Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα, η οποία θα πρέπει να εγγυάται σε όλους τους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ΕΟΚΕ χαιρέτισε τις προτάσεις της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα ως σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής δομής της φροντίδας στην Ευρώπη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ληπτών φροντίδας από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία και θα στηρίζει όλους τους παρόχους φροντίδας ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης τους.

Στη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιανουάριο, η ΕΟΚΕ διατύπωσε πολυάριθμες συστάσεις σχετικά με τη στρατηγική και τις δύο προτάσεις της, δηλαδή την πρόταση για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και εκείνη για τη μακροχρόνια φροντίδα, τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.
Η ΕΟΚΕ επανέλαβε εξάλλου τη σύστασή της για εγκαινίαση ευρωπαϊκής εγγύησης για τη φροντίδα Όπως και οι εγγυήσεις της ΕΕ για τη νεολαία, το μέσο αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας για όλους όσοι ζουν στην ΕΕ. Το μέσο αυτό θα συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων φροντίδας και στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους φροντιστές, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων φροντιστών.

«Εκτός από το να είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή, υποστηρίζουμε επίσης ότι η φροντίδα πρέπει να είναι συμπεριληπτική, βιώσιμη και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους εξακολουθεί να μην είναι πραγματικότητα για πολλούς στην Ευρώπη», ανέφερε η εισηγήτρια της γνωμοδότησης Kinga Joó.

Στη γνωμοδότηση τονίζεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική προσιτότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας, ως απάντηση στους σημερινούς κλυδωνισμούς που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την κρίση λόγω του κόστους ζωής. Ζητείται κατάλληλη χρηματοδότηση για τον τομέα της φροντίδας και τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις εργασίας στον εν λόγω τομέα είναι ελκυστικές και αμείβονται και εκτιμώνται δεόντως.

«Η προσέγγιση που υιοθετείται στη γνωμοδότησή μας συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζουν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Βασίζεται στο ιδανικό ακριβώς μιας κοινωνικής Ευρώπης. Τονίζουμε επίσης τον ρόλο των κρατών μελών, καθώς αποτελούν τον κύριο πυλώνα της στρατηγικής για τη φροντίδα. Εάν δεν τα πείσουμε ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τα ζητήματα που επισημαίνονται και εάν δεν καλύψουν τα κενά στα εθνικά τους συστήματα, η στρατηγική δεν θα φέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα», ανέφερε η συνεισηγήτρια Ζωή Τζωτζέ-Λαναρά.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση περιλαμβάνονται η στήριξη των οικογενειών στον θεμελιώδη ρόλο τους στη φροντίδα, η ταχεία χαρτογράφηση των αναγκών και της πραγματικότητας των οικογενειακών φροντιστών και των άτυπων φροντιστών, η επίτευξη ισορροπίας και ισότητας των φύλων στους τομείς τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης φροντίδας και η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσης και διαμονής τους. (ll)