от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Комисар Марейд Макгинес участва в последното извънредно заседание на група „Многообразие Европа“, за да обсъди ролята на финансите и банковото дело за възстановяването на Европа.

В приветственото си изказване председателят на група „Многообразие Европа“ Шимъс Боланд препоръча да се вземе предвид ролята, която конвенционалните и алтернативните банкови системи биха могли да играят за финансовото възстановяване, особено за социално отговорните малки предприятия, сектора на социалната икономика и МСП. Председателят на групата смята, че е необходимо да се премине към финансови и банкови системи, които вземат под внимание в по-голяма степен избора и предпочитанията на гражданите.

Комисарят по въпросите на финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, посочи, че ролята на финансова система за възстановяването е с ключово значение за осигуряването на устойчиво бъдеще. Пандемията и последиците от изменението на климата повишиха осведомеността относно необходимостта от пренасочване на финансови средства към устойчивостта, така че икономиките, предприятията и обществото да станат по-устойчиви на сътресения.

Комисарят заяви, че пандемията е довела до огромно ускоряване на цифровизацията, особено във финансовата система. „Финансовата стабилност е от решаващо значение. Внимателно разглеждаме тези иновации, които са положителни, но трябва също така да управляваме рисковете, които могат да възникнат от тях, и да гарантираме, че защитаваме гражданите“, обясни тя.

Множество членове взеха думата по време на дебата с комисаря. Йорданис Вардакастанис, заместник-председател на групата, отправи предупреждение: „Няма да има икономическо или социално възстановяване в Европа, ако финансовите и банковите участници не работят заедно в интерес на икономиката и обществото като цяло.“

По въпроса за цифровизацията на финансовия сектор Джузепе Гуерини, говорител на категория „Социална икономика“ на ЕИСК, заяви, че е важно да се намери баланс между необходимото регулиране и необходимостта от насърчаване на иновациите.

В отговор на многобройните въпроси от членовете, комисар Макгинес посочи, наред с другото, че Комисията работи усилено за избягване на финансова криза в резултат на пандемията. Важно е да се предотврати натрупването на необслужвани кредити в счетоводните баланси на банките. При финансирането на възстановяването трябва да се вземат предвид различните изходни позиции, тъй като въздействието на COVID-19 е различно. (jk)