RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

KESKEISET KOHDAT:

ETSK

 • katsoo, että Euroopan komission esittämä REPowerEU-suunnitelma on askel oikeaan suuntaan sen tavoitteen saavuttamiseksi, että EU olisi tulevaisuudessa riippumaton Venäjän kaasu- ja öljytoimituksista.
 • toteaa, että monet nyt ratkaistavana olevat ongelmat olisi voitu välttää tai ne olisivat ainakin voineet olla pienempiä, jos riippuvuutta energiantuonnista olisi vähennetty, kuten komissio on viime vuosina ehdottanut.
 • huomauttaa, että vallitsevan kriisin taloudelliset ja sosiaaliset yhteisvaikutukset saattavat koetella demokraattista järjestelmää, ellei asianmukaisia ratkaisuja löydetä.
 • kannattaa välittömien toimenpiteiden toteuttamista kiireellisimpien kysymysten ratkaisemiseksi ja erityisesti sen takaamiseksi, että niin kuluttajat kuin teollisuuskin, joita tämänhetkiset rajut hinnankorotukset koettelevat, saavat energiaa mahdollisimman kohtuullisin kustannuksin.
 • varoittaa kuitenkin, että REPowerEU-suunnitelman mukaiset hätätoimenpiteet eivät saa johtaa uusiin riippuvuuksiin tai haitata pyrkimyksiä saavuttaa ilmastoneutraalius mahdollisimman pian.
 • kehottaa komissiota laatimaan geopoliittisen energiantuontistrategian, jossa otetaan huomioon myös kiireellistä ratkaisua vaativat energia- ja ilmastokysymykset, ennen kuin energiakumppanuuksia solmitaan epädemokraattisten tai poliittisesti epävakaiden maiden kanssa.
 • tiedostaa, että energiatoimitusten tilanteen kiireellisyyden vuoksi fossiilisten ja vähähiilisten polttoaineiden, hiilen ja ydinenergian tilapäiseen käyttöön tulee suhtautua joustavasti ja että ydinenergian asemasta päättäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
 • kannattaa näin ollen
  • ehdotusta energiatehokkuustavoitteen nostamisesta 9 prosentista 14 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä
  • uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä EU:n energialähteiden yhdistelmässä ja painokkaasti myös komission kehotusta sisällyttää REPowerEU-suunnitelmassa ehdotettu 45 prosentin osuus 55-valmiuspakettiin
  • ehdotuksia uusiutuvan energian hankkeiden nopeista lupamenettelyistä ja ns. ydinkehittämisalueiden määrittämisestä tällaisille hankkeille.
 • kiinnittää huomiota
  • tarpeeseen tehdä mittavia investointeja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämiseksi EU:n energiapaletissa
  • suureen tutkimus- ja kehitysinvestointien tarpeeseen
  • itse tuotetun energian kulutuksen, uusiutuvan energian yhteisöjen ja energian jakamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin
  • vakiintuneiden kansallisten toimintamallien ja perinteiden merkitykseen kestäväpohjaisia energiayhdistelmiä koskeviin valintoihin vaikuttavina tekijöinä.