Till de viktigaste rekommendationerna i sex EESK-yttranden om vatten som antogs vid plenarsessionen i juli hör att anta en människorättsstrategi för vattenförvaltning, främja investeringar, införa konsumtionsmärkning och omstrukturera priserna. De utgör den första vågen av förslag från EESK till en övergripande vattenpolitik i EU inom ramen för initiativet om en blå giv.

Som en reaktion på de brådskande utmaningarna på detta område går Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i bräschen med en övergripande uppsättning rekommendationer för en hållbar vattenpolitik i EU. I initiativet för en blå giv efterlyser kommittén en enhetlig strategi i hela Europa med målet att utrota vattenfattigdom och garantera – som en mänsklig rättighet – tillgång till säkert vatten till överkomliga priser och till sanitet.

För att uppnå dessa mål understryker EESK vikten av att ta fram motståndskraftiga vatteninfrastrukturer och distributionsnät. Utgångspunkten bör vara en utvärdering av nuläget avseende vatteninfrastruktur och tillgång på vatten i varje medlemsstat, i syfte att kartlägga investeringsbehoven och säkerställa en effektiv vattenförvaltning.

Serien av rekommendationer från EESK om de ekonomiska aspekterna av en blå giv för EU inbegriper att prisstrategier införs med målet att avskräcka från slösaktig vattenkonsumtion och att nya medel för finansieringen av vattenpolitiken föreslås. Kommittén strävar efter att EU ska bli en global ledare inom vatteneffektiv teknik. Vattenfrågorna föreslås ingå i all EU-politik för industrin i syfte att minska vattenkonsumtionen, främja återanvändning och återvinning samt ta itu med vattenförorening. När det gäller jordbruket föreslår EESK ett liknande angreppssätt, som säkerställer att vattendimensionen fullt ut tas i beaktande inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).

EESK tror på att konsumenterna kan driva en förändring, och vill också främja användningen av vatteneffektiva apparater genom att införa en märkning avseende vattenförbrukning och cirkulära vattenkonsumtionsmönster, vilket kan uppmuntra enskilda personer att bli en del av lösningen.
Dessa förslag kommer att sammanfattas i en rad huvudprinciper och åtgärder som sedan läggs fram för de övriga EU-institutionerna i samband med konferensen ”Efterlysning av en blå giv för EU” den 26 oktober 2023. Kommitténs mål är att vatten ska vara en av de främsta prioriteringarna för nästa kommission. (gb)