Směrem k nadcházející obměně složení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je mi nesmírným potěšením a obrovskou ctí, že jsem v tomto dvouapůlletém funkčním období mohla reprezentovat EHSV. I přes složitou situaci jsme se společně snažili přispět k tomu, aby Evropa ekonomicky prosperovala a byla sociálně inkluzivní a environmentálně udržitelná. Tento úkol nám značně ztížily vážné problémy – nejprve to byla pandemie COVID-19 a poté nevyprovokovaná a neodůvodněná vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině a všechny její sociální a ekonomické důsledky. Snažili jsme se také vypořádat s energetickou krizí a vysokou inflací a podpořit růst a konkurenceschopnost.

Nechci zde ale vyjmenovávat úspěchy, jichž se nám za posledních 30 měsíců podařilo společnými silami dosáhnout. Budeme mít možnost se za nimi ohlédnout na dubnovém plenárním zasedání, během něhož dojde k obměně složení EHSV a na které Vás tímto srdečně zvu. Ráda bych Vás vybídla, abyste si přečetli rovněž tuto brožuru, v níž je většina těchto úspěchů popsána.
Během mého předsednického mandátu se mi dostalo výrazné podpory a velkého uznání za přijaté a podniknuté kroky. Získala jsem pozitivní zkušenosti, které si uchovám navždy.

Toto funkční období teď však končí a nastal čas zrekapitulovat, co jsme si z něj odnesli. V první řadě je třeba říci, že jsme se toho hodně naučili od sebe navzájem. Přesvědčili jsme se o tom, že pokud vynaložíme patřičné úsilí, pak je možné docílit změn, že i přes rozdíly mezi námi může náš Výbor dosáhnout viditelného dopadu a že společně toho dokážeme mnohem více než jako jednotlivci.  

Chtěla bych všem členům a zaměstnancům EHSV poděkovat za jejich usilovnou práci a podporu v průběhu celého mého mandátu. Vedli jsme opravdový dialog, abychom zajistili, že se budou názory organizované občanské společnosti ještě více promítat do tvorby politik EU. Musíme v těchto snahách pokračovat.
V tomto vydání EHSV info, které je v mém funkčním období tím posledním, se dozvíte, jaká stanoviska jsme v poslední době přijali a jaké akce jsme uspořádali. Přeji Vám tedy příjemné čtení.

Chtěla bych rovněž využít příležitosti a popřát na tomto místě svému nástupci hodně podněcujících zkušeností a úspěchů.

Vám všem patří můj dík. Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy!

Christa Schweng

předsedkyně EHSV