthanach, ar an gcaighdeán is airde, a bheith ann ó dhubh go dubh.

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

An t-aoi gan choinne

Beidh aoi speisialta á chur i láthair againn gach mí – duine atá i mbéal an phobail a roinnfidh a thuairimí nó a tuairimí faoi chúrsaí reatha linn, a thabharfaidh dearcadh úrnua dúinn, a spreagfaidh sinn agus a dhíreoidh ár n-aird ar shaol an lae inniu. In eagrán na míosa seo, is cúis áthais dúinn bheirt phearsa ó réimsí éagsúla den saol – an cultúr agus na meáin – a chur i láthair óir cuideoidh siad linn tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil ag titim amach timpeall orainn agus cuirfidh siad an ola ar ár gcroí. Hélène Theunissen, duine mór-le-rá i saol amharclannaíochta agus scannánaíochta na Beilge, agus Nicolas Gros-Verheyde, saineolaí ar pholaitíocht na hEorpa agus breathnadóir uirthi.

Hélène Theunissen: “Ealaíontóirí nach bhfuil i riocht saothair a chruthú, fágtar in ísle brí iad”

Is cuid de dhamáiste comhthaobhach na paindéime seo na healaíontóirí. Tá na hamharclanna dúnta, fiú má athosclaíodh cuid díobh go sealadach ar feadh tamall gairid idir an dá linn. Is iomaí aisteoir, stiúrthóir, ceoltóir, damhsóir agus teicneoir in earnáil na siamsaíochta atá gan obair sa saol neamhghnách seo. Is é an toradh is mó atá air sin ná an eagla a bhraitheann siad faoin todhchaí agus an frustrachas nach beag atá orthu.
Ealaíontóirí nach bhfuil i riocht saothair a chruthú, mothaíonn siad folamh, gan mhaith.

Nicolas Gros-Verheyde: tá baol ann go bhféadfadh Eoraip neamhdhaonlathach teacht chun cinn de dheasca COVID-19

D’fhéadfadh an smacht reachta a bheith ina íospartach comhthaobhach i ngeall ar na bearta atá glactha ag roinnt tíortha san Eoraip ar mhaithe le sláinte an phobail.

Bíodh is gur tháinig COVID-19 gan mhothú orainn ar fad i mí Feabhra agus i mí an Mhárta 2020, lenar éilíodh bearta éigeandála seiftithe a ghlacadh chun dul i ngleic leis, ní hamhlaidh an scéal sa lá atá inniu ann. D’fhéadfadh údar cuí a bheith leis na dianbhearta a glacadh chun srian a chur leis an ngéarchéim sláinte seo. Mar sin féin, ní mór dóibh a bheith níos réamhghníomhaí agus, thar aon ní eile, ní mór iad a rialú ar dhóigh níos daonlathaí. Níorbh amhlaidh an cás go nuige seo.

EESC News

Déanaimis beart de réir briathair agus bainimis brí nua as an bhfocal “pobal”

An 27 Eanáir, chuir António Costa, Príomh-Aire na Portaingéile, tosaíochtaí Uachtaránacht a thíre ar an Aontas Eorpach i láthair ag seisiún iomlánach CESE. Tá an clár sóisialta curtha ag an bPortaingéil go barr chlár oibre Uachtaránacht na Portaingéile agus d’iarr sí ar CESE a shaineolas a roinnt ar sheacht bpríomhábhar a bhaineann le todhchaí an Aontais Eorpaigh.

Seasann CESE leis an gCoimisiún Eorpach sa troid ar son théarnamh na hEorpa ó COVID-19

Tacaíonn Uachtaránacht CESE, agus í dírithe ar Aontas a thógáil atá níos láidre go heacnamaíoch, go sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil de, le hiarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh an Eoraip a chur ar ais ar a seanléim tar éis ghéarchéim COVID-19. Seo an teachtaireacht a thug Christa Schweng, Uachtarán CESE, do Maroš Šefčovič, Leas‑Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Chaidreamh Idirinstitiúideach agus Fadbhreathnaitheacht, a bhí i láthair i seisiún iomlánach CESE i mí Eanáir.

Ní bheidh glacadh ar bith, beag ná mór, le ciapadh a bhuí le Cód Iompair nua CESE

Soiléireacht, trédhearcacht airgeadais níos fearr, rialacha dochta maidir le ciapadh agus pionóis níos láidre i gcás neamhchomhlíonadh na rialacha. An 28 Eanáir 2021, vótáil comhaltaí CESE ar son athruithe móra a dhéanamh ar a gCód Iompair. Is é seo an chéad chloch mhíle in athchóiriú an Choiste, athchóiriú a bhfuil ceannaireacht nua CESE ag tabhairt faoi.

An tAontas le súil ghéar a choinneáil ar chur chun feidhme Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe

Den chéad uair ó síníodh an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, chuir Michel Barnier, Ceann Thascfhórsa an Choimisiúin Eorpaigh um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, a thuairimí in iúl go poiblí maidir leis an téacs le linn díospóireacht ag seisiún iomlánach mhí Eanáir de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

CESE curtha ar an eolas go mb’fhéidir go laghdófaí an bhochtaineacht san Aontas faoina leath faoi 2030

D’fhéadfadh sé go ngearrfaí an líon daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht faoi 50 % sna deich mbliana amach romhainn: b’in a dúirt Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe maidir leis an bhfíorbhochtaineacht agus cearta an duine agus torthaí a mhisin á gcur in iúl aige do na hinstitiúidí Eorpacha ag seisiún iomlánach CESE i mí Eanáir.

An Comhaontú Nua maidir le hImirce: “Tá an donas dearg ar na mionsonraí”

An 27 Eanáir, thionóil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) díospóireacht leis an gCoimisinéir Johansson ag seisiún iomlánach an Choiste díreach sular glacadh leis an tuairim maidir le Comhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann. Sa tuairim sin, chuir an Coiste in iúl go raibh amhras air an gcabhródh an Comhaontú le creat comhchoiteann Eorpach maidir le bainistiú imirce a fhorbairt, creat ar cheart é a bheith éifeachtach agus i gcomhréir le luachanna agus cuspóirí an Aontais.

Tá rochtain ar cheartas comhshaoil ríthábhachtach chun an Comhaontú Glas don Eoraip a chur chun feidhme

D’eisigh CESE tuarascáil le déanaí ina léirítear gur díol sásaimh dó an togra ón gCoimisiún chun athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán Aarhus d’fhonn feabhas a chur ar an rochtain atá ag daoine aonair agus ag eagraíochtaí neamhrialtasacha ar athbhreithniú riaracháin agus breithiúnach i ndáil le cúrsaí a bhaineann leis an gcomhshaol. Mar sin féin, cuirtear i bhfáth inti freisin nach leor an rialachán athbhreithnithe.

Spriocanna aeráide an Aontais: ní éireoidh ach le cur chuige iomlánaíoch na dúshláin a iompú ina ndeiseanna

2030  40% increases to 55%

Athdhearbhaíonn CESE gurb é an rogha ceart astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030. Ina thuairim uaidh, áfach, dar teideal Dlús a chur le hUaillmhian na hEorpa maidir leis an Aeráid, tá CESE á chur i bhfáth gur gá géarú ar na hiarrachtaí maidir leis na spriocanna idirmheánacha chun dlús a chur leis an bpróiseas nó beidh an baol ann nach mbainfear amach aeráidneodracht faoi 2050.

Tá tús curtha le téarma nua oifige an Choimisiúin Chomhairligh um Athruithe Tionsclaíocha in CESE agus tá a chlár oibre do 2021 glactha aige

An 13 Eanáir, thionóil an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI) i gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an cruinniú tionscnaimh dá théarma oifige nua agus ghlac sé a chlár oibre do 2021.

Anois an t-am do rialachas eacnamaíoch atá níos dírithe ar rathúnas

Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) na moltaí ón gCoimisiún maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro. Tacaíonn an Coiste go mór le hIonstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh, NextGenerationEU, agus tá sé á iarraidh aige na comhaontuithe is gá a thabhairt i gcrích a luaithe is féidir.

Straitéis cheart de dhíth ar an Aontas Eorpach maidir le comhtháthú na hearnála fuinnimh

Tá CESE ag tacú leis an nglao ón gCoimisiún Eorpach an earnáil fuinnimh a chomhtháthú. Ba chóir do na córais leictreachais, iompair agus teasa a bheith fite fuaite le chéile sa todhchaí, agus é mar sprioc an éifeachtúlacht a fheabhsú agus geilleagar atá aeráidneodrach a bhaint amach.

Is féidir le hidrigin a bheith ina mórspreagadh chun samhail nua a chruthú don tsochaí tar éis COVID-19

Ní mór don Aontas géarchéim COVID-19 a shárú trí shamhail nua a chruthú don tsochaí bunaithe ar gheilleagair atá níos glaise, níos cothroime agus níos athléimní. Ós fuinneamh glan í, is féidir le hidrigin a bheith ina mórspreagadh don chlaochlú. Is é sin an príomhsmaoineamh a chuirtear chun tosaigh sa tuairim ó Pierre Jean Coulon a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí Eanáir.

News from the Groups

Comhaontú Brexit: Beidh tréimhse ar leith de dhíth ar an earnáil gnó chun dul i dtaithí ar na rialacha nua

Ráiteas ó Stefano Mallia, Uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí in CESE

Tá fáilte curtha ag fostóirí an Aontais Eorpaigh roimh chomhaontú Brexit agus tréaslaíonn siad go mór le foireann chaibidlíochta an Choimisiúin Eorpaigh, faoi stiúir Michel Barnier, a threoraigh na cainteanna go paiteanta. Agus gnólachtaí ar a ndícheall ag iarraidh ciall a bhaint as an gconradh trádála 1,200 leathanach, tá tréimhse ar leith iarrtha acu chun cuidiú leo ar a gcuar géar foghlama.

Gan téarnamh sóisialta ní bheidh aon téarnamh ann

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

I seimineár gréasáin arna reáchtáil ag Grúpa na nOibrithe in CESE i mí Eanáir cuireadh i bhfáth gur ghá conradh sóisialta nua a thabhairt i gcrích ag Cruinniú Mullaigh Porto a bheidh ann amach anseo.

Comhdháil de chuid an Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” chun aghaidh a thabhairt ar thionchar COVID-19 ar an tsochaí shibhialta eagraithe

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An 12 Márta, reáchtálfaidh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” comhdháil hibrideach ar Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta le linn agus i ndiaidh phaindéim COVID-19: na dúshláin agus an todhchaí. Seolfar an staidéar ó CESE, Freagairt eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar phaindéim COVID-19 agus ar na bearta sriantacha a glacadh dá bharr san Eoraip, chomh maith le díospóireachtaí tráthúla le cainteoirí ardleibhéil agus le hionadaithe ón tsochaí shibhialta.

Soon in the EESC/Cultural events

Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021: Téarnamh Inbhuanaithe do Thodhchaí Shaoránaigh na hEorpa

Cén chuma ba cheart a bheith ar théarnamh inbhuanaithe ó ghéarchéim COVID-19 san Eoraip? Cad iad na príomhláidreachtaí ar cheart don Aontas Eorpach tarraingt orthu chun todhchaí dhearfach a chinntiú dá shaoránaigh? Is iad sin na ceisteanna a bheidh i gcroílár Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021 de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), a bheidh ar siúl ar líne ón 1 go dtí an 5 Márta.

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa chun díospóireacht a reáchtáil ar na meáin shóisialta maidir le ról an athraithe chórasaigh sa ghníomhú ar son na haeráide

An 20 Márta, déanfaidh CESE imeacht a reáchtáil ar na meáin shóisialta ina dtabharfar saineolaithe, gníomhaithe agus brústocairí óga ó gach cearn den Eoraip le chéile chun ról an athraithe chórasaigh sa ghníomhú ar son na haeráide a phlé.

Bhí an cultúr faoi chaibidil ar líne le linn an chéad phlé a bhí ag CESE ar an ealaín i mbliana

Luain, an 25 Eanáir, thionóil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa a chéad phlé ar líne ar an ealaín mar chuid de sheoladh fíorúil an taispeántais ar líne “Hand in Hand” le Maria Reis Rocha.