RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

GŁÓWNE PUNKTY:

EKES:

 • uważa, że plan REPowerEU Komisji Europejskiej jest krokiem we właściwym kierunku, aby uniezależnić UE od dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji;
 • zwraca uwagę, że wielu problemów wymagających dziś rozwiązań można było uniknąć, a przynajmniej złagodzić ich wpływ, gdyby ograniczono zależność od importu energii – zgodnie z tym, co sugerowała Komisja w ostatnich latach;
 • zwraca uwagę na ryzyko związane z tym, że połączone skutki gospodarcze i społeczne obecnego kryzysu mogą narazić na szwank system demokratyczny, o ile nie zostaną znalezione odpowiednie rozwiązania;
 • popiera wdrożenie natychmiastowych środków, aby rozwiązać najpilniejsze kwestie, a w szczególności zapewnić bezpieczeństwo dostaw po jak najkorzystniejszych cenach zarówno dla konsumentów, jak i dla przemysłu, które odczuwają skutki obecnego dramatycznego wzrostu cen;
 • ostrzega jednak, że środki nadzwyczajne przewidziane w planie REPowerEU nie mogą prowadzić do nowych zależności i nie powinny niweczyć wysiłków na rzecz jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 • wzywa Komisję do opracowania geopolitycznej strategii importu energii, uwzględniającej również pilne potrzeby związane z energią i klimatem, przed zawarciem partnerstw z krajami niedemokratycznymi lub niestabilnymi politycznie;
 • zauważa, że pilny charakter problemów w zakresie dostaw wymaga elastyczności w odniesieniu do przejściowego wykorzystania paliw kopalnych i niskoemisyjnych, węgla i energii jądrowej, i stwierdza, że określenie statusu energii jądrowej należy do kompetencji krajowych;
 • popiera w związku z tym:
  • propozycję zwiększenia celu w zakresie efektywności energetycznej z poziomu 9 % do 14 % do 2030 r.,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE i zdecydowanie popiera wniosek Komisji o włączenie zaproponowanego w planie REPowerUE 45-procentowego udziału źródeł odnawialnych do pakietu „Gotowi na 55”,
  • wnioski dotyczące szybkich procedur wydawania pozwoleń na projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz przygotowania definicji obszarów docelowych dla takich projektów;
 • zwraca uwagę na:
  • potrzebę ogromnych inwestycji, aby zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym Unii,
  • potrzebę znacznych inwestycji w badania i rozwój,
  • potencjał konsumpcji własnej, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej i dzielenia się energią,
  • znaczenie krajowych wzorców zachowań i tradycji, które wpływają na wybory dotyczące zrównoważonych koszyków energetycznych.