Communicatie tijdens de crisis

In deze laatste (Franse) aflevering van de reeks vertelt Isabel Caño Aguilar, EESC-vicevoorzitter voor communicatie, over de ervaringen met COVID. Zij beschrijft hoe de pandemie de communicatiewerkzaamheden van het EESC heeft veranderd. Solidariteit en betrokkenheid staan nu centraal in elke activiteit en elk initiatief, te beginnen met de prijs voor burgersolidariteit 2020. Voor de vice-voorzitter “zal niets meer hetzelfde zijn na deze pandemie. Maar het is aan ons om op te treden en aan een sterker Europa te werken. Dat is wat de Europese burgers van ons verlangen”.

Leden vertellen ... (Draw me...)

De rubriek “Leden vertellen ...” loopt ten einde. De keur aan getuigenissen waarvan we sinds het begin van de pandemie konden genieten, wordt afgerond met een aantal laatste artikelen. Deze onverbloemde schetsen van een periode van onvrijwillig isolement zijn niet alleen ontroerend maar brengen ons er ook toe op zoek te gaan naar de schoonheid in de ander en meer oog te hebben voor de zin van het leven; ze doen ons beseffen dat we hier en nu moeten genieten van het moment.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

We hebben in deze tijden van snelle veranderingen allemaal kunnen zien hoe kwetsbaar onze democratieën, onze samenleving en onze planeet zijn. 

Ik begon mijn voorzitterschap in april 2018 in de overtuiging dat we het humanisme van de renaissance nieuw leven moeten inblazen willen we snel werk maken van een duurzaam Europa. Tegen de achtergrond van de brexit en de Europese verkiezingen is me duidelijk geworden dat voor het maatschappelijk middenveld een cruciale rol is weggelegd bij de omslag naar een duurzamer en slimmer economisch model.

Nu mijn ambtstermijn eind deze maand afloopt durf ik te zeggen dat Europa eens te meer blijk heeft gegeven van veerkracht. Nationalisten en eurosceptici hebben bij de Europese verkiezingen het onderspit gedolven en de COVID-19-pandemie heeft hun leugens en halve waarheden ontmaskerd. De EU heeft nooit eerder geziene maatregelen genomen en in een paar maanden tijd in steen gebeitelde taboes doorbroken. Zo heeft zij onze burgers en gemeenschappen beschermd en geïnvesteerd in een sterke strategie voor de toekomst, waarvoor het draagvlak breder is dan ooit.

Voor in uw agenda

6-7 oktober 2020, Brussel, België
Welcome days voor nieuwe EESC-leden

27- 28-29 oktober 2020, Brussel, België
Vernieuwing - EESC-zitting

Karolina Dreszer-Smalec: “Coronavirus: wat we hebben geleerd”

In maart 2020 begonnen we ons te realiseren dat de COVID-19-pandemie niet alleen een gezondheidscrisis was, maar ons leven in allerlei opzichten zou treffen. Het was voor verenigingen en activisten ook duidelijk dat we in ons gewone werk met nieuwe uitdagingen te maken zouden krijgen. De situatie blijkt inmiddels nog slechter te zijn dan we hadden verwacht.

Martin Siecker:

Of ik in 2000 tekens mijn ervaringen met de coronacrisis wil delen – mijn gedachten, beschouwingen en gevoelens? 2000 tekens is niet bepaald veel voor iets dat zo ontwrichtend is. En sowieso zijn mijn gedachten persoonlijk en chaotisch.

Jože Smole: "We zijn verenigd en sterker uit de crisis gekomen"

We werden geconfronteerd met een situatie die we nog nooit eerder hadden meegemaakt. Het virus was er ineens en verspreidde zich heel snel, waardoor het hele land in volledige lockdown werd geplaatst. Omdat de situatie ongekend was, hadden we geen idee wat de meest efficiënte manier was om ermee om te gaan.

Janusz Pietkiewicz: diensten van algemeen belang in een pandemie

Eind februari begin maart hielden we, tussen de studiegroepwerkzaamheden en debatten door, met onze Bulgaarse vrienden zoals elk jaar de traditionele “martenitsa”-viering. We kregen dunne polsbandjes om van in elkaar geknoopte rode en witte draadjes en gaven elkaar grappige wollen lappenpopjes die geluk zouden brengen.

Giulia Barbucci: In de voorbije maanden hebben de vakbonden sterker dan ooit van zich laten horen

11 maart, ik ga naar Rome, naar huis. Zwaarbedrukte sfeer, onrust; in Noord-Italië zijn ze de doden al aan het tellen. Mijn dochter Ilaria is teruggekeerd uit Milaan, waar ze studeert, en Miriam, de oudste, woont en werkt in Barcelona, en maakt zich grote zorgen.

Dilyana Slavova: COVID-19 heeft me geleerd dat ik mijn persoonlijke projecten niet mag uitstellen

De gevolgen van de pandemie hebben de grenzen in Europa, en soms zelfs binnen een en hetzelfde land, opnieuw zichtbaar gemaakt. Je zou kunnen denken dat daardoor de mogelijkheden voor transnationale samenwerking tussen regio’s en steden zijn afgenomen. Het tegendeel is echter waar gebleken.

Claudine Otto: Er moet op Europees niveau worden nagedacht over hoe we autonomer kunnen worden in het licht van de globalisering

Sinds de aankondiging van de lockdown zijn de straten verlaten. Wat opvalt, is de stilte. Niemand haast zich nog van hot naar her of gaat nog naar het buitenland voor een vergadering van twee uur, niemand heeft nog last van het getoeter in de stad of de bus die niet komt opdagen ...

Renate Heinisch: Samen tegen de eenzaamheid

Als apotheker heb ik in coronatijden intensief nagedacht over het thema gendergeneeskunde. Genderverschillen bij COVID zijn vooral opvallend op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Mannen worden naar verhouding vaker op de intensive care opgenomen en sterven vaker, vooral jongere mannen.

Laure Batut: angst, veerkracht, en daarna?

Eerst angst en ontsteltenis

Echte angst. Angst die alles heeft stilgelegd, die bij de sterftecijfers die elke avond worden gegeven mensen doet vrezen voor hun naasten, de jongsten of de oudsten, de meest kwetsbaren. Angst die eraan herinnert dat het onbekende rondwaart en op de loer ligt.

Bente Sorgenfry: Ik ben gaan inzien wat er echt belangrijk is in mijn leven

Toen op 11 maart de coronacrisis uitbrak in Denemarken was het alle hens aan dek: mijn collega’s en ik moesten ervoor zorgen dat de lockdown voor onze leden vlot verliep. Heel wat werknemers moesten thuiswerken, anderen moesten het hoofd boven water zien te houden in de stresserende omstandigheden in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en de dienstensector, die de hele crisis lang open bleven. Zonder duidelijke antwoorden en nauwe samenwerking tussen collega’s hadden we het niet gered. 

Gezondheidscrisis, milieucrisis, sociale en economische crisis ... Zonder samenwerking lossen we de problemen in de wereld niet op, aldus Arnaud Schwartz

Een nationalistische houding of neiging tot autoritair optreden brengt ons niet verder, samenwerking op Europees niveau wél. Landen moeten samenwerken om niet alleen het virus zelf, maar ook de oorzaken en gevolgen ervan te bestrijden, temeer daar ook toekomstige rampen – zoals vervuiling, klimaatverandering en afname van biodiversiteit – geen grenzen zullen kennen.

Nieuws van het EESC

Isabel Caño Aguilar, vicevoorzitter voor communicatie: Dit is maar een “tot ziens”

Er is een tijd voor alles. Na deze twee en een half jaar samen is het nu tijd om afscheid te nemen. Sinds april 2018 heb ik de eer gehad om vicevoorzitter voor communicatie te zijn, aan de zijde van Milena Angelova, vicevoorzitter voor begroting.

Milena Angelova, vicevoorzitter voor Begroting: Welke richting moeten we uit?

De Europese Unie maakt bewogen tijden door en staat voor cruciale keuzes. Alle instellingen, andere belanghebbenden en Europese burgers moeten hun krachten bundelen en de juiste strategie kiezen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en een sterke positie te kunnen innemen op het wereldtoneel.

Kunstmatige intelligentie: EESC dringt aan op EU-wetgeving die veilige grenzen stelt aan risicovolle toepassingen

Biometrische herkenning voor bewaking of voor het opsporen en volgen van emoties hoort niet thuis in Europa’s mensgerichte benadering van kunstmatige intelligentie (KI), aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in zijn advies dat een reactie is op het witboek van de Europese Commissie over KI en dat in juli door de voltallige vergadering van het EESC is goedgekeurd.

EU-strategie voor gendergelijkheid moet ook worden ingezet voor de aanpak van de schadelijke gevolgen van de COVID-19-crisis voor vrouwen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) roept de Europese Commissie op om haar nieuwe strategie voor gendergelijkheid snel ten uitvoer te leggen en daarmee de schadelijke gendergevolgen aan te pakken van de COVID-19-pandemie, die de bestaande sociale en economische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, het geweld tegen vrouwen en verschillende vormen van discriminatie jegens hen verder heeft vergroot.

Totstandbrenging van klimaatneutraliteit hangt sterk af van de vraag in hoeverre de EU de burgers erbij betrekt

Totstandbrenging van klimaatneutraliteit hangt sterk af van de vraag in hoeverre de EU de burgers erbij betrekt Het aanpakken van de uitdagingen op klimaat- en milieugebied is een topprioriteit van de EU geworden. Van klimaatverandering tot klimaatcrisis – de EU moet wezenlijke veranderingen doorvoeren om een welzijnsgerichte economie tot stand te helpen brengen.

EESC pleit voor gegevensuitwisseling in het kader van de digitale en de deeleconomie

Het EESC dringt er bij de EU-lidstaten op aan hun coördinatie op belastinggebied op Europees en internationaal niveau te intensiveren in het licht van de ontwikkeling van de digitale en de deeleconomie. Een nauwere coördinatie van belastingmaatregelen, instrumenten en oplossingen gericht op deze nieuwe economische sector kan bijdragen tot een betere naleving van de belastingwetgeving, eerlijke concurrentie en een volledige benutting van de mogelijkheden van deze nieuwe sector, aldus het EESC.

Het EESC steunt het Europees Jaar van de spoorwegen 2021

Het spoor moet een toonaangevende rol spelen in de toekomstige mobiliteit van de EU en uitgroeien tot de belangrijkste vorm van vervoer. Het EESC steunt dan ook met volle overtuiging het voorstel van de Europese Commissie om 2021 uit te roepen tot het Jaar van de spoorwegen.

EESC schetst de belangrijke rol van de handel bij het bevorderen van een duurzaam economisch herstel na de COVID-19-crisis

Tijdens zijn julizitting heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een advies goedgekeurd over het meest recente jaarverslag van de Europese Commissie inzake de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, dat betrekking heeft op 2018. In dat advies gaat het EESC in op de belangrijke rol die handel speelt bij het “bevorderen van een duurzaam economisch herstel en het opnieuw opbouwen en reorganiseren van ontregelde waardeketens door ondernemingen”. Daarbij betreurt het EESC dat de werkzaamheden van het maatschappelijk middenveld op het vlak van toezicht “nauwelijks aan bod komen” in het uitvoeringsverslag.

Coronacrisis: EU-ondernemingen moeten hun bedrijfsmodel herijken, aldus het EESC

Onze manier van zakendoen in Europa en de rest van de wereld moet op de schop, maar de langetermijndoelstellingen van de EU voor duurzame economische groei moeten de pijlers onder onze toekomst blijven - dat mag de COVID-19-crisis niet verhinderen.

Voortdurende veranderingen zetten de voltooiing van het trans-Europese vervoersnetwerk op de helling

Doordat de EU-lidstaten hun nationale beleidsprioriteiten voortdurend bijsturen zal het bijzonder moeilijk worden om de projecten in het kader van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V) tijdig uit te voeren; het is dan ook zeer de vraag of het zal lukken het kernnetwerk tegen 2030 te voltooien.

Opwarming van de aarde: EESC roept op tot nieuwe belastingmaatregelen om CO te verminderen

Nieuwe belastingen en extra maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot zijn noodzakelijk, maar zullen niet volstaan: verwacht wordt dat de aarde verder zal opwarmen tenzij bestaande CO2 uit de lucht kan worden gehaald.

Globalisering zonder regulering mondt uit in meer ongelijkheid, zegt het EESC

Bevordering van concurrentiekracht, innovatie en banencreatie zou een prioriteit moeten zijn in een wereldwijde samenwerking op het gebied van regelgeving via een vernieuwd multilateraal handelsstelsel, zegt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in een door Georgi Stoev en Thomas Student geïnitieerd advies dat het EESC tijdens zijn zitting van juli heeft goedgekeurd.

Nieuws van de groepen

EESC pleit voor betere landbouwvrijwaringsclausules in handelsovereenkomsten

Door de groep Werkgevers van het EESC

Tijdens de julizitting is een initiatiefadvies goedgekeurd over de invoering van vrijwaringsmaatregelen voor landbouwproducten in de handelsovereenkomsten van de EU.

Hoe zou de economie reageren als in heel Europa gemeenschappelijke minimumnormen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen zouden gelden?

Door de groep Werknemers van het EESC

De huidige coronaviruspandemie heeft een dreigende crisis doen ontaarden in een regelrechte economische depressie, met het grootste daling van het bbp die we de afgelopen 100 jaar in vredestijd hebben meegemaakt, en heeft miljoenen mensen afhankelijk gemaakt van werkloosheids- of deeltijdregelingen. Terwijl onze sociale stelsels de schok grotendeels moeten opvangen, waren ze over het algemeen even slecht voorbereid op de pandemie als onze gezondheidsstelsels, aangetast door jarenlange bezuinigingen sinds de crisis van 2008.

“Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation” – een nieuwe studie in opdracht van de groep Diversiteit Europa van het EESC

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Geven maatschappelijke organisaties in Frankrijk, Duitsland, Italië, Griekenland, Hongarije en Polen dezelfde invulling aan de waarden ‘democratie’, ‘rechtsstaat’ en ‘solidariteit’?

Uit de studie “Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation”, die het European Policy Centre in opdracht van de groep Diversiteit Europa van het EESC heeft uitgevoerd, blijkt dat maatschappelijke organisaties in de onderzochte landen deze waarden in veel gevallen op een vergelijkbare manier definiëren, al lopen de interpretaties van ‘solidariteit’ meer uiteen dan die van ‘democratie’ en ‘rechtsstaat’.