Græsrøddernes holdning – sæson 3, afsnit 25 – Et digitalt Europa: mellem regulering og innovation

Digital innovation har evnen til at ændre vores industrier, samfund og liv. Den digitale innovation kan også udgøre en trussel, hvis den ikke reguleres ordentligt. I dette afsnit af Græsrøddernes holdning gør vi status over den digitale omstilling i Europa. Hvor står EU i forhold til resten af verden? Hvilke udfordringer og muligheder ligger forude? Hvordan kan Europa blive og forblive konkurrencedygtigt og samtidig beskytte europæernes rettigheder og velfærd?

Tilgængelige sprog:

Et år med krig i Ukraine

Den 24. februar 2022, da krigen brød ud i Ukraine, fordømte vi i EØSU straks den russiske regerings uberettigede og uprovokerede invasion af landet.

I løbet af det sidste års tid, har vi på forskellige måder givet udtryk for vores solidaritet med det ukrainske folk, og vi har opfordret til håndfaste tiltag på såvel EU-, som nationalt niveau. Jeg er stolt af udvalget og dets ihærdige indsats for at vurdere konsekvenserne af krigen for ukrainske og europæiske borgere og virksomheder, og hvordan man bedst kan støtte Ukraine og dets civilsamfund.

 

Vigtige datoer

Lige til sagen

I vores spalte "Lige til sagen" har vi bedt Stoyan Tchoukanov om at fremhæve vigtige elementer i udtalelsen om Revision af direktivet om rensning af byspildevand. (ehp)

Stoyan Tchoukanov: "Vi har ladet forureningen gå for vidt"

Med sin udtalelse opfordrer EØSU EU-institutionerne til at begynde at behandle vand som en prioritet og udvikle en "blå EU-pagt": en helhjertet indsats for at foregribe behov, bevare vandressourcerne og håndtere vandrelaterede udfordringer hensigtsmæssigt ved hjælp af en samlet og koordineret køreplan.

"Et spørgsmål til..."

"Et spørgsmål til..."

I denne udgave har vi interviewet María del Carmen Barrera Chamorro om et andet aspekt af det vanskelige spørgsmål, som energi udgør, og som vi allerede havde oppe at vende i sidste måned.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: en energiomstilling til gavn for beskæftigelsen

EØSU info: Hvilken indvirkning har energiomstillingen på beskæftigelsen i regioner, der befinder sig midt i en omstilling, og hvilke løsninger foreslår EØSU i den henseende?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Der er meget blandede erfaringer. Vi har set en del succeshistorier, men der findes også mange dårlige resultater. Det er dog altafgørende at sikre en vellykket energiomstilling, når det handler om beskæftigelse. Uden garantier for bæredygtig beskæftigelse, social beskyttelse og erhvervslivets opbakning til omstillingen vil der ikke være nogen konkurrencedygtig og sund fremtid i Europa.

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Tetyana Ogarkova er ukrainsk journalist, skribent og litteraturekspert fra Kyiv. I 2022 var hun i forbindelse med vores særudgave om Ukraine den første gæst til at fortælle om den tragedie, som krigen har påført hendes land. Her i februar 2023, et år efter udbruddet af den russiske aggression mod Ukraine, deler hun sine tanker om dette års oplevelser med død og lidelser og de varige mén på ukrainernes sjæl.

 

Tetyana Ogarkova: "Sejrsdagen kommer, men den bliver ikke som tiden før den 24. februar 2022"

Den 24. februar 2022 blev der vendt op og ned på millioner af ukraineres tilværelse. I dag, når man hører ordet "sejr", tænker man tilbage på tiden før krigen. En helt normal dag i fredstid, sådan som den nu så ud før den 24. februar 2022.

Men ak, vi kommer ikke tilbage til tiden før den 24. februar 2022. Aldrig vil en dag igen blive som i tiden før krigen.

 

Tak til alle vores gæster i 2022

Da vi nærmer os årsdagen for Ruslands omfattende militære aggression mod Ukraine, vil vi gerne rette en tak til journalister, forfattere og fotografer rundt om i Europa, som har delt deres historier og vidnesbyrd med os i løbet af krigens første år: Nadija Afanasieva, Vitaly Portnikov, Olga Czaiko, Tetyana Ogarkova, Olena Abramovych, Olga Vegera, Vasyl Kushmus, Kostas Onisenko, Marta Barandiy, Jowita Kiwnik, Slawek Kaminski. (ehp)

 

EØSU-nyt

Roberta Metsola er enig med Christa Schweng: EU's konkurrenceevne er vigtigere end nogensinde

På EØSU's plenarforsamling i januar drøftede medlemmerne EU's reaktion på de geopolitiske udfordringer med formand for Europa-Parlamentet Roberta Metsola. Hun var enig med EØSU's formand, Christa Schweng, i at det er vigtigt at sikre konkurrenceevne og mere strategisk autonomi i denne udfordrende tid.

Det svenske rådsformandskab 2023: Ukraine står stadig øverst på dagsordenen

Garanti for europæernes sikkerhed og opretholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder – krisestyringsforanstaltninger vil være de vigtigste prioriteter for Sverige, som varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union fra januar til juni 2023.

 

Det indre marked skal være til for borgerne og ikke omvendt

For at markere EU's indre markeds 30-års jubilæum i år var EØSU's plenarforsamling i januar vært for en debat med kommissær Margrethe Vestager for at drøfte, hvordan man kan overvinde, hvad der kan vise sig at blive den kommende generations største udfordring.

Netværket for bæredygtig udvikling advarer om, at et helt årti i 2030-dagsordenen risikerer at gå tabt

Under en debat i EØSU den 24. januar kom det frem, at EU ikke opfylder målene i FN's 2030-dagsorden. Der er dog stadig håb forude. EU har nemlig mulighed for at tage føringen, bl.a. gennem økonomisk støtte, og EØSU spiller en vigtig rolle i forbindelse med overvågningen af processen.

EU skal forbyde produkter fremstillet ved tvangsarbejde og værne om menneskerettighederne

EØSU opfordrede i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar, EU til at bekæmpe alle former for tvangsarbejde og blive en global leder på menneskerettighedsområdet.

 

Energipriskrise: EU bør støtte forbrugere og virksomheder

EU's svar på energipriskrisen bør sigte mod at beskytte alle husholdninger og virksomheder, der kæmper med at betale deres energiregninger. Dette var hovedbudskabet i EØSU's udtalelse om den økonomiske politik i euroområdet 2023, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar.

EU bør intensivere det internationale samarbejde om at beskytte havene

Øget internationalt samarbejde er en vigtig forudsætning for at gøre havene bæredygtige inden 2030 og garantere sikkerheden til søs, siger EØSU i en ny udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar.

Sikkerhed handler om meget andet end blot forsvar

På sin plenarforsamling i januar drøftede EØSU EU's vision om et "strategisk kompas" for sikkerhed og forsvar og argumenterede for, at sikkerhed bør forstås bredt, langt ud over det militære forsvar alene. Civilsamfundet bør ikke blot være tilskuer i sikkerhedsspørgsmål. I krisetider kan det have en stabiliserende rolle, som krigen i Ukraine har vidnet om.

EU's nye plejestrategi er en lakmusprøve for et socialt Europa

EØSU glæder sig over Kommissionens forslag til en omfattende europæisk plejestrategi, der skal garantere alle europæere adgang til sundheds- og plejeydelser af høj kvalitet hele livet igennem.

 

Nyt fra grupperne

Industriplanen for den grønne pagt: Et igangværende arbejde, der skal munde ud i en dagsorden for konkurrenceevne

Stefano Mallia, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe

Kommissionens forslag er ufuldstændigt og bør indarbejdes i en langsigtet vision for en dagsorden for konkurrenceevne.

Den 1. februar 2023 fremlagde Kommissionen sin første reaktion på USA's præsident Joe Bidens første klimapakke, loven om inflationsbekæmpelse, der støtter den amerikanske industri med tilskud til et rekordstort samlet beløb på 369 mia. USD. Forslaget imødekommer mange ønsker – forudsigelige lovgivningsmæssige rammer, adgang til finansiering, en tilstrækkelig kvalificeret arbejdsstyrke og en dagsorden for åben handel – men efter en første vurdering er EU's arbejdsgivere enige om, at der fortsat må gøres en stor indsats, hvis vi skal opnå konkurrenceevne på lang sigt.

En stærk social dialog for et ægte socialt Europa

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

EØSU's Arbejdstagergruppe glæder sig over Kommissionens nyligt offentliggjorte initiativ om den sociale dialog. Det sender et stærkt signal til EU's arbejdstagere og borgere, som i øjeblikket går igennem en alvorlig krise med hensyn til leveomkostningerne.

Opbygning af færdigheder for at åbne arbejdsmarkedet for alle

af Ioannis Vardakastanis, næstformand for EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer

Det europæiske år for færdigheder bør være en lejlighed til at afhjælpe mangler – et år til at nedbryde de barrierer, der hindrer mange personer i EU i at finde tilfredsstillende kvalitetsbeskæftigelse. På et tidspunkt, hvor EU's arbejdsstyrke er faldende, er det nu vigtigere end nogensinde at fokusere på at udnytte potentialet hos dem, der alt for ofte er afskåret fra det almindelige arbejdsmarked, ved at investere i færdigheder.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Civilsamfundsdage 2023

Dette års civilsamfundsdage vil belyse civilsamfundsorganisationernes grundlæggende rolle med hensyn til at sikre og garantere såvel social samhørighed som et modstandsdygtigt demokrati i Europa.

Elever byder EØSU-medlemmer velkommen forud for Dit Europa, din mening!

I februar og marts besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg femogtredive skoler i EU's medlemsstater og syv kandidatlande for at forberede dem til ungdomsplenarforsamlingen "Dit Europa, din mening!", som finder sted i Bruxelles den 23.-24. marts 2023.