Ett av EU:s grundläggande värden har varit satt på paus i över ett år, men nu banar EU:s covid-19-intyg, i stället för det ”digitala gröna intyg” som föreslogs av kommissionen, vägen för en fri och säker rörlighet inom Europa. EESK välkomnar införandet av intyget som en utmärkt gemensam standard för att minimera problemen för resenärer och underlätta deras resor, under förutsättning att grundläggande rättigheter och dataskyddskrav respekteras fullt ut.

I sitt yttrande vidhåller EESK att intyget kommer att göra det enklare för resenärer att resa, men förslaget till förordning fastställer inget krav på eller rätt att bli vaccinerad. ”Detta intyg måste vara insynsvänligt och värna vårt privatliv”, underströk föredraganden för yttrandet, George Vernicos.

Sociala och etiska aspekter måste beaktas

Intyget kommer inte bara att vara ett bevis på huruvida en person har blivit vaccinerad utan även visa resultat av färska PCR-test och information om en persons tillfrisknande från en SARS-CoV-2-infektion.

De nationella myndigheterna måste säkerställa ett snabbt och kostnadsfritt införande av intyget, utan diskriminering. EESK understryker även att intyget inte får leda till diskriminering på arbetsplatsen eller bana väg för lönedumpning genom anställning av vaccinerade personer från tredjeländer.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot skyddet av personuppgifter, varför det är ytterst viktigt att medlemsstaterna har interoperabla system med lika stränga dataskyddsbestämmelser. (at)