Het EESC beschouwt het partnerschap van de EU en de VS als garantie voor democratie, vrede en veiligheid

Nu China en Rusland zich offensief gedragen, is een hernieuwd en betrouwbaar trans-Atlantisch partnerschap van cruciaal belang voor het behoud van de internationale rechts- en vredesorde. Het EESC steunt het idee van een alliantie van democratieën en wijst erop dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt bij de gezamenlijke verdediging van universele waarden en rechten.

In een tijdens de december-zitting goedgekeurd initiatiefadvies benadrukt het EESC dat de EU en de VS zich samen sterk moeten maken voor de rechtsstaat en de universele mensenrechten, en wijst het ook op het belang van de trans-Atlantische betrekkingen voor de plaats van Europa in de wereld.

Christian Moos, rapporteur van het advies: “Grote delen van de EU en de vrije democratieën in de rest van de wereld, met name de Verenigde Staten van Amerika, vinden elkaar nog altijd in het idee van universele mensenrechten."

Peter Clever, corapporteur, voegde daaraan toe: “Het universele karakter van de mensenrechten blijkt uit het feit dat iedereen zich ten diepste verplicht voelt om deze te eerbiedigen. Om die reden zijn ze een goede basis voor dialoog en begrip.”

Het EESC benadrukt in dit verband dat alleen een levendig maatschappelijk middenveld mensen enthousiast kan maken en waarden kan beschermen, en dringt er bij de EU op aan een trans-Atlantisch platform voor het maatschappelijk middenveld op te zetten met contactpunten in Noord-Amerika en Europa. Daarnaast zou aan de trans-Atlantische dialoog een aantal onderwerpen ten grondslag moeten liggen, waaronder burgerrechten, desinformatie en klimaatactie.

Het EESC is groot voorstander van een alliantie van democratieën en roept de EU op om samen met de VS en de andere democratieën in de wereld een “strategie van coöperatieve indamming” ten opzichte van China te volgen waarbij de legitieme belangen van China worden gerespecteerd en beschermd, maar met diplomatieke duidelijkheid en vastberadenheid wordt opgetreden wanneer er, zoals in het geval van de Oeigoeren en de demonstranten in Hongkong, bepaalde rechten worden geschonden. (at)