En starkare inre marknad genom enhetlig beskattning av den digitala ekonomin

I ett förberedande yttrande framhåller EESK vikten av en samordnad EU-lagstiftning som fastställer skattesatser för företag som tillhandahåller digitala tjänster. Detta kommer att säkerställa ett tillväxtvänligt företagsklimat och gynna den inre marknaden, samtidigt som man slipper de skillnader som separata nationella initiativ annars skulle ge upphov till. I kommitténs yttrande, som utarbetats på begäran av det tjeckiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, anges att alla nya regler måste vara så utformade att man undviker dubbelbeskattning och minimerar företagens efterlevnadskostnader.

Även om EU kan spela en ledande roll när det gäller att fastställa regler för beskattning av den digitala ekonomin bör unionen respektera den internationella överenskommelse som ingåtts av OECD/G20. Angående detta framhöll föredraganden Benjamin Rizzo följande: ”Både den första och andra pelaren i OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster måste genomföras i EU så snart som möjligt. Det kommer att bidra till en hög grad av samstämmighet med den internationella överenskommelse som kommer att förhandlas fram av OECD/G20.” Medföredraganden Petru Dandea tillade att ”EESK betonar att korrekt utarbetad internationell skattelagstiftning om digitala företag bidrar till att man kan förhindra skatteundandragande och skatteflykt samt utforma ett rättvist, stabilt och progressivt skattesystem.” (tk)