Z diskusie, ktorá sa uskutočnila v EHSV 24. januára, vyplynulo, že EÚ neplní ciele Agendy 2030 OSN. Existuje však nádej. EÚ má príležitosť prevziať vedúcu úlohu, a to aj prostredníctvom finančnej podpory. EHSV zohráva významnú úlohu pri monitorovaní pokroku.

Na plenárnom zasadnutí EHSV v januári vystúpil v rámci diskusie o vykonávaní cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja podpredseda Siete OSN pre riešenia udržateľného rozvoja Guillaume Lafortune.

Predstavil Správu o udržateľnom rozvoji Európy 2022, ktorú vypracoval s podporou EHSV. EÚ podľa neho neplní uvedené ciele. Pokrok sa medzitým zhoršuje na celom svete a najmä rozvojové krajiny, ktoré čelia vážnym finančným obmedzeniam, zaostávajú.

V správe sa odporúča, aby EÚ v rámci systému OSN presadzovala globálny plán na zvýšenie medzinárodného financovania cieľov udržateľného rozvoja. Predsedníčka EHSV Christa Schweng zopakovala túto myšlienku a zdôraznila význam vedúceho postavenia EÚ pri dosahovaní cieľov transformácie v celosvetovom meradle.

EHSV bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v prvom dobrovoľnom preskúmaní Európskej komisie v júli 2023, v ktorom sa zhromaždia názory zainteresovaných strán na pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. EHSV odporučil prierezový prístup k cieľom, ktorý bude zohľadňovať vzájomne prepojený charakter cieľov udržateľného rozvoja a ich príslušných cieľov, a navrhol zriadiť novú platformu na podporu štruktúrovaného zapojenia občianskej spoločnosti do politiky súvisiacej s cieľmi udržateľného rozvoja. (gb)