RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

HOOFDPUNTEN

Het EESC:

 • beschouwt het REPowerEU-plan van de Europese Commissie als een stap in de goede richting om de EU onafhankelijk te maken van de Russische gas- en olielevering;
 • wijst erop dat veel van de problemen die nu moeten worden opgelost, vermeden of op zijn minst beperkt hadden kunnen worden als de afhankelijkheid van energie-invoer was verminderd, zoals de Commissie de afgelopen jaren heeft voorgesteld;
 • waarschuwt dat het democratische systeem als gevolg van de gecombineerde economische en sociale gevolgen van de huidige crisis onder druk kan komen te staan als er geen adequate oplossingen worden gevonden;
 • is er voorstander van dat er onverwijld maatregelen worden genomen om de meest dringende kwesties aan te pakken, met name ter waarborging van voorzieningszekerheid tegen “zo betaalbaar mogelijke” kosten voor zowel de consument als het bedrijfsleven, die door de huidige dramatische prijsstijgingen worden getroffen;
 • benadrukt echter dat de noodmaatregelen van het REPowerEU-plan niet tot nieuwe afhankelijkheid mogen leiden en niet ten koste mogen gaan van het streven om zo spoedig mogelijk klimaatneutraliteit te bereiken;
 • verzoekt de Commissie om, mede gezien de dringende situatie op energie- en klimaatgebied, een geopolitieke strategie voor de invoer van energie te ontwikkelen alvorens partnerschapsovereenkomsten te sluiten met niet-democratische of politiek instabiele landen;
 • stelt vast dat er, gezien de urgentie van de situatie op toeleveringsgebied, flexibiliteit nodig is ten aanzien van het tijdelijke gebruik van fossiele en koolstofarme brandstoffen, steenkool en kernenergie en dat de rol van kernenergie een nationale bevoegdheid is;
 • steunt dan ook:
  • het voorstel om de energie-efficiëntiedoelstelling te verhogen van 9 % tot 14 % tegen 2030;
  • een verhoging van het aandeel duurzame energie in de energiemix van de EU en het verzoek van de Commissie om het in het REPowerEU-plan voorgestelde aandeel van 45 % op te nemen in het Fit for 55-pakket;
  • de voorstellen inzake snelle vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en de aanwijzing van zogenaamde ‘go-to’-gebieden voor dergelijke projecten;
 • vestigt de aandacht op:
  • de noodzaak van grootschalige investeringen om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix van de EU te verhogen;
  • de grote behoefte aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling;
  • het potentieel van zelfverbruik, gemeenschappen voor hernieuwbare energie en energiedeling;
  • het belang van nationale gedragspatronen en tradities die van invloed zijn op keuzes voor een duurzame energiemix.