W opinii zaproponowanej przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) i przyjętej sesji plenarnej w maju Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaleca, by Komisja Europejska i rządy krajowe – w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami w przemyśle opakowaniowym – podjęły w cyklu życia każdego produktu kroki niezbędne do zwiększenia zgodności sektora z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Większość ogromnej ilości materiałów opakowaniowych stosowanych obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa, higieny, transportu, konserwacji, prezentacji i użycia wszelkiego rodzaju towarów – niezależnie od tego, czy są one przeznaczone do celów przemysłowych, budowlanych, systemów łączności czy konsumpcji indywidualnej – jest wytwarzana z włókien węglowych lub metalowych, których zasoby są ograniczone.

Przyszłe prawodawstwo UE powinno skupiać się na całym cyklu życia produktów, by krzewić gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dla zrównoważonej przyszłości zasadnicze znaczenie mają produkcja, konsumpcja i przetwarzanie odpadów w przemyśle opakowaniowym – stwierdził sprawozdawca opinii Matteo Carlo Borsani.

W opinii zawarto wykaz preferowanych surowców: opakowanie wytworzone z włókien naturalnych oraz innych naturalnych materiałów może zapewnić wzrost oddzielony od zużycia zasobów. Materiały odnawialne są trwałe, atrakcyjne, nadają się do recyklingu i ulegają biodegradacji.

Zmienia się również percepcja konsumentów i ich sposób obchodzenia się z opakowaniami. Niezwykle istotne jest, by przemysł i konsumenci zmienili związane z nimi nawyki.

EKES apeluje również o nawiązanie w przemyśle opakowaniowym europejskiego dialogu społecznego z udziałem federacji pracodawców i związków zawodowych. Biorąc pod uwagę znaczenie opakowań we wszystkich sektorach gospodarki, w opinii podkreślono również potrzebę ustanowienia przez Komisję Europejską dorocznego forum ds. opakowań i odpadów opakowaniowych. Skupiałoby ono zainteresowane strony i przedstawicieli instytucji europejskich, których zadaniem byłoby monitorowanie wdrażania dyrektywy oraz określenie najlepszych praktyk w odniesieniu do przepisów dotyczących zrównoważonych opakowań. (ks/rl)