Covid-19 är en tidsinställd bomb för Europas turistnäring

Coronaviruspandemin förorsakar kaos i den europeiska turistnäringen. Inom sex månader kan hälften av företagen försvinna om inte EU agerar snabbt, säger Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i ett nytt yttrande.

I en rapport av Panagiotis Gkofas, som antogs i september, anser EESK att EU-insatser behövs för att hålla turistnäringen flytande och för att den ska kunna sysselsätta sina anställda trots covid-19-krisen. Och det finns ingen tid att förlora – om sex månader kan hälften av företagen ha stängt ner.

För att styrka sina synpunkter anordnade EESK en online-enkät under sommaren med 175 deltagande organisationer som företräder tusentals företag inom turismsektorn, som sysselsätter hundratusentals anställda i hela EU.

Svaren på EESK:s enkät målar upp en bild av en nära förestående katastrof.

Av de som svarade angav 88,2 % att krisen hade påverkat dem ”mycket negativt”, medan 80,6 % trodde att effekterna kunde slå ännu hårdare i ett längre perspektiv, och 45 % förväntade sig att överleva under 2021.

Rapporten utarbetades som ett svar på kommissionens meddelande Turism och transport under 2020 och framåt.

EU:s turistnäring beräknas förlora omkring 1 miljard euro i intäkter varje månad och 6,4 miljoner arbetstillfällen inom sektorn skulle kunna gå förlorade under 2020 till följd av covid-19.

För att sätta fart på näringen måste EU framför allt börja med att återskapa människors förtroende för att det är säkert att resa, anser EESK.

I väntan på ett vaccin stöder EESK idén om att använda ett europeiskt ”hälsopass” med ett harmoniserat folkhälsoformulär och qr-koder kombinerat med en flerspråkig hälso- och sjukvårdsplattform.

Människor skulle kunna använda qr-koden för att få tillgång till information och hälso- och sjukvårdstjänster i det land de besöker och till hälso- och sjukvårdssystem och sociala trygghetssystem i nödsituationer.

En annan prioritet är att tillföra turismföretag och dess anställda likviditet så snart som möjligt eftersom uteblivna kassaflöden är ett hot mot överlevnaden.

Enligt EESK kunde Sure-instrumentet – som är avsett att minska risken för arbetslöshet i en krissituation – undsätta sysslolösa anställda inom turismsektorn och ge lönekompensation till små och medelstora företag åtminstone fram till den 30 juni 2021.

Kommittén anser vidare att EU bör inrätta en mekanism för att övervaka genomförandet av stödåtgärder, eftersom många deltagare i enkäten klagade över att ingen ekonomisk hjälp hade hörts av efter att EU hade tillkännagett att medel skulle göras tillgängliga. (dm)