På sin plenarforsamling i december afholdt EØSU en debat om den rolle, som finanspolitikker og offentlige genopretningspolitikker spiller, når det handler om at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders økonomiske stilling i EU. Debatten var knyttet til vedtagelsen af to udtalelser. Den ene om en kønsbaseret tilgang til budgettering og investeringer og den anden om, hvordan medlemsstaterne kan forbedre den måde, hvorpå de direkte og indirekte foranstaltninger, der foreslås i deres genopretnings- og resiliensplaner, påvirker ligestillingen mellem kønnene.

Ligestilling mellem mænd og kvinder er stadig langt fra en realitet i Europa. Det gælder især når det kommer til kvinders økonomiske stilling og adgang til risikovillig kapital og finansiering. "Vi har ikke råd til at overse kvinders potentiale i genopretningen efter pandemien. Kønsaspektet er nødt til at blive integreret i de nationale genopretningsplaner på lige fod med makroøkonomisk politik og global udvikling", sagde EØSU's formand Christa Schweng, da hun indledte debatten.

Maria Nikolopoulou, ordfører for EØSU's udtalelse om Kønsbaserede investeringer i nationale genopretnings- og resiliensplaner, tilføjede: "Ligestilling mellem kønnene er ikke kun et spørgsmål, der berører kvinder. Det kommer alle til gode. For at finde frem til de områder, der skal behandles via budgettet, er det afgørende, at både kvinder og mænd og civilsamfundsorganisationer deltager".

Ody Neisingh,ordfører for EØSU's udtalelse om investeringer med et kønsperspektiv, sagde: "Det økonomiske aspekt af ligestillingen er stadig et blindt punkt i EU's politikker. Selv om investeringer og budgettering med et kønsperspektiv er ved at vinde frem blandt de politiske beslutningstagere, mangler der stadig systemisk fokus".

Endelig kommenterede Cinzia Del Rio, medordfører for udtalelsen om kønsbaserede investeringer, de kønsbaserede foranstaltninger i genopretnings- og resiliensplanerne: "I forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne bør det være en prioritet at intensivere de direkte og indirekte ligestillingsforanstaltninger. Dette kræver målrettede offentlige politikker og klare og bæredygtige investeringskanaler med mellem- og langsigtet ressourceplanlægning ". (tk)