EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser sammanträdde bara dagar före toppmötet mellan EU och USA för att diskutera ett brett spektrum av frågor av betydelse för det civila samhället, först och främst klimatförändringar och handel.

Ordföranden för EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser, Christian Moos, framhöll att det kommer lovande signaler på alla områden från båda sidor av Atlanten.

David Livingston, chefsrådgivare till USA:s särskilda presidentsändebud för klimatfrågan, John Kerry, bekräftade att den nuvarande administrationen nu är fast besluten att leva upp till och gå bortom målen i Parisavtalet. Han menade att det inte är acceptabelt om stora och betydelsefulla länder låter 2021 passera utan betydande uppdateringar av sina nationellt fastställt bidrag, vilka utgör kärnan i Parisavtalet.

Elina Bardram från Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik (GD Klimatpolitik) konstaterade att aktivt deltagande från det civila samhället i USA tillsammans med EU och andra länder har gjort det möjligt för USA att vidmakthålla ett engagemang trots avsaknaden av åtagande från den förra administrationen.

Emilie Bel från den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council betonade att européerna är beredda att bygga en positiv handelsagenda, men på en likvärdig grund.

Marjorie Chorlins från USA:s handelskammare bekräftade att trots transatlantisk politisk turbulens och den recession som covid‑19 har orsakat förblir USA och Europa varandras viktigaste marknader. I den nyligen offentliggjorda rapporten Transatlantic Economy 2021 framgår det att de två partnerna representerar en avsevärd andel av den globala konsumtionen och världens BNP. 

Tanja Buzek, ordförande för EESK:s uppföljningskommitté för internationell handel, betonade vikten av det civila samhällets medverkan för att vi ska få en öppen handelspolitik och behovet av starka koalitioner för att reformera WTO. (at)