Рязкото увеличаване на детския и принудителния труд, както и продължаващата експлоатация на работниците по целия свят правят действията на ЕС за достоен труд все по-неотложни.

Изслушването на тема „Достоен труд в световен мащаб“, проведено на 4 май, събра членове на ЕИСК, представители на европейските институции и Международната организация на труда (МОТ), както и представители на академичните среди и организации на гражданското общество.

Изслушването беше организирано с цел да допринесе за становището, което ЕИСК ще изготви на тази тема, в отговор както на съобщението на Комисията относно достойния труд в световен мащаб, прието през февруари,така и на предложението ѝ за директива относно надлежната проверка на корпоративната устойчивост.

С тези инициативи Комисията се стреми да позиционира ЕС като защитник на достойните условия на труд както на своята територия, така и по света, и да даде възможност на милиони хора да работят и живеят достойно.

„Мечтата ни е за бъдеще, в което трудът е достоен. Достойният труд, обаче, все още не е реалност за стотици милиони хора по света, което затруднява постигането на целите за устойчиво развитие“, заяви докладчикът по становището на ЕИСК Мария дел Кармен Баррера Чаморро.

Пандемията от COVID-19 допълнително влоши положението в сферата на труда, като много държави съобщават за скок в увеличаването на несигурните условия на труд. Тя засегна непропорционално жените, както и уязвимите групи като децата и работниците в неформалната икономика. Броят на децата, ангажирани с трудова дейност, е започнал да нараства още преди пандемията, като се е увеличил с над 8 милиона в периода 2016—2020 г., а преди това е намалял.

В момента той възлиза на 160 милиона работещи деца, което означава едно на всеки десет деца по света. 25 милиона души се намират в положение на принудителен труд. При липсата на достатъчно покритие на социалната закрила, в близко бъдеще още 46 милиона деца могат да станат жертва на детски труд.

Целта на усилията на ЕС е да се насърчи устойчивото и отговорно корпоративно поведение на вътрешните пазари, в държавите извън ЕС и по световните вериги за създаване на стойност. Основните инструменти ще бъдат политиките на ЕС за корпоративна отговорност и прозрачност. Планира се също така правен инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд. Всички политики ще насърчават равенството между половете и недискриминацията.

Приветстваме инициативата на Комисията, но се нуждаем от по-амбициозна програма и интегрирана политика, основана на универсалните права на човека. Достойният труд е в интерес на хората, но също така и на предприятията, потребителите и планетата“, отбеляза в заключение г-жа Баррера Чаморро. (ll)