Comhdháil de chuid an Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” chun aghaidh a thabhairt ar thionchar COVID-19 ar an tsochaí shibhialta eagraithe

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An 12 Márta, reáchtálfaidh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” comhdháil hibrideach ar Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta le linn agus i ndiaidh phaindéim COVID-19: na dúshláin agus an todhchaí. Seolfar an staidéar ó CESE, Freagairt eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar phaindéim COVID-19 agus ar na bearta sriantacha a glacadh dá bharr san Eoraip, chomh maith le díospóireachtaí tráthúla le cainteoirí ardleibhéil agus le hionadaithe ón tsochaí shibhialta.

Sa staidéar a choimisiúnaigh an CESE arna iarraidh sin ag an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”, tarraingíodh aird ar ghníomhaíochtaí eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun cabhrú le pobail áitiúla agus le grúpaí leochaileacha dul i ngleic leis an bpaindéim. Cuirtear sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla a bhaineann lena ngníomhaíochtaí i láthair trí chás-staidéir.

Úsáideann na húdair modh measctha ina gcomhcheanglaítear taighde deascbhunaithe agus grinnsuirbhé ar líne. Leagtar béim sa staidéar ar na príomhábhair a bhaineann le todhchaí eagraíochtaí na sochaí sibhialta, amhail easpa sruthanna seasmhacha maoiniúcháin, creataí dlíthiúla agus acmhainní leordhóthanacha agus tacair scileanna leordhóthanacha, a mbeidh gá le machnamh a dhéanamh orthu amach anseo agus le cinntí misniúla polaitiúla chun a chinntiú go ndéanfar cumais na n-eagraíochtaí seo a chaomhnú agus a neartú sa chéim téarnaimh i ndiaidh COVID-19. Le linn na comhdhála, cuirfidh údair an staidéir a bpríomhthorthaí agus a bpríomh-mholtaí i láthair.

Ina dhiaidh sin, beidh plé ann le cainteoirí ardleibhéil agus le hionadaithe ón tsochaí shibhialta, a dhíreoidh ar thionchar na paindéime ar dhreamanna leochaileacha, ar an gcaoi ar chabhraigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta leis na grúpaí leochaileacha sin, le tionscnaimh a rinne eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach ar dhéileáil siad leis an ngéarchéim agus ar na bealaí ina gcuirfidh siad leis an atógáil agus le pobail inbhuanaithe sa tréimhse i ndiaidh COVID-19.

Tá tuilleadh eolais faoin imeacht ar fáil ag: https://europa.eu/!PG36rF (jk)