EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupės ir Europos pilietinės visuomenės tinklo bendras atviras laiškas #EUCivilDialogueNow

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ES institucijos privalo laikytis ES sutarties ir nedelsdamos užmegzti struktūruotą pilietinės visuomenės dialogą 

Sausio 24 d. Europos pilietinės visuomenės atstovai nusiuntė atvirą laišką Europos Komisijos ir Europos Parlamento pirmininkams ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai. Laišką pasirašiusios šalys ragina tris pagrindines Europos Sąjungos (ES) institucijas, dalyvaujančias ES sprendimų priėmimo procese, imtis konkrečių priemonių siekiant užmegzti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis visose politikos srityse, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje. Atvirą laišką inicijavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Pilietinės visuomenės organizacijų grupė ir Europos pilietinės visuomenės tinklas. Laiške pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip užmegzti tokį dialogą. Laišką pasirašė 156 subjektai iš 26 valstybių narių. Tarp pasirašiusiųjų yra 39 Europos tinklai, 85 nacionalinės organizacijos ir 60 EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupės narių[1].

Nepaisant teisinių nuostatų, pilietinis dialogas ES institucijose tebėra fragmentiškas ir nestruktūruotas.

Todėl atvirą laišką #EUCivilDialogueNow pasirašiusios šalys ragina ES institucijas:

 • inicijuoti tarpinstitucinį susitarimą dėl pilietinio dialogo;
 • kiekvienoje institucijoje sukurti vadovaujamas pareigas, kurias einantis asmuo būtų atsakingas už santykius su pilietine visuomene;
 • skatinti ir propaguoti glaudesnį bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės ir socialiniais subjektais;

remtis Konferencijos dėl Europos ateities rekomendacijomis.

Pirmiausia signatarai siūlo Europos Komisijos komunikatą dėl pilietinio dialogo stiprinimo ES lygmeniu.

Europos institucijos turi visas būtinas priemones, kad galėtų padaryti didelę pažangą įgyvendinant mūsų pasiūlymus, – laiško paskelbimo išvakarėse teigė EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupės pirmininkas Séamus Boland. Kitos kadencijos Europos Komisijoje pirmininko pavaduotojas turėtų imtis užduoties palaikyti dialogą su pilietine visuomene, o kiekviename generaliniame direktorate turėtų būti paskirti pilietinės visuomenės koordinatoriai, – pridūrė jis.

Europos pilietinės visuomenės tinklo pirmininkė Gabriella Civico pasakė: ES Tarybos sekretoriatas, Europos Parlamento ir Komisijos biurai nacionaliniu lygmeniu turėtų užmegzti nuolatinį dialogą su pilietine visuomene. Pilietinės visuomenės organizacijoms reikia tiesioginių dalyvavimo ES politikos formavimo procese kanalų.

Pasirašiusios šalys gerbia socialinių partnerių prerogatyvas socialinio dialogo srityse, tačiau ragina jį papildyti struktūruotu pilietiniu dialogu. Séamus Boland nurodė: Veiksmingos ir atsakingos pilietinės visuomenės organizacijos gali bendradarbiauti su vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų organizacijomis daugelyje politikos sričių. Jų žiniomis ir patirtimi galima užtikrinti, kad ES politika visose srityse ir visais socialiniais ir ekonominiais klausimais būtų tikslingesnė ir veiksmingesnė.

Gabriella Civico teigė: Tikras pilietinis dialogas ir bendradarbiavimas padės ES politikos priemonėms užsitikrinti didesnę piliečių paramą ir įgyti daugiau teisėtumo jų akyse, o tai lems sklandesnį politikos priemonių įgyvendinimą. Tai ypač svarbu sudėtingame ir sparčiai kintančiame pasaulyje, kuriame mūsų bendruomenėms ir visuomenei kyla daug iššūkių.

Atvirą laišką rasite: https://www.eesc.europa.eu/lt/agenda/our-events/events/eu-civil-dialogue-now/open-letter


Bendroji informacija

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamasis organas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimi. Jis padeda Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Komisijai jų darbe. EESRK atstovauja Europos organizuotai pilietinei visuomenei. Jis atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Jo 329 narių patirtis padeda optimizuoti ES politikos ir teisės aktų kokybę. EESRK pilietinės visuomenės organizacijų grupę sudaro 106 „kitų pilietinei visuomenei atstovaujančių organizacijų, visų pirma ekonominės, pilietinės, profesinės ir kultūros sričių, atstovai ir suinteresuotieji subjektai“.

Jos nariai priklauso organizacijoms, kurios gina interesus šiose srityse:

 • akademinė bendruomenė (gamtos mokslų atstovai, ekonomistai, sociologai ir kt.)
 • piliečių dalyvavimas ir įgalėjimas
 • pilietinės visuomenės raida
 • vartotojai;
 • aplinka, paveldas ir darnus vystymasis
 • ūkininkavimas, žuvininkystė ir pakrančių bendruomenės, miškininkystė
 • žmogaus teisių apsauga (su vaikais, vyresnio amžiaus asmenimis, šeimomis, lyčių lygybe, marginalizuotomis ir nepalankioje padėtyje esančiomis asmenų grupėmis, migrantais ir pabėgėliais, mažumomis, neįgaliaisiais, moterimis ir jaunimu susiję klausimai)
 • laisvosios profesijos (teisininkai, gydytojai, inžinieriai ir kt.)
 • mažosios ir vidutinės įmonės ir amatai
 • socialinė ekonomika (labdaros organizacijos, kooperatyvai, fondai, savidraudos draugijos ir socialinės įmonės).

Bendras pilietinės visuomenės organizacijų grupės tikslas – iš tikrųjų sustiprinti dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungoje ir užtikrinti, kad EESRK nuomonės dėl ES pasiūlymų dėl teisės aktų atspindėtų visų europiečių interesus.

Europos pilietinės visuomenės tinklas – tai pilietinės visuomenės organizacijų veiklos koordinavimas ES lygmeniu, sukurtas 2016 m. vasario mėn. Jis suburia 22 Europos pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) tinklus, kurie siekia atgaivinti Europos projektą, grindžiamą bendromis lygybės, solidarumo, įtraukumo ir demokratijos vertybėmis. Pagrindiniai jo tikslai: sudaryti sąlygas horizontaliam ir vertikaliam Europos pilietinės visuomenės organizacijų ir politikos formuotojų dialogui bei padėti stiprinti PVO veiklą ir santykius su institucijomis.

Europos pilietinės visuomenės tinklo misija – skatinti ES pripažinti esminį nepriklausomų ir pliuralistinių pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį ir vertę kuriant ir puoselėjant pagrindinėmis teisėmis grindžiamą demokratinę visuomenę. Tinklas taip pat siekia sudaryti sąlygas stipriam ir nepriklausomam pilietinės visuomenės balsui, veiksmingam, atviram ir struktūruotam pilietiniam dialogui ES lygmeniu, taip pat klestinčiai ir įgalinančiai pilietinei erdvei visoje Europos Sąjungoje.


[1] Skaičiuojant pasirašiusiųjų skaičių (156), EESRK nariai, kurie taip pat pasirašė savo organizacijos vardu, skaičiuojami kaip atskiros pasirašiusiosios šalys.

Downloads

Press Release
Open Letter and Annex: Detailed list of signatories