Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W ostatnim, nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy „Różnorodność Europy” uczestniczyła komisarz Mairead McGuinness, która omówiła rolę finansów i bankowości w ożywieniu gospodarczym Europy.

Przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy” Séamus Boland zasugerował w swym wprowadzeniu, by zastanowić się, jaką rolę mogą odegrać w odbudowie finansowej konwencjonalne i alternatywne systemy bankowe, zwłaszcza z punktu widzenia małych przedsiębiorstw nastawionych na cele społeczne, sektora przedsiębiorczości społecznej i MŚP. Zauważył, że istnieje potrzeba przemiany systemów finansowych i bankowych tak, aby lepiej uwzględniały wybory i preferencje obywateli.

Komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych zwróciła uwagę na to, jak ważna dla zrównoważonej przyszłości jest rola systemu finansowego w procesie odbudowy. Pandemia i skutki zmiany klimatu zwiększyły świadomość co do potrzeby przekierowania środków na zrównoważony rozwój, tak aby gospodarka, przedsiębiorstwa i społeczeństwo stały się bardziej odporne na wstrząsy.

Komisarz zauważyła, że pandemia spowodowała gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji, zwłaszcza w systemie finansowym. Stabilność finansowa ma kluczowe znaczenie. Uważnie przyglądamy się pozytywnym innowacjom, ale musimy również radzić sobie z zagrożeniami, które mogą wynikać z innowacji, i dbać o ochronę obywateli – wyjaśniła.

Następnie głos w debacie zabrali członkowie. Ioannis Vardakastanis, wiceprzewodniczący Grupy, ostrzegł: Odbudowa gospodarcza i społeczna w Europie nie powiedzie się, jeżeli podmioty finansowe i bankowe nie będą ze sobą współpracować w interesie całej gospodarki i całego społeczeństwa.

Odnosząc się do cyfryzacji systemu finansowego, Giuseppe Guerini, rzecznik Kategorii „Gospodarka Społeczna” w EKES-ie, stwierdził, że ważne jest osiągnięcie równowagi między konieczną regulacją a potrzebą wspierania innowacji.

W odpowiedzi na liczne pytania członków komisarz McGuinness powiedziała m.in., że Komisja podejmuje wysiłki, aby uniknąć sytuacji, w której skutkiem pandemii byłby kryzys finansowy. Ważne jest zapobieganie narastaniu kredytów zagrożonych w bilansach banków. Finansowanie ożywienia gospodarczego musi uwzględniać różne sytuacje wyjściowe, ponieważ skutki pandemii COVID-19 są zróżnicowane. (jk)