An 24 Márta, ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa rún maidir leis an gcogadh san Úcráin agus an tionchar eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil atá aige, i bhfianaise chruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí ina raibh an cogadh ar bharr an chláir oibre.

Glacadh an rún ag an seisiún iomlánach i ndiaidh díospóireacht leis an gCoimisinéir um Ghnóthaí Baile, Ylva Johansson, agus le roinnt príomhionadaithe shochaí shibhialta na hÚcráine agus na Rúise.

Chuir na comhaltaí a ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin in iúl agus leag siad béim ar ról na sochaí sibhialta maidir le cúnamh a thabhairt do mhuintir agus do dhídeanaithe na hÚcráine.

Agus tús á chur aici leis an díospóireacht, chuir an tUachtarán Christa Schweng i bhfios go láidir an méid seo a leanas: ‘Tá ár slándáil agus ár luachanna faoi bhagairt ag an ionradh seo, agus seasann an tAontas go láidir leis an Úcráin mar ba cheart, agus aghaidh á tabhairt aige uirthi de mheon na haontachta agus na dlúthpháirtíochta’.

Leag an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Baile, Ylva Johansson, béim ar ról ríthábhachtach CESE maidir le leas a bhaint as an eolas atá aige ar an láthair. Go dtí seo, tá fáilte curtha ag an Eoraip roimh 3.5 milliún dídeanaí ón Úcráin, lena n-áirítear 1.8 milliún páiste. Is díol suntais dlúthpháirtíocht na sochaí sibhialta nach bhfacthas a macasamhail roimhe seo a léirítear do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin, agus ‘is údar mór bróid dúinn a bheith inár nEorpach’, a dúirt Ylva Johansson.

Leag Uachtaráin na dtrí ghrúpa in CESE, arb iad rapóirtéirí an rúin chomh maith, béim ar na dúshláin fhíorthábhachtacha atá os comhair na hEorpa mar thoradh ar an gcogadh.

‘Sa rún uainn, cuirimid in iúl gur díol sásaimh dúinn na gníomhaíochtaí daonnúla a rinneadh go dtí seo agus áitímid ar na Ballstáit tuilleadh a dhéanamh chun cabhrú leis an Úcráin’, arsa Stefano Mallia, Cathaoirleach Ghrúpa na bhFostóirí in CESE.

‘Is é ceann de na príomhtheachtaireachtaí atá agam ná gur gá don phobal idirnáisiúnta agus don Eoraip a bheith aontaithe sa chás seo’, a dúirt Oliver Röpke, Cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Séamus Boland, Cathaoirleach an Ghrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’: ‘Is éard atá in ionradh na Rúise ar an Úcráin an t-ionsaí is foréigní gan chúis a tharla ar mhór-roinn na hEorpa ó 1939 i leith agus ní mór dúinn seasamh ina choinne’.

Bhí tionchar an-chorraitheach ag ionadaithe ó shochaí shibhialta na hÚcráine agus na Rúise ar an díospóireacht mar thoradh ar a dtaithí féin ar an gcogadh.
Tharraing bunaitheoir na gluaiseachta ‘Open Russia’, Mikhail Khodorkovsky, aird ar iarmhairtí tubaisteacha na bréagaisnéise. ‘Is fúinn féin atá sé iarracht a dhéanamh an bhréagaisnéis a chomhrac, fiú lasmuigh den Rúis’, ar seisean.

Thug Uachtarán Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta Náisiúnta agus Thrípháirteach na hÚcráine, Anatoliy Kinakh, ‘coir in aghaidh na sibhialtachta, agus ní ionsaí míleata amháin’ ar ghníomhaíochtaí na Rúise.

D’iarr Alexander Shubin, Cathaoirleach Ardán Shochaí Shibhialta na hÚcráine, ar an Eoraip leanúint de bheith ag tacú leis an Úcráin agus leis na huaillmhianta atá aici a bheith mar pháirt den teaghlach Eorpach.

D’iarr Gennadiy Chyzhykov, Uachtarán Chomhlachas Tráchtála agus Tionscail na hÚcráine, ar fhostóirí Eorpacha agus ar eagraíochtaí gnó tacú le cuideachtaí Úcránacha.

Ar deireadh, mhol Yevgenya Pavlova ó Thionól Náisiúnta na hÚcráine um Dhaoine faoi Mhíchumas, do dhaoine gan dearmad a dhéanamh ar mhuintir na hÚcráine atá faoi mhíchumas agus nach mór aird ar leith a dhíriú orthu. (at)

téacs iomlán an rúin ó CESE ar fáil ar shuíomh gréasáin CESE.