Ní bhainfear amach an aeráidneodracht mura n-éireoidh leis an Aontas dul i gcion ar an bpobal. Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais anois dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol. Idir an t-athrú aeráide agus éigeandáil na haeráide, ní mór don Aontas athruithe móra a dhéanamh chun geilleagar na dea-bhaile a chothú.

Le go bhféadfaí déileáil leis na dúshláin sin agus na hathruithe sin a dhéanamh, ghlac an Coimisiún Eorpach an Comhaontú Glas don Eoraip agus chuir sé tús le próiseas comhairliúcháin chun tuairimí a fháil maidir leis an bpobal a chuimsiú i gComhshocrú Aeráide Eorpach.

Iarradh ar CESE, dá bhrí sin, treoir a thabhairt faoin gcaoi le tógáil ar na struchtúir atá ann cheana, m.sh. comhphlé leis na saoránaigh agus tionóil na saoránach, le go bhféadfaí an tsochaí a spreagadh le ról a imirt i mbaint amach na spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDGanna), toisc go mbraitheann na bearta uile a bhaineann leis an aeráid ar na spriocanna sin.

Dar le Dimitris Dimitriadis, rapóirtéir na tuairime maidir leis an gComhshocrú Aeráide, fágann an Comhshocrú Aeráide Eorpach go bhfuil deis thábhachtach ag an gCoimisiún agus dualgas air cur chuige nuálach a mhúnlú chun na bearta atá á ndéanamh cheana sa tsochaí shibhialta, sna pobail, cathracha agus réigiúin a dhéanamh freisin ar an leibhéal Eorpach, tacú leo agus iad a spreagadh.

Thairis sin, tá sé á bheartú ag an gCoimisiún sprioc nua don bhliain 2030 a leagan síos sa dlí Eorpach tríd an Dlí Aeráide Eorpach a beartaíodh le deireanas, lena leagtar síos sprioc cheangailteach neodracht maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt Jan Dirx, rapóirtéir na tuairime maidir leis an Dlí Aeráide Eorpach, nach mbeadh deis níos fearr ann arís fórsaí na sochaí sibhialta a nascadh le fórsaí na rialtas chun tabhairt faoin Dlí Aeráide a chur chun feidhme de réir mar a dhéantar téarnamh tar éis ghéarchéim COVID-19. Dúirt sé gur chabhraigh an phaindéim linn a thuiscint gur féidir linn rudaí a dhéanamh ar bhealach eile ach an dua a chur orainn féin chuige sin. (mr)