RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

HUVUDPUNKTER

EESK:s ståndpunkt:

 • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) menar att REPowerEU-planen är ett steg i rätt riktning för att göra EU oberoende av försörjning av gas och olja från Ryssland.
 • Många av de problem som nu måste hanteras hade kunnat undvikas eller åtminstone begränsas om beroendet av energiimport hade minskats – i enlighet med vad kommissionen föreslagit under de senaste åren.
 • Det finns en risk för att de kombinerade ekonomiska och sociala effekterna av den rådande krisen belastar det demokratiska systemet såvida inte lämpliga lösningar tillhandahålls.
 • EESK stöder att omedelbara åtgärder vidtas för att ta itu med de mest brådskande frågorna, i synnerhet för att säkerställa försörjningstrygghet till en ”så överkomlig kostnad som möjligt” för både konsumenter och industri, som påverkas av de nuvarande dramatiska prisökningarna.
 • Vi påtalar dock att nödåtgärderna i REPowerEU inte får leda till nya beroendeförhållanden och inte bör lägga hämsko på arbetet med att så snart som möjligt uppnå klimatneutralitet.
 • EESK uppmanar kommissionen att utarbeta en geopolitisk strategi avseende energiimport, som även tar hänsyn till energi- och klimatnödlägena, innan avtal om energipartnerskap ingås med icke-demokratiska eller politiskt instabila länder.
 • Med tanke på hur akut försörjningssituationen är krävs flexibilitet kring tillfällig användning av fossila och koldioxidsnåla bränslen samt kol och kärnkraft under en övergångsperiod. Kärnkraftens ställning är en nationell behörighet.
 • EESK ställer sig därför bakom
  • förslaget att höja energieffektivitetsmålet från 9 % till 14 % senast 2030,
  • en ökning av andelen förnybar energi i EU:s energimix och kommissionens begäran att den andel på 45 % som föreslås i REPowerEU ska inkluderas i 55 %-paketet,
  • förslagen om påskyndad tillståndsgivning för projekt för förnybar energi och utpekandet av så kallade prioriterade områden för sådana projekt.
 • EESK uppmärksammar
  • att det krävs enorma investeringar för att öka andelen förnybar energi i EU:s energimix,
  • behovet av omfattande investeringar i forskning och utveckling,
  • möjligheterna med egenförbrukning, gemenskaper för förnybar energi och energidelning,
  • vikten av nationella beteendemönster och traditioner, som påverkar valen beträffande hållbara energimixar.