Konferensen om Europas framtid: Kommittén är fast besluten att aktivt bidra till konferensens framgång

Anförande av EESK:s ordförande Christa Schweng

Jag välkomnar undertecknandet av den gemensamma förklaringen mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet om konferensen om Europas framtid. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser fram emot att aktivt bidra till debatten och bjudas in som observatör.

Jag är nöjd med att det organiserade civila samhällets viktiga roll och deltagande i konferensen bekräftades. EESK ser fram emot att utarbeta ett betydande och värdefullt bidrag i nära samarbete med hundratals organisationer som våra ledamöter företräder. Vi är redo att erbjuda våra erfarenheter från gräsrotsnivå för att berika arbetet med ett nytt övertygande narrativ för EU.

Konferensen om Europas framtid är en unik möjlighet för samhället i EU. Företag, arbetstagare, jordbrukare, konsumenter och ideella organisationer kan äntligen delta på ett strukturerat sätt och påverka utformningen av EU:s framtida politik. Det finns ett omedelbart behov av detta för att ge dem en känsla av egenansvar för deras Europeiska union. Målet att gestalta framtiden för ett EU som tagit sig igenom Covid-19-krisen med förnyad styrka kan endast uppnås genom aktivt deltagande från medborgare och andra aktörer från alla delar av samhället.

Pandemin har gjort debatten om Europas framtid och utmaningar ännu viktigare och angelägnare än någonsin tidigare. Vi måste dra lärdom av krisen och fortsätta fundera över hur vi kan öka motståndskraften hos våra samhällen och ekonomier. Andra viktiga frågor skulle särskilt kunna omfatta följande: en vision för ett motståndskraftigt Europa som blomstrar i ekonomiskt hänseende efter covid-19, som är socialt inkluderande och ekonomiskt hållbart och som tar itu med dilemmat om nationell suveränitet och behovet av att ta fram gemensamma europeiska lösningar.