Available Languages:

Editorial

Aon bhliain amháin ó thosaigh CESE an téarma oifige nua: an chéad deis chun breithniú a dhéanamh

Is cuimhin linn ar fad an lá a sheolamar an téarma nua: ba é an 28 Deireadh Fómhair 2020 a bhí ann. Bhí an phaindéim faoi lán seoil agus bhí an seisiún iomlánach le reáchtáil ar líne. Ba thréimhse fhíorait í; bhí cuma éiginnte ar an todhchaí; ní raibh fhios ag duine ar bith cén uair nó cén chaoi a gcuirfí vacsaín ar fáil, ach d’éirigh linn tús a chur lenár gcuid oibre.

Diary Dates

Straight to the point!

Díreach go dtí an pointe!

Fáilte chuig ár gcolún nua ‘Díreach go dtí an pointe’, ina gcuirimid ceist ar chomhaltaí CESE faoi ábhair, tuairimí nó imeachtaí tábhachtacha de chuid an Aontais Eorpaigh a mbíonn tionchar acu ar an ngnáthshaol san Aontas. This time we give the floor to Andrej Zorko, rapporteur of the exploratory opinion "Key components of sustainable quality work during and after recovery", requested by the Slovenian Presidency of the EU and adopted at the EESC's September plenary session.

 

Ní mór seasamh leis an bprionsabal ‘cáilíocht na oibre ar mhaithe leis an gcáilíocht saoil’

Le Andrej Zorko (Grúpa na nOibrithe) rapóirtéir na tústuairime Príomhghnéithe d’obair inbhuanaithe ardcháilíochta le linn an téarnaimh agus ina dhiaidh

 

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin ar...

Inár roinn ‘Ceist amháin ar...’ iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá i mbéal an phobail agus a shíleann muid a bheith thar a bheith tábhachtach
D’eagrán mhí Dheireadh Fómhair, d’iarramar ar Ionuţ Sibian, Leas-Uachtarán ar an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach agus Uachtarán Choiste Leantach an AE-na mBalcán Thiar trácht a dhéanamh ar aontachas thíortha na mBalcán Thiar amach anseo.

 

Is éard is ról don tsochaí shibhialta an bhearna idir saol na polaitíochta agus an pobal a dhúnadh

CESE info: Conas is féidir leis an tsochaí shibhialta cuidiú le próiseas na caibidlíochta agus le próiseas aontachais thíortha na mBalcán Thiar? Cén ról a bheidh ag Fóram na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar ina leith, ar fóram é a bhunaigh CESE?

 

 

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

An t-aoi speisialta

Uair sa mhí, cuirimid pearsa phoiblí ar leith i láthair, ar foinse inspioráide í a cuid oibre agus an tiomantas atá léirithe aici, dar le mórán. Is díol sásaimh dúinn aird a tharraingt ar dhaoine mór le rá ó shaol an chultúir, na polaitíochta agus na heolaíochta a bhféadfadh an méid atá déanta acu daoine eile a spreagadh chun gnímh. Is daoine iad seo a imríonn tionchar ar an saol mar atá agus a chabhraíonn lena athrú. In eagrán mhí Dheireadh Fómhair de nuachtlitir CESE info, labhraíomar leis an Ollamh Caroline Pauwels, Uachtarán Vrije Universiteit Brussel. Tharraing sí aird ar dhrochthionchar na paindéime ar an aos óg agus ar shaol na hollscoile. Lena chois sin, roinn sí trí phointe thábhachtacha maidir leis an saol i ndiaidh na paindéime agus maidir lena bhfuil i ndan do na mic léinn amach anseo.

Caroline Pauwels: An ollscoil mar a bhí tráth na paindéime agus mar atá anois bliain ina dhiaidh sin

Ag tús mhí Mheán Fómhair 2021, chuir mé féin agus reachtairí na gcúig ollscoil bhunaitheacha eile de chuid an líonra Eorpaigh Eutopia fáilte chun na Bruiséile roimh reachtairí trí ollscoil nua atá le bheith ina mbaill dár líonra. Bhí an-tábhacht ag baint leis an teacht le chéile sin ar chúiseanna éagsúla.
 

EESC News

Dar leis an gCoimisinéir Elisa Ferreira agus le hUachtarán CESE, Christa Schweng, is gá an comhtháthú a bheith i gcroílár na hEorpa tar éis na paindéime

Tá an beartas comhtháthaithe ríthábhachtach chun fís nua a fhorbairt don Aontas Eorpach sa ré iar-COVID-19, fís a bheidh bunaithe ar rathúnas, ar chuimsiú agus ar an inbhuanaitheacht comhshaoil agus lena gcuirfear an tsochaí shibhialta eagraithe san áireamh go hiomlán. Ba é sin teachtaireacht Christa Schweng, Uachtarán CESE, agus Elisa Ferreira, an Coimisinéir Eorpach um Chomhtháthú agus um Athchóiriúcháin, ag seisiún iomlánaíoch CESE i mí Mheán Fómhair.

Ní mór saoirse na meán a choinneáil ag barr ár gcláir oibre

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ag glacadh páirt in iarrachtaí an Aontais dul i ngleic leis an droch-chlaonadh atá ann saoirsí na meán a bheith ag dul i laghad agus srianta ar neamhspleáchas iriseoireachta a bheith ag dul i méid. Is ábhar mór imní an claonadh sin agus is é is cúis leis ná brú níos mó agus níos mó ó struchtúir éagsúla chumhachta agus ghnó, drochphá, comhchruinniú na húinéireachta ar na meáin agus borradh mór ar bhréagnuacht ar na meáin shóisialta agus ar mheáin eile.

Tá an tsochaí shibhialta ríthábhachtach ó thaobh beart a dhéanamh de réir briathair - is díol sásaimh do Christa Schweng, Uachtarán CESE, na tosaíochtaí agus na huaillmhianta a leagadh amach san aitheasc ar Staid an Aontais

Is díol sásaimh do CESE na gnéithe seo a leanas d’aitheasc na bliana seo ar Staid an Aontais atá i dtiúin lena thosaíochtaí féin; an bhéim láidir ar théarnamh an Aontais, ar an Aontas Sláinte agus ar an digiteáil, an seasamh daingean maidir leis an smacht reachta a chosaint agus an bhéim ar thodhchaí na hEorpa.

Caithfidh torthaí follasacha a bheith ar thiomantas athnuaite an Aontais chun an gháinneáil ar dhaoine a chomhrac

Tacaíonn CESE, ar an iomlán, le straitéis nua 2021-2025 an Aontais in aghaidh na gáinneála ar dhaoine. Mar sin féin, tarraingíonn sé aird ar an ngá atá leis an ngné shóisialta a chur san áireamh inti.

D’fhéadfadh filleadh deonach a bheith ina shofhriotal chun tagairt don díbirt

Ba dhíol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) iarrachtaí an Choimisiúin comhchuibhiú a dhéanamh ar na bearta lena rialaítear filleadh deonach imirceach agus a n-ath-lánpháirtiú ina dtír thionscnaimh, ach dúirt sé go raibh amhras air faoi roinnt de na tograí a cuireadh chun cinn agus chuir sé imní in iúl go bhféadfadh sé gurbh ionann filleadh deonach agus díbirt imirceach ón Aontas Eorpach.

An intleacht shaorga san Eoraip: ní féidir gach cinneadh a bhunú ar an gcóras dénártha

In dhá thuarascáil ar dhréachtreachtaíocht AE faoin intleacht shaorga (IS), iarrann CESE go gcuirfí cosc iomlán ar scóráil shóisialta agus go mbeadh sásra gearán agus sásaimh ann do dhaoine a d’fhulaing dochar de dheasca córas IS.

Ar an gcéad ‘lá orgánach’ de chuid an Aontais, tá sé curtha i bhfáth ag CESE an tábhacht a bhaineann le córais bhia atá níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos cuimsithí a bheith ann

Organic Food

Agus an Eoraip á cur ar bhóthar a leasa de réir a chéile tar éis ghéarchéim COVID-19, is mithid di beart a dhéanamh de réir a briathair agus an straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ a chur chun feidhme. Molann CESE go láidir tacú le córais bhia na hEorpa a athrú ó bhonn ionas go mbeidh siad níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, an gheilleagair agus na sochaí de. Cuireann sé i dtábhacht freisin go bhfuil comhar, seachas iomaíocht, iomlán riachtanach i measc oibreoirí sa bhiashlabhra d’fhonn córas bia níos athléimní agus níos cuimsithí a chothú agus cion cothrom a áirithiú do chách.

An tacsanomaíocht airgeadais inbhuanaithe: uirlis ríthábhachtach chun tacú le hinfheistíocht ghlas agus chun an t-athrú aeráide a chosc

Tá bearta éifeachtúla ag teastáil go práinneach ón Aontas chun astaíochtaí a laghdú agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Chuige sin, leis an bpacáiste um maoiniú inbhuanaithe ón gCoimisiún Eorpach, d’fhéadfaí creat soiléir cuimsitheach a bhunú ina bhféadfaí geilleagar ní ba ghlaise a fhorbairt agus éifeachtaí glasála á seachaint.

Cuireadh in iúl go soiléir le linn an 8ú Fóram de chuid na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar gurb é an tAontas Eorpach an áit is dual do na Balcáin Thiar

Tarraingíodh aird faoi leith le linn an Fhóraim de chuid na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar a d’eagraigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) i Scóipé an 30 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair ar staid na himeartha maidir le hionchais shoiléire an réigiúin i dtaobh aontachas leis an Aontas agus ar rannpháirtíocht ghníomhach na sochaí sibhialta i ndáil leis sin.

 

CESE ina chuid de Chomhghuailíocht Amhábhar na hEorpa

An 1 Deireadh Fómhair 2021, chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tús oifigiúil lena rannpháirtíocht i gComhghuaillíocht Amhábhar na hEorpa (ERMA). An 29 Meán Fómhair 2020, sheol an Coimisiún Eorpach ERMA chun athléimneacht agus neamhspleáchas straitéiseach a chothú i soláthar amhábhar criticiúil do thionscal agus do shochaí an Aontais. Tá os cionn 500 comhalta ón Aontas Eorpach agus ó áiteanna níos faide i gcéin sa chomhghuaillíocht faoi láthair.

Rith le chéile ar mhaithe le hEoraip níos fearr a bhaint amach

I mbliana, bhí rás 20 km na Bruiséile, an 41ú ceann, ar siúl ar an 12 Meán Fómhair. Bhí an rás tiomnaithe do dhá fheachtas: an chéad cheann, an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a chur chun cinn lena mana: ‘Is tusa an todhchaí’, agus an dara ceann, tacú le bearta in aghaidh na hailse agus EUR 10 000 a thiomsú chun an ailse a chomhrac agus chun tacú le taighde. Don fheachtas seo, chuaigh EUR 10 ó gach táille chlárúcháin go díreach go TELEVIE, imeacht carthanachta arna eagrú i mBeilg na Fraincise agus i Lucsamburg ag RTL-TVI ó 1989 ar mhaithe le taighde eolaíoch in aghaidh ailse ar leanaí agus ar dhaoine fásta.

 

News from the Groups

Amhras ar fhostóirí na hEorpa faoi ghnéithe praiticiúla den phacáiste 'Oiriúnach do 55'

Le Arnold Puech d’Alissac, Grúpa na bhFostóirí in CESE

Tá cúpla seachtain caite anois ó cuireadh i láthair na tograí reachtacha maidir leis an bpacáiste 'Oiriúnach do 55'. Pacáiste beart atá ann a bhaineann leis an gCiste Téarnaimh, ciste a bhfuil sé molta ag an gCoimisiún Eorpach leas a bhaint as chun an sprioc maidir le hastaíochtaí CO2 a bhaint amach. Is é sin astaíochtaí CO2 a laghdú 55 % faoi 2030. Tá fostóirí na hEorpa go mór i bhfabhar bhunaidhm na hiarrachta seo. Mar sin féin, tá anailís á déanamh acu faoi láthair ar na bearta a fógraíodh agus tá siad in amhras faoi roinnt mhaith de na gnéithe praiticiúla a bhaineann leo.

Dearcadh na n-oibrithe ar aitheasc 2021 ar Staid an Aontais

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Ainneoin gur luadh in aitheasc 2021 ar Staid an Aontais na príomhdhúshláin go léir atá ag bagairt ar an Eoraip, tá roinnt easnamh ann ó thaobh uaillmhéine agus soiléireachta de.

Níl aon dul as: ní mór gníomhú go práinneach in aghaidh an athraithe aeráide

Ráiteas ón nGrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’

‘Níl aon amhras gurb é tionchar an chine daonna is cúis le téamh an atmaisféir, na n-aigéan agus an talaimh. Tá an t-athrú aeráide ag cur isteach cheana féin ar gach réigiún ar fud an domhain ina bhfuil daoine ina gcónaí agus tá tionchar an duine ag cur le roinnt mhaith de na hathruithe tromchúiseacha ar an aimsir agus ar an aeráid’ (An séú tuarascáil mheasúnachta ó IPCC, Lúnasa, 2021).

Soon in the EESC/Cultural events

Is tusa an todhchaí – cén fhís atá agatsa don Eoraip amach anseo?

Tionólfaidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Seimineár Connecting EU an 18-19 Samhain. Tugtar le chéile lucht cumarsáide na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta a bhfuil nasc acu le CESE gach bliain le linn an imeachta seo, rud ar ar tugadh an Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta roimhe seo. Reáchtálfar an ócáid i lárionad Fhondúireacht Gulbenkian i Liospóin.

Acmhainní airgeadais a threorú chuig infheistíochtaí glasa agus sóisialta

Beidh dúshláin mhóra roimh earnáil an tionscail mar thoradh ar bhearta AE chun deireadh a chur leis an ngéarchéim aeráide. Conas is féidir maoiniú inbhuanaithe a fhorbairt chun spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach agus ag an am céanna chun a áirithiú go bhfanfaidh tionscal na hEorpa iomaíoch? Pléifear an cheist chigilteach seo ag seimineár gréasáin CESE ar an 18 Deireadh Fómhair.

Geopholaitíocht an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip

Beidh tionchar dosheachanta ag an gComhaontú Glas don Eoraip ar ár gcaidreamh seachtrach. Ag comhdháil hibrideach a chomheagraigh CESE agus Líonra na Náisiún Aontaithe um Réitigh Forbartha Inbhuanaithe (SDSN) sa Bhruiséil an 6 Nollaig, breathnófar ar mhéid an tionchair sin.