I EU:s ekonomiska strategi för 2021 bör större fokus läggas på sociala frågor, anser EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit sin ståndpunkt vad gäller EU:s ekonomiska prioriteringar för 2021. Kommittén välkomnar de ansatser som görs i strategin för att ta itu med utmaningarna som följer av covid-19-pandemin inom ramen för den europeiska gröna given, men är besviken över att det i kommissionens förslag ägnas alltför lite uppmärksamhet åt sociala frågor. EESK varnar även för riskerna med att fasa ut stödåtgärderna för tidigt och förespråkar nya finanspolitiska regler som speglar de verkliga sociala och ekonomiska förhållandena efter pandemin.

EESK beklagar att man i den ekonomiska strategi som kommissionen föreslagit, och som i år kompletteras med riktlinjer för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, lägger alltför lite fokus på sociala frågor. Strategin kommer inte att leda till ett konsekvent genomförande av den efterlängtade europeiska pelaren för sociala rättigheter. Den kommer dessutom att äventyra den rättvisa omställningen till en grön och digital ekonomi. EESK betonar att denna omställning inte får leda till att fattigdomen och den sociala utestängningen ökar ytterligare.

Dessa farhågor återspeglas i en av slutsatserna i yttrandet ”Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021”, som EESK antog den 24 februari.

Krzysztof Balon, föredragande för yttrandet, framhåller: ”Det är mycket viktigt att se till att fördelarna med den ekonomiska återhämtningen fördelas på ett balanserat sätt. Det kommer inte bara att bidra till att öka den sociala rättvisan utan också till att stabilisera efterfrågan, vilket är en förutsättning för att ekonomin ska kunna återhämta sig.” (na)