Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Människor i alla EU:s medlemsstater är villiga att frivilligarbeta. Det bekräftas i den färska EESK-studien ”New trends in the development of volunteering in the European Union”. Även om det finns en betydande vilja att frivilligarbeta varierar dock omfattningen på frivilligarbetet mellan medlemsstaterna, vilket till stor del beror på skillnader i traditioner och infrastruktur.

Studien visar även på två EU-övergripande tendenser i infrastrukturen för frivilligarbete: nya aktörer har blivit mer engagerade i att uppbåda entusiasm för frivilligarbete och matcha denna med möjligheter till frivilligarbete, och det spontana frivilligarbetet ökar tack vare ny teknik och sociala medier.

I studien föreslås det att man ska investera i att utveckla tredje parts deltagande och undanröja hinder för spontant, individuellt frivilligarbete. Det rekommenderas också att man ska hjälpa frivilligorganisationer att bättre anpassa frivilligarbetet till de potentiella frivilligarbetarnas preferenser.

EESK beställde studien på begäran av gruppen Mångfald Europa, vars medlemmar dagligen står i nära kontakt med frivilligarbetare och spelar en avgörande roll för att organisera och upprätthålla frivilligarbetarnas engagemang.

Studien offentliggjordes i december i samband med Internationella frivilligdagen, och presenterades vid ett onlineevenemang anordnat av gruppen Mångfald Europa. Pressevenemanget modererades av Kinga Joó, vice ordförande för gruppen Mångfald Europa, med en introduktion av Séamus Boland, ordförande för gruppen Mångfald, och en presentation av Lucas Meijs, studiens huvudförfattare, och Krzysztof Pater, föredragande för EESK:s färska yttrande ”Volontärer – medborgare som bygger Europas framtid”.

Mer information om studien, EESK:s yttrande och presentationen av studien finns på EESK:s webbplats.