EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

This page is also available in

Enligt artikel 13 i den institutionella ramen i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ska vardera parten inrätta en inhemsk rådgivande grupp bestående av företrädare för det civila samhällets organisationer.

Huvudsyftet med EU:s inhemska rådgivande grupp är att ge kommissionen råd om genomförandet av det fullständiga handels- och samarbetsavtalet (se nedan). Det är EU:s första inhemska rådgivande grupp som har ett så brett ansvarsområde, som sträcker sig längre än fokus på handel och hållbar utveckling.

Ett så brett ansvarsområde utan tidigare motstycke krävde en större inhemsk rådgivande grupp i EU för att utnyttja expertis från ett brett spektrum av intressenter, samtidigt som man säkerställde den inhemska rådgivande gruppens förmåga att arbeta snabbt. EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för handels- och samarbetsavtalet har således totalt 30 medlemmar, 24 från det breda nätverket av europeiska civilsamhällesorganisationer och sex från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Denna sammansättning säkerställer en balanserad representation av intressenter från det ekonomiska området, det sociala området och miljöområdet.

Medlemmarna av EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

I handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket fastställs förmånsordningar på områden såsom handel med varor och tjänster, digital handel, immateriella rättigheter, offentlig upphandling, luftfart och vägtransporter, energi, fiske, samordning av de sociala trygghetssystemen, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, tematiskt samarbete och deltagande i unionsprogram. Det bygger på bestämmelser som säkerställer lika villkor och respekt för de grundläggande rättigheterna.

Även om avtalet på intet sätt motsvarar den nivå av ekonomisk integration som rådde när Förenade kungariket var medlem i EU, går handels- och samarbetsavtalet längre än traditionella frihandelsavtal och utgör en stabil grund för att bevara den långvariga vänskapen och det mångåriga samarbetet.

Avtalet undertecknades den 30 december 2020, tillämpades provisoriskt från och med den 1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021.

Mer information och vägledning finns på kommissionens webbplats.

Downloads

Rules of Procedure