Από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ στις 24 Ιανουαρίου προέκυψε ότι η ΕΕ δεν επιτυγχάνει τους στόχους του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Η ΕΕ έχει την ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής στήριξης. Η ΕΟΚΕ επιτελεί σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της προόδου.

Στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ φιλοξενήθηκε συζήτηση με τον Guillaume Lafortune, Αντιπρόεδρο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDSN), σχετικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Lafortune παρουσίασε την έκθεση του 2022 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία συντάχθηκε με την υποστήριξη της ΕΟΚΕ. Σύμφωνα με τον κ. Lafortune, η ΕΕ δεν επιτυγχάνει τους στόχους. Εντωμεταξύ, η πρόοδος επιβραδύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ιδίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης, υστερούν.

Η έκθεση συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει, στο πλαίσιο του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα παγκόσμιο σχέδιο με μέλημα την αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης για τους ΣΒΑ. Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng συμφώνησε με αυτήν την ιδέα τονίζοντας τη σημασία του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην επίτευξη παγκόσμιων μετασχηματισμών.

Η ΕΟΚΕ θα διαδραματίσει επίσης καίριο ρόλο στην πρώτη εθελοντική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2023, συγκεντρώνοντας τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ. Η ΕΟΚΕ συνέστησε μια εγκάρσια προσέγγιση των στόχων, δεδομένου του αλληλένδετου χαρακτήρα των ΣΒΑ και των αντίστοιχων επιδιώξεών τους, και πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για την προώθηση της διαρθρωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική που σχετίζεται με τους ΣΒΑ. (gb)