EU:n tulee vastata ilmastokriisiin kolmella tavalla: mobilisoimalla rahoitusta, osallistamalla kansalaisia ja yksityistä sektoria sekä osoittamalla vahvaa poliittista johtajuutta. Tämä on syyskuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK:n oma-aloitteisen lausunnon viesti.

Thomas Kattnigin ja Lutz Ribben laatimassa lausunnossa todetaan, että EU:ssa on lisättävä julkisia investointeja älykkäisiin ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin energiajärjestelmiin sekä varastointi-infrastruktuuriin, jotta kasvavaan sähkönkysyntään pystytään vastaamaan ja ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Kaikkien on kannettava kortensa kekoon.

Euroopan sähköteollisuuden liiton Eurelectricin mukaan EU:n sähköverkkoinvestoinnit on kaksinkertaistettava 55 miljardiin euroon vuodessa ja puhtaan tuotantokapasiteetin rakentamiseen tarkoitetut määrärahat on nostettava 75 miljardiin euroon vuotta kohden.

”Julkisia investointeja tarvitaan valtavasti, jotta energiakäänteen tavoite ja ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Investoinnit ovat erittäin tärkeitä toimitusvarmuuden takaamiseksi, energiaköyhyyden torjumiseksi, hintojen pitämiseksi kohtuullisina ja työpaikkojen luomiseksi”, Thomas Kattnig sanoi.

ETSK on energiajärjestelmien ja -infrastruktuurien tulevaa organisointia ajatellen tyytyväinen siihen, että komissio aikoo tehdä parannuksia sähkömarkkinoiden rakenteeseen, ja kannattaa voimakkaasti sellaisten markkina-arviointien laatimista, joissa analysoidaan kaikkien mahdollisten toimijoiden käyttäytymistä. Lutz Ribbe korosti, että ”komission on olennaisen tärkeää arvioida energiainfrastruktuurin julkisen ja yksityisen omistuksen ja yksityisen rahoituksen etuja ja haittoja, jotta energiamarkkinoista saadaan toimivat”.

Infrastruktuuri-investointien rahoittamiseksi ETSK suosittaa energiayhtiöiden windfall-voittojen leikkaamista ja ”kultaisen säännön” soveltamista energiaomavaraisuutta edistäviin hankkeisiin. (mp)