Scrisoare deschisă comună din partea Grupului „Organizații ale societății civile” al CESE și a Societății civile Europa #EUCivilDialogueNow

COMUNICAT DE PRESĂ

Instituțiile UE trebuie să respecte Tratatul privind UE și să pună în aplicare dialogul civil structurat acum

La 24 ianuarie, societatea civilă europeană a trimis o scrisoare deschisă președintelor Comisiei Europene și Parlamentului European, precum și Președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene. Semnatarii scrisorii îndeamnă cele trei instituții principale ale Uniunii Europene (UE) implicate în procesul decizional al UE să ia măsuri concrete pentru a pune în aplicare un dialog deschis, transparent și constant cu organizațiile societății civile în toate domeniile de politică, astfel cum se prevede la articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Scrisoarea deschisă a fost inițiată de Grupul „Organizații ale societății civile” al Comitetului Economic și Social European (CESE) și de Societatea civilă Europa și include propuneri specifice de punere în aplicare. Scrisoarea a primit sprijinul unui număr total de 156 de semnatari din 26 de state membre. Printre semnatari se numără 39 de rețele europene, 85 de organizații naționale și 60 de membri ai Grupului „Organizații ale societății civile” al CESE[1].

Dialogul civil rămâne fragmentat și nestructurat la nivelul instituțiilor UE, în pofida dispozițiilor legale.

Acesta este motivul pentru care semnatarii scrisorii deschise #EUCivilDialogueNow solicită instituțiilor UE:

  • să inițieze un acord interinstituțional privind dialogul civil;
  • să stabilească, în cadrul fiecărei instituții, funcții de conducere responsabile de relațiile cu societatea civilă;
  • să încurajeze și să promoveze o cooperare mai strânsă între actorii civili și sociali;

să ia în considerare recomandările Conferinței privind viitorul Europei.

Ca un prim pas, semnatarii propun o comunicare a Comisiei Europene privind consolidarea dialogului civil la nivelul UE.

Instituțiile europene dispun de toate instrumentele necesare pentru a realiza progrese considerabile în ceea ce privește propunerile noastre, a declarat Séamus Boland, președintele Grupului Organizații ale societății civile” al CESE, în ajunul lansării scrisorii. „În cadrul următorului mandat al Comisie Europeană, un vicepreședinte ar trebui să își asume sarcina dialogului cu societatea civilă, iar în fiecare direcție generală ar trebui numiți coordonatori pentru relațiile cu societatea civilă, a adăugat dl Boland.

Gabriella Civico, președinta Societății civile Europa, a declarat: Secretariatul Consiliului UE și birourile Parlamentului European și ale Comisiei la nivel național trebuie să stabilească un dialog constant cu societatea civilă. Organizațiile societății civile au nevoie de canale directe pentru a se implica în procesul de elaborare a politicilor UE.

Deși respectă prerogativele partenerilor sociali în dialogul social, semnatarii solicită un dialog civil structurat care să îl completeze. Séamus Boland a explicat: Organizațiile societății civile eficiente și responsabile pot coopera cu guvernele și cu organizațiile patronale și sindicale în multe domenii de politică. Cunoștințele și expertiza lor pot garanta că politicile UE în toate domeniile și cu privire la toate aspectele socioeconomice sunt mai bine orientate și mai eficiente.

Gabriella Civico a concluzionat: Dialogul civil și cooperarea reale vor face ca politicile UE să-și asigure mai bine sprijinul cetățenilor și să câștige mai multă legitimitate în ochii acestora, înlesnind astfel o mai bună punere în aplicare a politicilor. Acest lucru este deosebit de important într-o lume complexă și în schimbare rapidă, cu multe provocări pe care comunitățile și societățile noastre trebuie să le abordeze.

Citiți scrisoarea deschisă: https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/eu-civil-dialogue-now/open-letter


Context:

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organ instituțional consultativ, instituit prin Tratatul de la Roma din 1957. El asistă Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. CESE este vocea societății civile organizate din Europa, reprezentând angajatorii, lucrătorii și organizațiile societății civile. Expertiza celor 329 de membri contribuie la optimizarea calității politicilor și legislației UE. Grupul „Organizații ale societății civile” al CESE este alcătuit din 106 „alți reprezentanți și părți interesate ale societății civile, în special în domeniul economic, civic, profesional și cultural”.

Membrii săi provin din organizații care reprezintă următoarele domenii:

●        mediul academic (oameni de știință, economiști, sociologi etc.)

●        participarea și responsabilizarea cetățenilor

●        dezvoltarea societății civile

●        consumatori

●        mediu, patrimoniu și dezvoltarea durabilă

●        agricultură, pescuit și comunități costiere, silvicultură

●        protecția drepturilor omului (aspecte privind copiii, persoanele în vârstă, familiile, egalitatea de gen, grupurile marginalizate și defavorizate, migranții și refugiații, minoritățile, persoanele cu handicap, femeile și tinerii)

●        profesiile liberale (avocați, medici, ingineri etc.)

●        întreprinderile mici și mijlocii și artizanatul

●        economia socială (organizații caritabile, cooperative, fundații, societăți mutuale și întreprinderi sociale).

Obiectivul general al Grupului „Organizații ale societății civile” este de a consolida democrația participativă în întreaga UE și de a se asigura că avizele CESE privind propunerile legislative ale UE reflectă interesele tuturor europenilor.

Societatea civilă Europa (CSE) este o entitate de coordonare a organizațiilor societății civile la nivelul UE, instituită în februarie 2016. Aceasta reunește 22 de rețele europene de organizații ale societății civile (OSC) care depun eforturi pentru regenerarea proiectului european în jurul valorilor comune: egalitate, solidaritate, incluziune și democrație. Principalele sale obiective sunt: facilitarea și înlesnirea dialogului orizontal și vertical între organizațiile societății civile europene și factorii de decizie politică și sprijinirea consolidării organizațiilor societății civile în activitățile și relațiile lor cu instituțiile.

Misiunea CSE este de a contribui la recunoașterea de către UE a rolului esențial și a valorii organizațiilor societății civile independente și pluraliste în construirea și cultivarea unei societăți democratice bazate pe drepturile fundamentale. CSE depune, de asemenea, eforturi pentru a crea condițiile pentru dezvoltarea unei voci puternice și independente a societății civile și a unui dialog civil eficace, deschis și structurat la nivelul UE, precum și a unui spațiu civic prosper și favorabil în întreaga Uniune.


[1] La calcularea numărului de semnatari (156), membrii CESE care au semnat și în numele organizației lor, sunt considerați semnatari unici.

Downloads

Press Release
Open Letter and Annex: Detailed list of signatories