Conferentie van de groep Diversiteit Europa over de aanpak van de gevolgen van COVID-19 voor het maatschappelijk middenveld

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 12 maart organiseert de groep Diversiteit Europa een hybride conferentie over Maatschappelijke organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen voor welke toekomst? Tijdens het evenement zal de EESC-studie De reactie van maatschappelijke organisaties op de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen in Europa worden gepresenteerd en zal er over actuele kwesties worden gedebatteerd met prominente sprekers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

De studie, uitgevoerd in opdracht van het EESC op verzoek van de groep Diversiteit Europa, belicht de activiteiten die maatschappelijke organisaties ontplooien om lokale gemeenschappen en kwetsbare groepen te helpen bij de aanpak van de pandemie. Aan de hand van casestudies worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over hun activiteiten uiteengezet.

De auteurs pasten een methode toe waarbij deskresearch met een diepgaande online-enquête werd gecombineerd. In de studie komen belangrijke thema's voor de toekomst van maatschappelijke organisaties aan bod, zoals het gebrek aan stabiele financieringsstromen, wettelijke kaders en adequate middelen en vaardigheden, waarover in de toekomst zal moeten worden nagedacht en die doortastende politieke besluiten zullen vergen om ervoor te zorgen dat de capaciteiten van de maatschappelijke organisaties in de herstelfase na COVID-19 behouden blijven en worden versterkt. Tijdens de conferentie zullen de auteurs van de studie hun belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toelichten.

Vervolgens zal in debatten met prominente sprekers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld vooral worden ingegaan op de gevolgen van de pandemie voor kwetsbare bevolkingsgroepen, de wijze waarop maatschappelijke organisaties deze groepen hebben geholpen, initiatieven van maatschappelijke organisaties om na te gaan hoe zij de crisis hebben aangepakt en de manieren waarop zij zullen bijdragen aan het herstel en aan duurzame gemeenschappen na COVID-19.

Meer informatie over het evenement is beschikbaar op: https://europa.eu/!PG36rF (jk)