Από την ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Στις 12 Μαρτίου, η Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» θα φιλοξενήσει υβριδική διάσκεψη με θέμα «Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση COVID-19: προκλήσεις και μέλλον». Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης της ΕΟΚΕ με τίτλο «Η ανταπόκριση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα που υιοθέτησε η Ευρώπη», ενώ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις επικαιρότητας με ομιλητές υψηλού επιπέδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Η μελέτη, την οποία δρομολόγησε η ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας», επισημαίνει τις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) προκειμένου να δοθεί συνδρομή στις τοπικές κοινότητες και τις ευάλωτες ομάδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τις δραστηριότητές τους παρουσιάζονται μέσω περιπτωσιολογικών μελετών.

Οι συντάκτες ακολούθησαν μια μεικτή μέθοδο που συνδυάζει την έρευνα τεκμηρίωσης και την εμπεριστατωμένη διαδικτυακή έρευνα. Η μελέτη υπογραμμίζει βασικά θέματα για το μέλλον των ΟΚΠ, όπως η έλλειψη σταθερών χρηματοδοτικών ροών, νομικών πλαισίων και επαρκών πόρων και δεξιοτήτων, που θα απαιτήσουν μελλοντικό προβληματισμό και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες των ΟΚΠ διατηρούνται και ενισχύονται κατά τη φάση ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι συντάκτες της μελέτης θα παρουσιάσουν τα κύρια ευρήματα και συστάσεις.

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις με ομιλητές υψηλού επιπέδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο της πανδημίας στις ευάλωτες ομάδες, στον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βοήθησαν αυτές τις ευάλωτες ομάδες, στις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι ΟΚΠ για να εξετάσουν πώς διαχειρίστηκαν την κρίση και στους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση και στην επίτευξη βιώσιμων κοινοτήτων μετά την πανδημία COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη διεύθυνση: https://europa.eu/!PG36rF (jk)