Udržateľný obalový priemysel by mohol pomôcť chrániť našu planétu

V stanovisku, ktoré navrhol poradný výbor pre priemyselné zmeny (CCMI) a ktoré bolo prijaté na májovom plenárnom zasadnutí, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) odporúča, aby Európska komisia a národné vlády po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami v rámci obalového priemyslu prijali potrebné kroky v súvislosti so životným cyklom každého produktu s cieľom zlepšiť udržateľnosť tohto odvetvia.

Väčšina z enormného množstva obalových materiálov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na udržanie bezpečnosti a hygieny, na prepravu, uchovávanie, prezentáciu a používanie všetkých druhov tovaru, či už v priemysle, stavebníctve, odvetví komunikácií alebo individuálnu spotrebu, je vyrobená z uhlíkových alebo kovových vlákien, ktoré sú obmedzenými zdrojmi.

„Budúce právne predpisy EÚ by sa mali zamerať na celý životný cyklus výrobkov s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Výroba, spotreba a nakladanie s odpadmi v obalovom priemysle sú kľúčové pri napredovaní smerom k udržateľnej budúcnosti,“ uviedol spravodajca stanoviska Matteo Carlo Borsani.

Stanovisko obsahuje zoznam preferovaných surovín: prostredníctvom obalov vyrobených z prírodných vlákien a iných prírodných materiálov možno účinne oddeliť rast od využívania zdrojov. Obnoviteľné materiály sú dlhodobé, príťažlivé, recyklovateľné a biologicky odbúrateľné.

Taktiež sa vyvíja vnímanie spotrebiteľov a interakcia s obalmi. Je veľmi dôležité, aby priemyselné odvetvie a spotrebitelia zmenili svoje návyky, pokiaľ ide o balenie.

EHSV tiež vyzýva na to, aby sa v rámci obalového priemyslu nadviazal európsky sociálny dialóg, do ktorého by boli zapojené odborové zväzy a zväzy zamestnávateľov. Vzhľadom na význam obalov vo všetkých oblastiach hospodárstva sa v stanovisku tiež zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska komisia zriadila každoročné fórum o obaloch a odpadoch z obalov. Na fóre by sa stretávali zainteresované strany a zástupcovia európskych inštitúcií s cieľom monitorovať vykonávanie smernice a určiť najlepšie postupy v súvislosti s nariadeniami o udržateľnom balení. (ks/rl)