Europeiska unionen har en skyldighet att försvara våra grundläggande värden, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Därför gav EESK vid sin plenarsessionen i mars ett starkt stöd till inrättandet av kommissionens strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv.

EESK är av den bestämda uppfattningen att antisemitismen prövar idén om Europa, rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna och demokratin, förklarar föredraganden, Ákos Topolánszky.

Kommittén lovordar att strategin inte bara syftar till att bekämpa antisemitism utan även till att främja judiskt liv och att sträva efter att utveckla en offentlig politik och ett samarbete mellan olika befolkningsgrupper för att främja ömsesidig acceptans.

EESK anser att det är mycket viktigt att förstå bakgrunden till alla former av våld mot judar och judiska befolkningsgrupper och att kartlägga orsakerna för att kunna agera effektivt, inte bara genom straffrättsliga åtgärder, utan även med stöd av ett effektivare system för insatser på gemenskaps- och samhällsnivå. 

Man bör också se till att medborgarna och allmänheten enklare kan ta del av till judisk kultur, som är ett kulturarv som är oskiljaktigt från den europeiska identiteten. Kommittén uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna att på lämpligt sätt presentera och hylla det judiska samfundets roll i EU som en väsentlig och oförytterlig del av vår gemensamma kultur.

Alla tillgängliga konstitutionella och europeiska rättsliga instrument bör systematiskt användas för att bekämpa antisemitiskt innehåll i medierna, och kunskapen om och förståelsen av judiskt liv bör förbättras genom att man ser till att rapporteringen om detta ämne blir mer balanserad och mer lyhörd för denna fråga. 

I de flesta fall har de judiska samfunden och deras medlemmar en mycket begränsad representation i såväl traditionella som sociala medier, varvid tyngdpunkten främst ligger på effekterna av antisemitiskt våld och terrorism. Det skulle dock också vara intressant att föra fram ett mer positivt innehåll, som ett erkännande av vikten av samexistens i våra samhällen. 

Som en sista punkt uppmanas kommissionen att ge kampen mot antisemitism och det strategiska programmet för att främja judiskt liv en stark extern dimension i alla aspekter av samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer. Kommittén framhåller instrumenten för EU:s grannskapspolitik och utvecklingssamarbete samt de instrument som syftar till att föra kandidatländerna närmare EU som lämpliga mekanismer för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv. (gb)