Η επιτροπή παρακολούθησης «Euromed»

Η επιτροπή παρακολούθησης «Euromed» απαρτίζεται από μέλη τα οποία συνεδριάζουν τακτικά. Εκτός από την παρακολούθηση της κατάστασης στην περιοχή από την άποψη της κοινωνίας πολιτών, η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και στον αντίκτυπό της στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της.

Οργανώνει επίσης τις ετήσιες συνόδους κορυφής Euromed, κατά τις οποίες συναντώνται τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια (ΟΚΣ) και συναφείς οργανώσεις και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της. Δημοσιεύει εκθέσεις για επίκαιρα θέματα τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνόδων κορυφής.