Renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ bendrosios dalyvavimo sąlygos (YEYS) 2019

ŽANGA

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 2019 m. kovo 21–22 d. jau dešimtus metus iš eilės organizuoja renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“. „Tavo Europa, tavo balsas“ suteiks galimybę vidurinių mokyklų moksleiviams iš 28 ES valstybių narių ir 5 šalių kandidačių (Albanijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos) sužinoti apie EESRK ir jo vaidmenį, keistis nuomonėmis ir teikti rekomendacijas konkrečia tema. Šių metų renginio tema yra susijusi su 2019 m. rinkimais į Europos Parlamentą.

 

1.          Registracija

1.1       Dalyvavimo sąlygos

Norėdama dalyvauti, mokykla turi:

 • būti vidurinė mokykla, kurios moksleiviai yra 16–18 metų amžiaus;
 • būti ES valstybėje narėje arba vienoje iš šalių kandidačių;
 • būti pripažinta švietimo institucijos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba šalyse kandidatėse;
 • turėti kompiuterį (skaityti ir spausdinti PDF formato rinkmenas), prieigą prie interneto ir galimybę naudotis e. paštu;
 • pasirinkti vieną mokytoją ir tris moksleivius, besimokančius bet kokio tipo vidurinės mokyklos priešpaskutinėje klasėje (≥16 metų amžiaus), kurie gali kalbėti angliškai;
 • įsipareigoti apgalvoti ir aptarti renginio temas pamokos metu prieš atvykstant į Briuselį;
 • įsipareigoti priimti vieną EESRK narį, kuris surengs informacinę sesiją apie ES ir EESRK, preliminariai 2019 m. sausio ir vasario mėn. (EESRK nario kelionės ir apgyvendinimo išlaidas padengs EESRK). Narys aplankys atrinktą mokyklą ir susitiks su trimis moksleiviais, paskirtais vykti į Briuselį. Vizito metu jis surengs pristatymą (apie ES, EESRK ir renginį) vienai ar daugiau atrinktos mokyklos klasių;
 • informuos atrinktus moksleivius, jų klasės draugus ir galbūt visus mokyklos moksleivius apie galimybę sekti pasiruošimą renginiui ir patį renginį „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“ trimis adresais, nurodytais šio dokumento pabaigoje skiltyje „Papildoma informacija“.

 

1.2       Registracijos procesas

Norinti dalyvauti mokykla turi užpildyti internetinės registracijos formą EESRK interneto svetainėje iki 2018 m. lapkričio 18 d.

Prieš registraciją mokykla paskiria lydintįjį mokytoją, kuris turi gebėti bendrauti anglų kalba ir bus vienintelis asmuo ryšiams su EESRK – jei mokykla yra atrinkta – parengiamuoju etapu iki renginio. Mokyklos direktorius turi patvirtinti šį pasirinkimą atitinkamoje internetinės registracijos formoje.

Registracijos formoje mokykla įrašo visą savo pavadinimą ir adresą, mokyklos direktoriaus ir lydinčiojo mokytojo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir e. pašto adresą, kuriuo gali būti susirašinėjama su lydinčiuoju mokytoju. Elektroniniai laiškai turi būti reguliariai tikrinami, nes su mokyklomis daugiausia bus bendraujama e. paštu.

Iš kiekvienos mokyklos bus priimta tik viena registracijos forma. Daugiau nei vieną kartą užsiregistravusios mokyklos bus automatiškai pašalintos.

Registracija vyks iki 2018 m. lapkričio 18 d.

1.3       Ką įsipareigoja mokykla užsiregistruodama?

Užsiregistruodama kiekviena mokykla turi sutikti su bendromis atrankos burtų keliu, pasirengimo ir dalyvavimo Briuselyje sąlygomis. Registracija iki termino pabaigos garantuoja tik tai, kad mokykla gali dalyvauti atrankoje burtų keliu, bet negarantuoja vietos renginyje.

Burtų keliu atrinktos mokyklos įsipareigoja:

 • atrinkti ir užregistruoti tris mokinius, galinčius kalbėti anglų kalba ir ją suprasti, kurie dalyvaus renginyje Briuselyje lydimi mokytojo;
 • pakviesti EESRK narį informacinei sesijai mokykloje;
 • apsvarstyti ir aptarti EESRK siūlomą dokumentą;
 • pasidalyti per renginį Briuselyje savo darbo rezultatais aktyviai dalyvaujant diskusijose;
 • atsiųsti mokyklos patalpų nuotrauką (pvz., pagrindinio įėjimo) ir grupinę 3 atrinktų moksleivių ir lydinčiojo mokytojo nuotrauką, taip pat leisti šias nuotraukas naudoti EESRK leidiniuose ir skelbti jas EESRK interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose;
 • leisti naudoti moksleivių ir mokytojo vardą ir pavardę ir jų nuotraukas, padarytas EESRK nario apsilankymo mokykloje metu, EESRK leidiniuose ir skelbti EESRK interneto svetainėje ir susijusiuose socialiniuose tinkluose. Dėmesio: jei nenurodyta kitaip, šis leidimas taikomas visiems nuotraukoje pavaizduotiems žmonėms, pastatams ir daiktams;
 • leisti naudoti moksleivių ir mokytojo vardą ir pavardę ir jų nuotraukas, padarytas renginio Briuselyje metu, EESRK leidiniuose ir skelbti EESRK interneto svetainėje ir susijusiuose socialiniuose tinkluose;
 • atsiųsti spaudos iškarpų, susijusių su EESRK nario apsilankymu mokykloje arba mokyklos dalyvavimu renginyje;
 • nedelsdama informuoti organizatorius EESRK apie bet kokį pasikeitimą (pvz., lydinčiojo mokytojo, dalyvaujančių moksleivių, e. pašto adreso);
 • užtikrinti, kad, renginiui pasibaigus, tiek mokykloje, tiek kitur bus viešinama informacija apie, pvz., priimtas rekomendacijas ir apie renginį apskritai.

1.4       Kas atsitiktų, jei mokykla nevykdytų savo įsipareigojimų?

Jei nesilaikoma šių sąlygų, mokykla ir jos moksleiviai iš karto netenka galimybės dalyvauti renginyje.

2.          Mokyklų atranka

Mokyklos bus atrinktos burtų keliu (iki 2018 m. lapkričio mėn. pabaigos) iš visų mokyklų, pateikusių paraiškas iki nustatyto termino. Atrinktos mokyklos negali teikti paraiškos kitais metais po savo dalyvavimo renginyje Briuselyje (tačiau vėl galės teikti paraišką antrais metais). Mokyklų pavadinimai bus traukiami burtų keliu dalyvaujant EESRK pirmininko pavaduotojui, kuris užtikrins, kad tai vyktų pagal taisykles. Bus atrinkta po vieną mokyklą iš kiekvienos valstybės narės. Atrinktoms mokykloms bus apie tai pranešta individualiai e. paštu, o jų pavadinimai bus paskelbti EESRK interneto svetainėje iki 2018 m. gruodžio mėn. pradžios.

3.          Į Briuselį vyksiančių moksleivių atranka ir registracija

Dalyvaujančios mokyklos turi atrinkti tris moksleivius, kurie dalyvaus dirbtuvėse Briuselyje 2019 m. kovo 21–22 d. Šie moksleiviai turėtų mokytis bet kokio tipo vidurinės mokyklos priešpaskutinėje klasėje (≥16 metų amžiaus) ir turi gebėti kalbėti anglų kalba;

3.1       Atrankos kriterijai

Mokykloms atstovausiančius moksleivius atrenka pačios mokyklos. Jos gali nustatyti savo pačių atrankos kriterijus, jeigu jie aiškūs, teisingi ir nediskriminuojantys. Norint užtikrinti lyčių lygybę, tarp atrinktųjų moksleivių, turėtų būti bent vienas vaikinas ir viena mergina (išskyrus mokyklas, skirtas vienos lyties moksleiviams).

3.2       Neįgalių moksleivių dalyvavimas

Mokyklos turi užtikrinti, kad neįgalūs mokiniai taip pat galėtų dalyvauti renginyje. EESRK patalpos įrengtos taip, kad būtų prieinamos neįgaliesiems. Jei reikia specialių sąlygų, mokyklos apie tai turi pranešti EESRK organizatoriams deramu laiku.

3.3       Moksleivių registracija

Iki 2018 m. gruodžio mėn. pradžios atrinktos mokyklos turi užregistruoti tris moksleivius, kuriuos jos pasirinko dalyvauti 2019 m. renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“. Prieš registruodamos moksleivius, mokyklos turi gauti raštišką jų tėvų arba teisėto (-ų) globėjo (-ų) sutikimą (leidimo forma).

3.4       Leidimo forma

Renginyje dalyvaujančios mokyklos turės pateikti leidimo formą dėl kiekvieno moksleivio. Šią formą galite parsisiųsti visomis ES oficialiosiomis kalbomis ir atsispausdinti iš EESRK interneto svetainės (kai bus prieinama). Šią formą turi pasirašyti vienas iš moksleivio tėvų (tėvai) ar teisėtas (-i) globėjas (-ai) ir mokyklos direktorius. Pasirašytą formą reikia atsiųsti EESRK, kartu su kiekvieno moksleivio galiojančio tapatybės dokumento kopija, paštu arba e. paštu iki 2018 m. gruodžio 11 d. Įsitikinkite, kad kopija yra įskaitoma.

Paštu:   European Economic and Social Committee

VMA 05/55

Rue Belliard 99

1040 Brussels (Belgium)

E. paštu:           youreurope@eesc.europa.eu

Šioje formoje vienas iš moksleivio tėvų (tėvai) ar teisėtas (-i) globėjas (-ai) ir mokyklos direktorius patvirtina, kad

 • moksleivis turi leidimą vykti į Briuselį dalyvauti renginyje;
 • moksleivio vardas ir pavardė gali būti skelbiami EESRK leidiniuose, EESRK interneto svetainėje ir susijusiuose socialiniuose tinkluose su moksleivio nuotraukomis ir (arba) renginio vaizdo įrašais;
 • moksleivis kelionės ir viešnagės Briuselyje metu bus prižiūrimas lydinčiojo mokytojo.

Moksleivis negali dalyvauti, jei leidimo forma ir asmens tapatybės dokumento kopija nebuvo gauti iki nurodyto termino pabaigos.

3.5       Asmens duomenų apsauga

EESRK užtikrina visų gautų asmens duomenų apsaugą pagal galiojančius teisės aktus. 2019 m. renginys „Tavo Europa, tavo balsas!“ bus filmuojamas ir fotografuojamas reklamos tikslais.

 

4.          Pasirengimas renginiui mokyklose

Komiteto narys lankysis atrinktose mokyklose preliminariai 2019 m. sausio mėn. viduryje–vasario mėn. pabaigoje. Narys supažindins su EESRK ir jo darbo metodais ir pristatys bei aptars renginio darbo dokumentą. Nario kelionės ir apgyvendinimo išlaidas padengs EESRK. EESRK taip pat imsis spaudos iniciatyvų. EESRK spaudos tarnyba bendradarbiaus su mokyklomis ir EESRK nariais, kad šie paragintų žiniasklaidą nušviesti nario vizitą, o galbūt ir dalyvauti jo metu. Būtume dėkingi už Jūsų paramą šiai veiklai.

Visa svarbiausia informacija apie renginį bus paskelbta EESRK interneto svetainėje. Todėl prašome suinteresuotų mokytojų reguliariai tikrinti svetainę.

Iki 2019 m. sausio mėn. vidurio konkurse dalyvausiančios mokyklos gaus darbo dokumentą su atvirais klausimais, siekiant padėti moksleiviams ir jų mokytojams suformuluoti savo idėjas ir pasirengti diskusijoms Briuselyje. Mokiniai ir mokytojai turi aptarti ir pabandyti atsakyti į šiuos klausimus klasėje, kad būtų pasirengę gyvoms diskusijoms Briuselyje.

 

5.          Renginys Briuselyje

5.1       Atsakomybė

Dalyvaujančios mokyklos, atstovaujamos lydinčiojo mokytojo, prisiims visą atsakomybę už savo moksleivius ir mokytoją jų viešnagės Briuselyje metu ir kelionės į renginį ir iš jo metu.

Mokiniai ir lydintysis mokytojas privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (galiojantį pasą arba tapatybės kortelę).

Jie taip pat privalo turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (ją nemokamai išduoda vietinės socialinio draudimo organizacijos ir (arba) ligonių kasos) arba laikinąjį pakaitinį sertifikatą, jeigu kortelė negali būti išduota laiku (daugiau informacijos rasite čia: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Moksleiviai ir mokytojai iš šalių kandidačių privalo pasiteirauti savo nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos arba privačių draudimo teikėjų, kaip jis gali būti apdraustas užsienyje.

Dalyvaujančios mokyklos ir (arba) dalyvaujančių mokinių tėvai turi turėti kelionės draudimą. Šias išlaidas turi padengti patys dalyviai (kai kurios mokyklos gali turėti mokyklos kelionių į užsienį draudimą ir (arba) moksleiviai gali būti jau apdrausti pagal šeimos draudimo sutartį). Dalyvaujantys mokytojai taip pat turėtų turėti sveikatos draudimą kelionės metu.

Visi moksleiviai ir mokytojai yra apdrausti EESRK nuo nelaimingų atsitikimų, kurie gali įvykti Belgijoje renginio metu.

EESRK organizuos moksleivių ir lydinčiojo mokytojo iš kiekvienos valstybės narės ir šalies kandidatės kelionę ir apgyvendinimą ir padengs su tuo susijusias išlaidas, laikantis toliau nustatytų sąlygų.

5.2       Renginio organizaciniai klausimai

Renginys vyks 2019 m. kovo 21–22 d. Moksleiviai atvyks į Briuselį 2019 m. kovo 20 d., trečiadienį. Namo jie išvyks 2019 m. kovo 23 d., šeštadienį.

Renginyje dalyvaujančioms mokykloms bus iš anksto pateikta konkreti praktinė informacija.

Atsisveikinimo vakarienės metu kovo 22 d. dalyvaujančios mokyklos kviečiamos supažindinti su savo nacionaline kultūra (pvz., tradiciniais šokiais ir (arba) muzika, nesinaudojant programa „Powerpoint“, ne ilgiau kaip 2–3 min.)

5.3       Darbo kalbos

Darbas grupėse vyks anglų kalba, o plenarinių sesijų metu – bus verčiama žodžiu iš / į anglų ir prancūzų kalbas. Kaip nurodyta pirmiau, siekiant užtikrinti, kad diskusijos darbo grupėse vyktų sklandžiai, moksleiviai ir juos lydintysis mokytojas turi gebėti kalbėti anglų kalba. Lygiagrečiai bus organizuojami užsiėmimai mokytojams.

5.4       Išlaidos

EESRK padengs šias moksleivių ir jų mokytojo išlaidas:

 • apgyvendinimo išlaidas Briuselyje (3 nakvynės, įskaitant pusryčius);
 • kelionės lėktuvu ar traukiniu iš savo kilmės šalies į Briuselį (įskaitant jungiamųjų skrydžių arba tolimųjų jungiamųjų reisų traukinių, jei reikia). Bus keliaujama lėktuvu arba traukiniu, priklausomai nuo dalyvių kilmės šalies. Renginyje dalyvaujančioms mokykloms bus iš anksto pateikta konkreti praktinė informacija;
 • atkreipiame dėmesį, kad transporto bilietų užsakymas ir viešbučio kambarių rezervavimas, taip pat atitinkamos sąskaitos apmokėjimas, bus atliktas tiesiogiai ir tik per EESRK kelionių agentūrą. EESRK neprisiims atsakomybės už papildomas nakvynes ir kitas neapmokėtas viešbučio sąskaitas;
 • kelionės iš Briuselio oro uosto ir (arba) geležinkelio stoties į viešbutį;
 • pietų ir vakarienės 2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienį, pietų ir vakarienės 2019 m. kovo 22 d., penktadienį.

Dalyviai turėtų atvykti į stotį arba oro uostą gerokai prieš išvykimo į Briuselį laiką. Jei nespėsite į traukinį ar lėktuvą dėl kitų priežasčių, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, EESRK sumokėtos sumos negrąžins ir (arba) neskirs jokios kompensacijos ir nepadengs naujų bilietų, su nukreipimu kitu maršrutu susijusių išlaidų, papildomos nakvynės ar pragyvenimo išlaidų.

NB. EESRK neapmokės ir neatlygins kelionės išlaidų į ir (arba) iš išvykimo stoties ar oro uosto savo šalyje. Tai reiškia, kad kelionės iš išvykimo stoties ar oro uosto išlaidas savo šalyje turės padengti patys dalyviai.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Bendrą informaciją apie EESRK rasite EESRK interneto svetainėje www.eesc.europa.eu.

Visą informaciją apie renginį galima rasti YEYS svetainėjewww.eesc.europa.eu/yeys2019.

Savo klausimus galite siųsti e. paštu EESRK organizatoriams youreurope@eesc.europa.eu.

 

Downloads

Rules YEYS) 2019