Ke klimatické krizi musí EU přistupovat spojením tří dílčích strategií. Těmi jsou mobilizace finančních prostředků, zapojení občanů a soukromého sektoru a silné politické vedení. S tímto poselstvím přichází EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, které přijal na zářijovém plenárním zasedání.

Stanovisko připravili zpravodajové Thomas Kattnig a Lutz Ribbe a Výbor v něm argumentuje, že EU musí více investovat do inteligentních a obnovitelných energetických systémů a do infrastruktury pro skladování energie a zapojit se musí všichni.

Podle sdružení elektroenergetického průmyslu Eurelectric musí EU zdvojnásobit investice do elektrické sítě na 55 miliard EUR ročně a zvýšit rozpočet na výstavbu čistých výrobních kapacit na 75 miliard EUR ročně.

„Chceme-li dosáhnout cílů v oblasti energetické transformace a klimatu, musíme zajistit rozsáhlé veřejné investice. Jedině tak bude možné zaručit bezpečnost dodávek, řešit energetickou chudobu, udržet dostupné ceny a vytvořit pracovní místa,“ uvedl Thomas Kattnig.

Pokud jde o budoucí koncepci energetických systémů a infrastruktur, EHSV podporuje záměr Komise zlepšit uspořádání trhu s elektřinou a rozhodně podporuje myšlenku provést posouzení trhu analyzující chování všech potenciálních aktérů. „K navržení dobře fungujícího trhu s energií je klíčovým předpokladem, aby Komise posoudila výhody a nevýhody veřejného a soukromého vlastnictví /nebo soukromého financování energetické infrastruktury,“ dodal Lutz Ribbe.

Investice do infrastruktury EHSV doporučuje financovat zdaněním neočekávaných zisků energetických společností a uplatněním „zlatého pravidla“ na všechny projekty spojené s energetickou nezávislostí. (mp)