Dearcadh na Cosmhuintire – S3 Podchraoladh 17 – An tsochaí shibhialta gualainn ar ghualainn i gcoinne ionsaithe na Rúise

Ón 24 Feabhra 2022 i leith, tá an Úcráin ag déileáil leis an ionradh a rinne an Rúis uirthi. Chomh maith leis an gcabhair mhíleata agus airgeadais a thagann ó gach cearn den domhan, tá sochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine ag obair as lámha a chéile chun cabhrú le pobail atá i ngátar. Sa phodchraoladh seo de Dhearcadh na Cosmhuintire, thugamar cuireadh d’ionadaithe ó shochaithe sibhialta na hEorpa agus na hÚcráine a gcuid scéalta a insint dúinn.

 

Available Languages:

Seasaimid go dlúth le muintir na hÚcráine 

A léitheoirí dile,

Ag an am tragóideach seo, agus fogha míleata tugtha ag an Rúis gan chúis gan údar faoin Úcráin, seasaimid go dlúth le muintir na hÚcráine.

Ón Úcráin go dtí...

A bhuí le hobair dhochloíte chróga na n‑iriseoirí, na ngrianghrafadóirí agus na gceamaradóirí a théann chuig áiteanna nach féidir linne dul, is féidir linn na heachtraí tragóideacha atá ag titim amach san Úcráin a fheiceáil lenár súile féin.

Croí an scéil

Sa cholún ‘Croí an scéil’, iarraimid ar chomhaltaí CESE béim a leagan ar phointí de thuairim nó de thionscnamh a mheasann siad a bheith tábhachtach. An uair seo, d’iarramar ar Veselin Mitov, comhchathaoirleach Ardán Sochaí Sibhialta AE-na hÚcráine, míniú a thabhairt ar ról an ardáin agus, go háirithe, ar an gcúram atá air i gcomhthéacs an chogaidh atá ar siúl san Úcráin.

 

‘Is é an chéad chúram atá orainn anois ná dídeanaithe cogaidh ón Úcráin a lánpháirtiú i sochaithe na hEorpa’

Ó mo thaobhsa de, mar chomhchathaoirleach ar Ardán Sochaí Sibhialta AE-na hÚcráine, is gá na naisc idir comhaltaí an Ardáin, a dhéanann ionadaíocht ar fhostóirí, oibrithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, a athbhunú agus a chaomhnú. Ag an am cinniúnach seo, agus cogadh ar siúl san Úcráin, ní mór dúinn leanúint de bheith i dteagmháil le rannpháirtithe an Ardáin Sochaí Sibhialta ón Úcráin.

 

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin ar...

Inár gcolún ‘Ceist amháin ar...’, freagraíonn David Stulík, iarchomhalta de CESE, ceist ó CESE info faoi na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag an gcogadh san Úcráin.

David Stulík: ‘Tá rabharta dlúthpháirtíochta agus tacaíochta don Úcráin nár tharla riamh cheana á fheiceáil againn’

CESE info: I bhfianaise chogadh na Rúise san Úcráin, tá iarrachtaí nach bhfacthas riamh roimhe seo á ndéanamh ag an tsochaí shibhialta chun cabhrú le muintir na hÚcráine. Cad iad na gníomhaíochtaí is suntasaí a bhaineann leis an tacaíocht mhór dhaonna a chuirtear ar fáil don Úcráin (cabhair dhaonnúil, iompar, oideachas, cóiríocht, scoileanna agus foghlaim teangacha iasachta)? Cad iad na ceachtanna ar féidir linn foghlaim ón tragóid dhaonna seo?

 

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

An t-aoi gan choinne

Uair sa mhí sa cholún ‘An t‑aoi gan choinne’, bíonn pearsa phoiblí faoi leith á cur i láthair againn, ar foinse inspioráide í a cuid oibre agus an tiomantas atá léirithe aici. Leis an misneach, an diongbháilteacht agus an tiomantas chun gníomhú a léiríonn sí, tugann sí dea‑shampla agus ní mór meas a léiriú dá crógacht ghairmiúil.

 

Tetyana Ogarkova: An cogadh deiridh ag Vladimir Putin

Dúisíodh muid go tobann ag a cúig a chlog ar maidin an 24 Feabhra 2022. Bhí torann aisteach le cloisteáil i bhfad uainn, torann a bhí an-chosúil le pléascadh. Bhí na páistí ina gcodladh go sámh sa leaba, ach bhí teachtaireacht i ndiaidh teachtaireachta ag teacht isteach ar na fóin. Bhí an cogadh tosaithe. Tuairiscíodh gur ionsaithe diúracán a bhí sa phléascadh – i gCív, in Kharkiv, in Ivano-Frankivsk agus i gcathracha eile ar fud na tíre.

 

EESC News

CESE i mbun plé ar rún maidir le tionchar eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil an chogaidh san Úcráin

An 24 Márta, ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa rún maidir leis an gcogadh san Úcráin agus an tionchar eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil atá aige, i bhfianaise chruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí ina raibh an cogadh ar bharr an chláir oibre.

 

Tá CESE ag seasamh i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin

Christa Schweng, Uachtarán CESE
Tá ionsaí á dhéanamh gan údar i gcoinne na saoirse, i gcoinne an daonlathais, i gcoinne luachanna agus i gcoinne bhunsraith an Aontais Eorpaigh atá bunaithe ar chumhacht an dlí seachas ar dhlí na cumhachta. Is tábhachtaí anois ná riamh an chúis lenar tógadh an tAontas Eorpach – is é sin an tsíocháin. Mar Eorpaigh, ní mór dúinn seasamh le chéile i ndlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine.

 

 

 

Déanfar doirse CESE a oscailt do Shochaí Shibhialta na hÚcráine

Chun beart nithiúil a dhéanamh den dlúthpháirtíocht leis an Úcráin, tá CESE ag glacadh páirt i dtionscnamh Pharlaimint na hEorpa le haghaidh na hÚcráine ar a dtugtar ‘mol na sochaí sibhialta’; tá cead á thabhairt ag CESE don eagraíocht neamhrialtasach Promote Ukraine cuid dá áitreabh, agus trealamh lóistíochta, a úsáid ag Rue de Trèves 74.

 

 

Comhaltaí CESE i mbun cur síos

Flaithiúlacht uathúil as cuimse i leith mhuintir na hÚcráine

‘Ó cuireadh tús leis an gcogadh, tá flaithiúlacht uathúil as cuimse feicthe againn, sampla ar leith den dlúthpháirtíocht, den aontacht agus den altrúchas i leith mhuintir na hÚcráine. Tá iarrachtaí éachtacha déanta ag ár gcomhaltaí agus ag a gcuid eagraíochtaí chun teacht le chéile agus tá rún daingean acu lámh chúnta a thabhairt do dhídeanaithe na hÚcráine’.

Féach ar Leas-Uachtarán CESE, Cillian Lohan, agus é ag déanamh cur síos ar iarrachtaí leanúnacha na sochaí sibhialta tacú leis an Úcráin a bhfuil drochbhail uirthi ag an gcogadh.

Táimid ag cabhrú le fiontraithe na hÚcráine na foirgnimh léirscriosta a fhágáil ina ndiaidh agus a ngnólachtaí a chruthú as an nua sa Pholainn

Tomasz Wróblewski, comhalta de CESE, an Pholainn

Nuair a bheidh deireadh leis an gcogadh seo, ní ar an Dara Cogadh Domhanda ná ar an gCogadh Fuar a smaoineofar níos mó mar am cinniúnach i stair na hEorpa, ach ar gach rud atá ag titim amach san Úcráin faoi láthair agus na hiarmhairtí aige sin, rud nach féidir a thuar go fóill. An taithí atáimid a fháil anois agus na ceachtanna a fhoghlaimeoimid as an taithí sin, athróidh sé an dearcadh atá againn ar an domhan. 

Cabhair dhaonnúil tugtha ag comhaltaí de CESE don Úcráin

arna scríobh ag Marcin Nowacki, comhalta de CESE, an Pholainn

An 8 Márta 2022, d’eagraigh eagraíocht sa Pholainn (ZPP) lena mbainim i gcomhar le Fondúireacht Kulski (a bhfuil baint ag Małgorzata Bogusz, comhalta eile de CESE, leis) conbhua daonnúil beag gasta.

Cosaint tugtha sa Rómáin do dhídeanaithe ón Úcráin

Le Ionuţ Sibian, comhalta de CESE, an Rómáin

Sa Rómáin, chuaigh roinnt eagraíochtaí sochaí sibhialta lena n-áirítear FONSS, Afterhills Association, Parentis Association agus Our Smile Group Association i bpáirt le Bardas Iași chun ionad dídeanaithe a chur ar bun dóibh siúd atá ar a dteitheadh ón gcogadh san Úcráin. Léirítear leis an tuairisc bheag seo thíos de chuid comhghleacaí liom, Mihaela Muntean, na scéalta maoithneacha a bhíonn romhainn go rialta na laethanta seo.

An Ungáir: ag cabhrú ar gach slí is féidir

Le Zsolt Kükedi, comhalta de CESE, an Ungáir  

Is toscaire mé in eagraíocht chomhshaoil agus is maith atá a fhios agam gur beag machnaimh is féidir linn a dhéanamh faoin gcomhshaol agus an tragóid dhaonna seo ar leac an dorais againn. Tuigim freisin gur cabhair mhór dóibh siúd atá ag cur cóiríocht ar fáil do dhídeanaithe fiú an comhartha is simplí spéise, comhbhá agus cúnaimh.

 

Rang oscailte maidir le stair na hÚcráine

Le Tatjana Babrauskienė, comhalta de CESE, an Liotuáin

Is ábhar bróin agus díchreidimh do phobal oideachais na Liotuáine iad na gníomhaíochtaí míleata ionsaitheacha ar mórscála arna ndéanamh ag an Rúis faoi láthair san Úcráin. Tá tionscnamh seolta ag an bpobal sin, tionscnamh lena bhfoghlaimíonn an ghlúin óg faoi na miotais agus na fírinní a bhaineann le stair na hÚcráine.

 

Na hiarrachtaí atá déanta ag sochaí shibhialta na Liotuáine ar son na hÚcráine

Le Emilis Ruželė, comhalta de CESE, an Liotuáin

Faoi thús mhí an Mhárta, bhí níos mó ná EUR 12 mhilliún deonaithe ag muintir na Liotuáine. Tá EUR 1 000 deonaithe ag m’eagraíocht ar a dtugtar ‘Investors’ Forum’ (Fóram na nInfheisteoirí)
agus tá níos mó ná EUR 300 000 deonaithe ag ár mballchomhlachtaí ar eagraíochtaí éagsúla a chabhraíonn
leis an Úcráin.

 

Léirsithe poiblí sa Phortaingéil: ‘Níl cogadh uainn! Tá síocháin uainn!’

Le Fernando Manuel Maurício de Carvalho, comhalta de CESE

An 10 Márta, agus é ag stealladh báistí, reáchtáladh léirsiú poiblí ar chearnóg Largo de Camões, an Lispóin. Labhair na hagóideoirí amach i gcoinne cogaí, smachtbhannaí agus iad siúd a dhéanann brabús ar airm a dhíol nó a úsáideann cogadh mar leithscéal chun míleatú a dhéanamh. Reáchtáladh léirsithe freisin in áiteanna eile sa tír.

‘Is libhse na tithe againne’


Éist le comhalta de CESE Ionuţ Sibian ag déanamh cur síos ar an iarracht ollmhór atá déanta ag sochaí shibhialta na Rómáine do dhídeanaithe ón Úcráin agus iad ar lorg dídean ón gcogadh, agus é ag spreagadh sochaí shibhialta na hEorpa ar fad chun fáilte a chur roimh a gcomharsan ón Úcráin: ‘Is í seo an teachtaireacht ba cheart dúinn a thabhairt don saol mór: Is libhse na tithe againne sa Bhruiséil. Táimid anseo agus tabharfaimid aire dár gcomhghleacaithe ón Úcráin chun líontán sábhála, tacaíocht mhorálta agus pé rud is gá a chur ar fáil daoibh’.

Staid na Dlúthpháirtíochta Eorpaí

Féach ar Antje Gerstein ón nGearmáin agus í ag déanamh cur síos ar an gcabhair nithiúil atá á tabhairt ag sochaí shibhialta na Gearmáine do na dídeanaithe ón Úcráin.

‘Is cúis bhróid dom an slógadh tapa atá déanta againn maidir le gothaí nithiúla chun tacú leis an Úcráin, lena muintir, lena gnólachtaí agus leis an tsochaí shibhialta. Tá 4 000 tona bia seachadta chun na hÚcráine ag roinnt cuideachtaí miondíola agus cuideachtaí bia Gearmánacha. Is é seo an dlúthpháirtíocht Eorpach i mbun gnímh’.

An Spáinn: Céatadán de bhuiséad UGT deonaithe le haghaidh cabhair dhaonnúil

San fhíseán seo, tá sé á iarraidh ag comhalta Spáinneach de CESE, Salgado Manuel Garcia go mbeidh síocháin, dlúthpháirtíocht agus meas ann, agus gealltanas a cheardchumainn á fhógairt aige dul i gcabhair le muintir na hÚcráine a bhfuil drochbhail orthu de dheasca an chogaidh.

‘Thar ceann Unión General de Trabajadores, príomhcheardchumann na Spáinne, cáinimid go géar an t-ionradh a rinne fórsaí armtha Vladimir Putin ar an Úcráin. Ní hamháin gur ionsaí é sin ar bhunluachanna an Aontais Eorpaigh, ach is ionsaí é freisin ar shibhialtaigh. Tá sé á iarraidh againn go práinneach go mbeidh dlúthpháirtíocht agus cabhair dhaonnúil ann’.

 

Freagairt pholaitiúil, eacnamaíoch agus straitéiseach ar an gcogadh san Úcráin

Le Cinzia del Rio, comhalta de CESE, an Iodáil

Le hionradh na Rúise ar an Úcráin, tiocfaidh athrú ar chaidrimh gheopholaitiúla agus eacnamaíocha ar fud an domhain, go háirithe idir an Rúis agus an tAontas Eorpach. Cháin an pobal idirnáisiúnta daonlathach agus gluaiseacht na gceardchumann go láidir an idirghabháil mhíleata uafásach seo. Tá saoránaigh thíos léi agus tá cathracha agus struchtúir shibhialta agus eacnamaíocha á scriosadh dá barr.

Tráth cinniúnach do Shochaí Shibhialta na hEorpa

Le Andris Gobiņš, comhalta de CESE, an Laitvia

Is féidir le gach duine againn cabhrú chun saoirse níos marthanaí a bhaint amach ar bhonn níos tapúla. Seo a leanas roinnt samplaí ar conas is féidir é sin a dhéanamh, bunaithe ar an taithí a fuair mé agus mé ag fás aníos i dteaghlach dídeanaithe agus ó bheith ag obair sa Laitvia faoi láthair.