Комитет за наблюдение „Евромед“

Комитетът за наблюдение „Евромед“ е съставен от членове, които редовно провеждат заседания. Освен че наблюдава положението в региона от гледна точка на гражданското общество, Комитетът се концентрира върху европейската политика за съседство и нейното въздействие върху сътрудничеството между ЕС и неговите държави партньори.

Той също така организира годишните срещи на високо равнище на „Евромед“, които обединяват Икономическите и социални съвети и сходни институции, както и представители на гражданското общество в ЕС и държавите партньори. Комитетът публикува доклади по актуални въпроси, които впоследствие се представят пред множество представители на гражданското общество по време на тези годишни срещи на високо равнище.