You are here

Изменение на климата

Приемането на Парижкото споразумение относно изменението на климата постави началото на нова ера на глобално сътрудничество за смекчаване на последиците от това изменение и адаптиране към тях, като целта е световното покачване на температурата да се задържи под 2°C. ЕИСК работи усърдно по въпросите на климата и подкрепя Парижкото споразумение чрез срещи за насърчаване на активното участие на гражданското общество. Комитетът изготвя становища, обхващащи широк кръг въпроси, като например справедливостта в областта на климата, справедливия преход към нисковъглеродна икономика и необходимостта от сътрудничество в многостепенното и многостранно управление на климата. ЕИСК участва в годишните конференции на страните по РКООНИК и в срещите на високо равнище на гражданското общество, посветени на климата, на които се срещат неправителствени участници.