Общи условия за участие в „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) 2019 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

На 21 и 22 март 2019 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще бъде домакин на десетото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“. „Твоята Европа, твоето мнение“ ще даде възможност на ученици от средните училища от 28-те държави членки на ЕС и от 5-те страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) да научат повече за ЕИСК и неговата роля, както и да обменят мнения и да предложат препоръки относно конкретна тема. Темата на тазгодишната проява е свързана с изборите за Европейски парламент през 2019 г.

1.          Регистрация

1.1       Условия за участие

За да може да участва, кандидатстващото училище трябва:

 • да бъде средно училище с ученици на възраст между 16 и 18 години;
 • да се намира в държава – членка на ЕС, или в една от страните кандидатки;
 • да бъде признато от образователните органи на една или повече държави членки или страни кандидатки;
 • да разполага с компютър (за четене и разпечатване на PDF файлове), с достъп до интернет и електронна поща;
 • да избере един учител и трима ученици в предпоследната година от средно образователен курс (≥ 16 години), които могат да се изразяват на английски език;
 • да се ангажира с разглеждането и обсъждането в клас на темите, по които ще се дискутира по време на проявата, преди заминаването за Брюксел;
 • да се ангажира да приеме член на ЕИСК за информационна сесия относно ЕС и ЕИСК, ориентировъчно между януари и февруари 2019 г. (пътните разноски и разходите за настаняване на члена на ЕИСК ще бъдат поети от ЕИСК). Членът ще посети избраното училище и ще се срещне с тримата ученици, избрани да дойдат в Брюксел. По време на посещението той или тя ще направи презентация (относно ЕС, ЕИСК и самата проява) пред един или повече класове от избраното училище;
 • да информира избраните ученици, техните съученици и евентуално всички ученици в училището за възможността да следят подготовката за проявата и самата проява във Facebook, Twitter и Instagram на трите адреса, посочени в края на настоящия документ в раздела „Допълнителна информация“.

1.2       Процедура на регистрация

Училищата, които желаят да участват, трябва да попълнят регистрационния онлайн формуляр на уебсайта на ЕИСК преди 18 ноември 2018 г.

Преди регистрацията училището определя придружаващия учител, който трябва да може да общува на английски език. В случай че училището бъде избрано, той ще бъде единственото лице за контакт с ЕИСК по време на подготвителната фаза на проявата. Директорът на училището трябва да потвърди този избор в съответния раздел на регистрационния онлайн формуляр.

В регистрационния формуляр училището попълва пълното си име и адрес, имената и данните за контакт на директора на училището и придружаващия учител и електронен адрес, на който да може да се извършва цялата кореспонденция с придружаващия учител. Електронните съобщения трябва да се проверяват редовно, тъй като връзката с училищата ще се осъществява предимно по електронна поща.

Ще се приема само по един регистрационен формуляр за дадено училище. Училища, които кандидатстват повече от един път, ще бъдат автоматично изключвани.

Регистрацията ще продължи до 18 ноември 2018 г.

1.3       С какво се ангажират училищата при регистрацията?

С регистрирането си всяко училище трябва да приеме общите условия за тегленето на жребия, подготовката и участието в проявата в Брюксел. Валидна регистрация в определения срок гарантира единствено участието на училището в тегленето на жребия, но не и в проявата.

Училищата, избрани чрез теглене на жребий, се ангажират:

 • да изберат и регистрират за участие в проявата в Брюксел трима ученици, владеещи английски език, които ще бъдат придружени от учител;
 • да поканят член на ЕИСК за информационна сесия в училището;
 • да разгледат и обсъдят документ, предложен от ЕИСК;
 • да обменят резултатите от работата си по време на проявата в Брюксел, като вземат активно участие в дискусиите;
 • да изпратят снимка на сградата на училището (например главния вход) и групова снимка на тримата избрани ученици и придружаващия ги учител, както и разрешението за използване на тези снимки в публикации на ЕИСК и постването им на уеб сайта и социалните мрежи на ЕИСК;
 • да дадат съгласието си имената на учениците и учителя и техните снимки, направени по време на посещението на члена на ЕИСК в училището, да бъдат използвани в публикации на ЕИСК и постнати на уебсайта на ЕИСК и други социални мрежи. Моля, обърнете внимание, че освен ако училището не посочи друго, това разрешение се отнася до всички хора, сгради и обекти, които се виждат на снимките;
 • да дадат съгласието си имената на учениците и учителя и техните снимки, направени по време на участието им в проявата в Брюксел, да бъдат използвани в публикации на ЕИСК и постнати на уебсайта на ЕИСК и други социални мрежи;
 • да предоставят всички публикации в пресата, свързани с посещението на члена на ЕИСК в училището или имащи отношение към участието на училището в проявата;
 • незабавно да информират организаторите от ЕИСК за каквато и да било промяна (напр. придружаващ учител, участващи ученици, електронен адрес);
 • да осигурят проследяване на проявата на местно равнище, както в училището, така и на други места (например информиране за приетите препоръки, разпространяване на информация за проявата като цяло).

1.4       Какво ще се случи, ако училището не изпълни поетите ангажименти?

Всяко неспазване на тези условия ще доведе до незабавно изключване на училището и неговите ученици от проявата.

2.          Избор на участващите училища

Участващите училища ще бъдат избрани чрез теглене на жребий до края на ноември 2018 г. измежду всички училища, подали кандидатурата си в определения срок. Училища, които са били избрани и са участвали в проявата, не могат да кандидатстват отново следващата година (но ще могат да кандидатстват отново след две години). Имената ще бъдат изтеглени чрез жребий в присъствието на заместник-председателя на ЕИСК, който ще гарантира, че тегленето на жребия се провежда в съответствие с правилата. Ще бъде избрано по едно училище от всяка страна. Избраните училища ще бъдат информирани за това поотделно по електронна поща и имената им ще бъдат качени на уебсайта на ЕИСК към средата на декември 2018 г.

3.          Подбор и регистриране на учениците за проявата в Брюксел

Участващите училища избират по трима ученици, които да участват в семинарите в Брюксел от 21 до 22 март 2019 г. Учениците трябва да бъде в предпоследната година от гимназиалния етап на средното образование (на възраст ≥ 16 години) и да могат да се изразяват на английски език.

3.1       Критерии за подбор

Училищата избират сами учениците, които да ги представляват. Те могат да определят свои критерии за подбор, при условие че тези критерии са ясни, справедливи и недискриминационни. От съображения за равенство между половете, избраните ученици следва да включват поне едно момче и едно момиче (с изключение на училища, които не са смесени).

3.2       Участие на ученици с увреждания

Училищата трябва да гарантират, че ученици с увреждания могат също да вземат участие в тази проява. Сградите на ЕИСК са оборудвани, за да осигуряват достъп на лица с увреждания. Ако са необходими специални мерки, училищата трябва своевременно да информират организаторите от ЕИСК.

3.3       Регистрация на учениците

В началото на декември 2018 г. избраните училища регистрират тримата избрани ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“ 2019 г. Преди да регистрират учениците, училищата трябва да получат писмено съгласие (формуляр за разрешение) от техния(ите) родител(и) или законен(ни) настойник(ици).

3.4       Формуляр за разрешение

Училищата, участващи в проявата, ще трябва да предоставят формуляр за разрешение за всеки ученик. Формулярът ще може да бъде изтеглен на всички официални езици на ЕС и разпечатан от уебсайта на ЕИСК, когато бъде качен. Формулярът трябва да бъде подписан от родителя(ите) или законния(ите) настойник(ици) на ученика и от директора на училището. След това той трябва да бъде изпратен до ЕИСК, заедно с копие от валиден документ за самоличност на ученика, по пощата или по електронна поща, преди 11 декември 2018 г. Моля, уверете се, че копието е четливо.

Пощенски адрес:        European Economic and Social Committee

VMA 05/55

Rue Belliard 99

1040 Brussels (Belgium)

Електронен адрес:      youreurope@eesc.europa.eu

В този формуляр родителят(ите) или настойникът(ците) на ученика и директорът на училището, удостоверяват, че

 • ученикът има разрешение да пътува до Брюксел за проявата;
 • името на ученика може да бъде използвано в публикациите на ЕИСК, на уебсайта на ЕИСК и съответните социални мрежи със снимки на ученика и/или видео записи на заседанието;
 • ученикът ще бъде под надзора на придружаващия учител по време на пътуването и престоя им в Брюксел.

Учениците няма да могат да участват в проявата, ако формулярът за разрешение и копието от документа за самоличност не бъдат получени в обявения срок.

3.5       Защита на личните данни

ЕИСК гарантира защитата на всички получени лични данни в съответствие с действащото законодателство. По време на проявата „Твоята Европа, твоето мнение“ 2019 г. ще бъдат заснети видеоматериали и направени снимки за рекламни цели.

4.          Подготовка за проявата в училищата

Член на Комитета ще посети избраните училища, ориентировъчно между средата на януари и февруари 2019 г. Той ще предостави информация за ЕИСК и неговите методи на работа и ще представи и обсъди работния документ на проявата. Пътните разноски и разходите за настаняване на члена ще бъдат поети от ЕИСК. Освен това ЕИСК ще предприеме инициативи във връзка с пресата. Отдел „Преса“ на ЕИСК ще работи с училищата и членовете на ЕИСК за насърчаване на медиите да отразят и евентуално да вземат участие в посещението. Бихме оценили Вашата подкрепа за тази дейност.

Цялата основна информация за проявата ще бъде публикувана на уебсайта на ЕИСК. Затова участващите учители се приканват да проверяват редовно уебсайта.

До средата на януари 2019 г. участващите училища ще получат работен документ с отворени въпроси, които да помогнат на учениците и техните учители да формулират своите идеи и да се подготвят за дебата в Брюксел. Учениците и учителите трябва да обсъдят и да се опитат да отговорят на тези въпроси в клас, така че да бъдат готови за истинските дискусии в Брюксел.

5.          Проявата в Брюксел

5.1       Отговорност

Участващите училища, представлявани от придружаващия учител, поемат изцяло отговорността за своите ученици и учителя по време на престоя им в Брюксел и при пътуването им до и от мястото на проявата.

Учениците и придружаващият ги учител трябва да носят със себе си необходимите документи за пътуване (т.е. валиден паспорт или лична карта).

Те трябва да имат и Европейска здравноосигурителна карта (издавана безплатно от местни здравноосигурителни институции и/или здравноосигурителни фондове или – в случай че картата не може да бъде издадена навреме – удостоверение за временно заместване (за повече информация вж.: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Учениците и учителите от страните кандидатки трябва да направят справка със своите национални здравноосигурителни системи или частни застрахователи относно условията на здравното си покритие в чужбина.

Участващите училища и/или родителите на участващите ученици трябва да имат застраховка за пътуване. Тя трябва да се поеме от самите участници (някои училища могат да имат застраховка, покриваща училищни екскурзии в чужбина, и/или учениците вече могат да имат застрахователно покритие по силата на семейна застрахователна полица). Участващите учители също следва да имат пътническа застраховка.

Всички ученици и учители са застраховани от ЕИСК срещу злополуки, които могат да възникнат в Белгия по време на проявата.

ЕИСК ще организира и заплати пътните разноски и разходите за настаняване на учениците и придружаващия ги учител от всяка държава членка и страна кандидатка в съответствие с изложените по-долу условия.

5.2       Организационни аспекти на проявата

Проявата ще се състои на 21 и 22 март 2019 г. Учениците ще пристигнат в Брюксел на 20 март 2019 г., сряда. Те ще се завърнат в страните си на 23 март 2019 г., събота.

Участващите училища ще бъдат информирани предварително за конкретните организационни аспекти на проявата.

Те се насърчават да предложат представяне на културата на своята страна на заключителната вечеря на 22 март (например с традиционни танци и/или музика –не с презентация в powerpoint – макс. 2 – 3 мин.).

5.3       Работни езици

Дискусиите на работните групи ще се провеждат на английски език, а за пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод от/на английски и френски език. Както вече беше подчертано, за да се гарантира гладкото протичане на обсъжданията в работната група, учениците, както и придружаващите ги учители трябва да могат да се изразяват на английски език. Ще бъдат организирани съпътстващи дейности за учителите.

5.4       Разходи

ЕИСК ще поеме следните разноски за учениците и техния учител:

 • разходите за настаняване в Брюксел (3 нощувки с включена закуска);
 • пътните разходи за връзката със самолет или влак между тяхната държава на пребиваване и Брюксел (включително свързващите полети или свързващите пътувания на дълго разстояние с влак, ако е необходимо). Пътуването ще се осъществи с влак или самолет, в зависимост от страната на произход на участниците. Участващите училища ще получат конкретна практическа информация;
 • моля, имайте предвид, че транспортните и хотелските резервации, както и уреждането на съответната фактура, се извършва директно и единствено от ЕИСК чрез неговата пътническа агенция. ЕИСК не поема отговорност за допълнителни нощувки и неплатени сметки;
 • пътните разноски между брюкселското летище/железопътна гара и хотела;
 • вечеря на 21 март 2019 г., четвъртък, обяд и вечеря на 22 март 2019 г., петък.

Участниците трябва да се погрижат да пристигнат на летището/началната гара по-рано от предвидения час на отпътуване за Брюксел. Ако изпуснат влака или полета си поради причини, различни от непреодолима сила, ЕИСК няма да възстанови стойността на билетите и/или да изплати обезщетение, и няма да покрие разходите за закупуване на нови билети или промяна на маршрута, нито за настаняване и дневни разноски.

NB: ЕИСК няма да плати/възстанови пътните разноски до/от летището или началната гара в страната на произход. Това означава, че разходите за пътуването до/от летището или началната гара в страната на произход ще трябва да бъдат поети от участниците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обща информация относно ЕИСК можете да намерите на уебсайта на ЕИСК: www.eesc.europa.eu

Цялата информация за „Твоята Европа, твоето мнение“ е на разположение на нейния уебсайт: www.eesc.europa.eu/yeys2019

Можете също така да изпращате въпроси на организаторите от ЕИСК по електронна поща на следния адрес: youreurope@eesc.europa.eu.

 

Downloads

Rules YEYS) 2019