Využívání potenciálu digitálních energetických systémů stále brání příliš mnoho překážek. Inteligentnější řešení lze v praxi stěží uplatnit, především kvůli tomu, že jsou spojena s náročnými administrativními postupy, s chybějícími účinnými pobídkami a s nepružností přenosové a distribuční soustavy v důsledku nedostatečných investic do energetické infrastruktury.

To jsou v kostce hlavní závěry

stanoviska EHSV Digitalizace energetického systému – akční plán EU, které vypracoval zpravodaj Thomas Kattnig se spoluzpravodajem Zsoltem Kükedim a které bylo přijato na březnovém plenárním zasedání.

EHSV obecně podporuje cíle a většinu opatření, která navrhla Komise ve svém akčním plánu. Má však za to, že je Komise nezasadila do rámce obecné energetické politiky a že zavádí izolovaný přístup. Digitalizace energetického systému musí vést ke kooperativním řešením, která uživatelům poskytnou pobídky k účasti na digitalizovaném energetickém systému.

V rámci budoucího uspořádání energetické infrastruktury musí být do rozvoje inteligentních energetických systémů aktivně zapojeni všichni spotřebitelé. Zsolt Kükedi prohlásil, že je nesmírně důležité, aby aktivní spotřebitelé hráli při digitalizaci výraznější roli a aby mohli využívat co nejvíce inteligentních řešení.

Navíc hrozí, že nové služby založené na datech a inovativní technologická řešení nebudou dostatečně rychle zavedeny do praxe, protože chybějí kvalifikovaní pracovníci a vyškolení odborníci, kteří by je pomohli zavést. Má-li se těchto cílů dosáhnout, musí být přijata cílená opatření v oblasti trhu práce a politiky vzdělávání. „Potřebujeme koordinovaný přístup a úzkou spolupráci se sociálními partnery. Rozhodující je zapojení organizací občanské společnosti,“ dodal Thomas Kattnig. (mp)