Na prosincovém plenárním zasedání EHSV se projednávala úloha financování a veřejných politik na podporu oživení při prosazování genderové rovnosti a posílení ekonomického postavení žen v EU. Diskuse proběhla v souvislosti s přijetím dvou stanovisek, z nichž jedno pojednává o zohledňování genderového hlediska v rámci rozpočtování a investic. Druhé stanovisko se zabývá tím, jak mohou členské státy v rámci národních plánů pro oživení a odolnost zlepšit dopad přímých a nepřímých opatření na genderovou rovnost.

V Evropě zdaleka nebylo dosaženo genderové rovnosti, zvláště co se týče posílení ekonomického postavení žen a přístupu k rizikovému kapitálu a financování. „Při oživení po pandemii si nemůžeme dovolit potenciál žen opomíjet. Genderové hledisko je třeba uplatňovat v národních plánech pro oživení, ale i v makroekonomické politice a globálním rozvoji,“ prohlásila na úvod diskuse předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Zpravodajka stanoviska EHSV Genderově orientované investice v rámci národních plánů pro oživení a odolnost Maria Nikolopoulou dodala, že „genderová rovnost se netýká jen žen. Ve skutečnosti má pozitivní přínos pro všechny. Zásadní význam pro identifikaci oblastí, které je třeba řešit prostřednictvím rozpočtu, má účast žen i mužů a organizací občanské společnosti.“

Jak uvedla zpravodajka stanoviska EHSV Zohledňování genderového hlediska v rámci investic jakožto prostředek k posílení genderové rovnosti v Evropské unii Ody Neisingh, „finanční aspekt genderové rovnosti je v politikách EU opomíjen. I když je pro politické činitele zohledňování genderového hlediska v rámci investic a rozpočtování stále důležitější, systematicky se na něj nezaměřují.“

Spoluzpravodajka stanoviska k genderově orientovaným investicím Cinzia Del Rio se k genderovým opatřením v rámci národních plánů pro oživení a odolnost vyjádřila takto: „Při provádění plánů pro oživení a odolnost je třeba se prioritně zaměřit na posílení přímých a nepřímých opatření v oblasti genderové rovnosti. Za tímto účelem jsou nutné cílené veřejné politiky a jasné a udržitelné způsoby investování, včetně plánování zdrojů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.“ (tk)