Antisemitismi koettelee Eurooppa-aatetta

Euroopan unionilla on velvollisuus puolustaa unionin perusarvoja, joihin sisältyvät myös vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet. Tästä syystä ETSK tuki maaliskuun täysistunnossaan voimakkaasti antisemitismin torjuntaa ja juutalaisen elämäntavan vaalimista koskevan Euroopan komission strategian laatimista.

ETSK on vakuuttunut siitä, että antisemitismi koettelee Eurooppa-aatetta, oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja demokratiaa, toteaa esittelijä Ákos Topolánszky.

Komitea pitää myönteisenä, että antisemitismiin puuttumisen lisäksi strategialla pyritään myös tukemaan juutalaista elämäntapaa sekä kehittämään julkista politiikkaa ja tekemään yhteistyötä yhteisöjen tasolla vastavuoroisen hyväksynnän edistämiseksi.

ETSK:n mielestä on olennaisen tärkeää ymmärtää, mistä juutalaisiin ja juutalaisyhteisöihin kohdistuva väkivalta juontaa juurensa ja kartoittaa sen syyt, jotta voidaan toimia tehokkaasti paitsi rikosoikeusjärjestelmän kautta myös turvautumalla tehokkaampiin toimiin yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. 

Lisäksi juutalainen kulttuuri, joka on kulttuuriperintönä erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, on tuotava paremmin kansalaisten ja suuren yleisön ulottuville. Komitea kehottaa unionin toimielimiä, jäsenvaltioita ja työmarkkinajärjestöjä esittelemään asianmukaisesti juutalaisten roolia EU:ssa ja arvostamaan sitä kiinteänä ja erottamattomana osana yhteistä kulttuuriamme.

Komitea katsoo, että mediassa olisi käytettävä systemaattisesti kaikkia saatavilla olevia perustuslaillisia ja eurooppalaisia oikeudellisia välineitä antisemitistisen sisällön torjumiseksi, ja tietämystä ja ymmärrystä juutalaisesta elämäntavasta olisi parannettava huolehtimalla siitä, että aiheesta raportoidaan tasapainoisemmin ja sensitiivisemmin. 

Juutalaisyhteisöjen ja niiden jäsenten edustus on sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa usein hyvin vähäistä, ja mediassa keskitytään pääasiassa antisemitistisen väkivallan ja terrorismin vaikutuksiin. Tämän lisäksi olisi kuitenkin välitettävä myös myönteisempää sisältöä yhteiselon merkityksen tunnustamisen hengessä. 

Lopuksi ETSK kannustaa Euroopan komissiota antamaan antisemitismin torjunnalle ja juutalaista elämäntapaa tukevalle strategiselle ohjelmalle vahvan ulkoisen ulottuvuuden kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön kaikilla osa-alueilla. Komitea mainitsee naapuruuspolitiikan ja kehitysyhteistyön välineet sekä välineet, jotka auttavat lähentämään ehdokasvaltioita unioniin, asianmukaisina mekanismeina antisemitismin torjunnassa ja juutalaisen elämäntavan edistämisessä. (gb)