Vispārīgi nosacījumi dalībai pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (JEJL) 2019

IEVADS

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 2019. gada 21. un 22. martā jau desmito gadu pēc kārtas rīkos pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (JEJL). Tas ļaus vidusskolu skolēniem no 28 ES dalībvalstīm un 5 kandidātvalstīm (Albānijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas) uzzināt par EESK un tās lomu, kā arī apmainīties ar viedokļiem un sniegt ieteikumus par konkrētu tematu. Šāgada pasākuma temats ir saistīts ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām (2019).

 

1.          Reģistrācija

1.1.     Dalības nosacījumi

Lai piedalītos, pieteikuma iesniedzējai skolai jāizpilda šādi nosacījumi:

 • tai jābūt vidusskolai, kuru apmeklē 16–18 gadus veci skolēni;
 • tai jāatrodas kādā no ES dalībvalstīm vai kandidātvalstīm;
 • tai jābūt skolai, ko ir atzinušas izglītības pārvaldes iestādes vienā vai vairākās dalībvalstīs vai kandidātvalstīs;
 • tās rīcībā jābūt datoram (iespēja lasīt un izdrukāt PDF datnes) ar interneta pieslēgumu un piekļuvi e-pastam;
 • tai jāizvēlas viens skolotājs un trīs skolēni, kas mācās priekšpēdējā vidējās izglītības iestādes klasē (vismaz 16 gadus veci) un spēj izteikties angļu valodā;
 • tai jāapņemas izpētīt un apspriest pasākuma tematus klasē pirms ierašanās Briselē;
 • tai jāapņemas uzaicināt vienu no EESK locekļiem, lai laikposmā provizoriski no 2019. gada janvāra līdz februārim sarīkotu informatīvu pasākumu par ES un EESK (Komiteja sedz EESK locekļa ceļa un uzturēšanās izdevumus). EESK loceklis apmeklēs izvēlēto skolu un tiksies ar trim skolēniem, kas izraudzīti braucienam uz Briseli. Izvēlētās skolas apmeklējuma laikā EESK loceklis informēs vienu vai vairākas klases par ES, EESK un pašu pasākumu;
 • informēs attiecīgos skolēnus, viņu klasesbiedrus un, pēc iespējas, visus skolas audzēkņus par to, ka pasākuma sagatavošanas procesam un pašam pasākumam iespējams sekot līdzi tīmekļa vietnēs Facebook, Twitter un Instagram — trijās adresēs, kas norādītas šā dokumenta beigu sadaļā “Papildu informācija”.

 

1.2.     Pieteikšanās

Skolām, kuras vēlas piedalīties, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa EESK tīmekļa vietnē līdz 2018. gada 18. novembrim.

Pirms reģistrācijas skolai ir jāizraugās pavadošais skolotājs, kurš spēj sazināties angļu valodā, un kurš, ja skola tiks izvēlēta dalībai, būs vienīgā persona, kas sagatavošanās posmā pirms pasākuma kontaktēsies ar EESK. Skolas direktoram ir jāapstiprina šī izvēle attiecīgajā tiešsaistes pieteikuma veidlapas sadaļā.

Pieteikuma veidlapā jāieraksta pilns skolas nosaukums un adrese, kā arī skolas direktora un pavadošā skolotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija, un e-pasta adrese, kurā notiek visa sarakste ar pavadošo skolotāju. E-pasts ir regulāri jāpārbauda, jo saziņa ar skolu notiks galvenokārt pa e-pastu.

Skola drīkst iesniegt tikai vienu pieteikuma veidlapu. Skolas, kas pieteiksies vairāk nekā vienu reizi, tiks automātiski izslēgtas.

Reģistrēšanās ir iespējama līdz 2018. gada 18. novembrim.

1.3.     Kādi pienākumi skolai jāuzņemas reģistrējoties?

Skola reģistrējoties piekrīt vispārīgajiem nosacījumiem attiecībā uz izlozi, sagatavošanos un dalību Briselē notiekošajā pasākumā. Tas, ka skola norādītajā termiņā ir iesniegusi derīgu pieteikumu, nodrošina vienīgi tās dalību izlozē, taču negarantē dalību pasākumā.

Skolas, kas izvēlētas izlozē, apņemas:

 • izraudzīties un reģistrēt trīs skolēnus, kas runā angļu valodā, to saprot un kas skolotāja pavadībā piedalīsies pasākumā Briselē;
 • uzaicināt vienu EESK locekli uz informatīvu pasākumu skolā;
 • izpētīt un apspriest EESK ierosināto dokumentu;
 • aktīvi iesaistoties diskusijās, dalīties ar darba rezultātiem pasākuma laikā Briselē;
 • nosūtīt skolas fotogrāfiju (piemēram, galvenās ieejas fotogrāfiju) un grupas fotogrāfiju ar trim izvēlētajiem skolēniem un pavadošo skolotāju, kā arī atļauju izmantot šīs fotogrāfijas EESK publikācijās un ievietot tās EESK tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos;
 • piekrist tam, ka EESK locekļa apmeklējuma laikā uzņemtās skolēnu un skolotāja fotogrāfijas tiek izmantotas EESK publikācijās un publiskotas EESK tīmekļa vietnē un saistītos sociālajos tīklos. Lūdzam ņemt vērā, ka minētā atļauja, ja vien skola nav norādījusi citādi, attiecas uz visiem cilvēkiem, ēkām un objektiem, kas redzami fotogrāfijās;
 • piekrist tam, ka to skolēnu un skolotāja vārdi, uzvārdi un fotogrāfijas, kas piedalīsies Briselē notiekošajā pasākumā, tiek izmantoti EESK publikācijās un publiskoti EESK tīmekļa vietnē un saistītos sociālajos tīklos.
 • iesniegt visus izgriezumus no preses izdevumiem saistībā ar EESK locekļa apmeklējumu skolā un ar skolas dalību pasākumā;
 • nekavējoties informēt organizatorus no EESK par jebkādām izmaiņām (piemēram, attiecībā uz pavadošo skolotāju, uz skolēniem, kas piedalīsies, vai arī uz e-pasta adresi);
 • gādāt par to, ka pēc pasākuma notiek ar to saistīti vietējie pasākumi gan skolā, gan citviet (piemēram, informēt par pieņemtajiem ieteikumiem, izplatīt informāciju par pasākumu vispār).

1.4.     Kas notiek, ja skola neizpilda savas saistības?

Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, skola un tās skolēni tiek nekavējoties izslēgti no pasākuma.

2.          Skolu atlase

No visām skolām, kuras būs pieteikušās noteiktajā termiņā, 2018. gada novembra beigās tiks izlozētas skolas, kas piedalīsies pasākumā. Izlozētā skola pēc dalības Briseles pasākumā nedrīkst atkārtoti pieteikties nākamajā gadā, bet pēc diviem gadiem tā atkal var pieteikties. Skolas tiks izlozētas EESK priekšsēdētāja vietnieka klātbūtnē. Viņš nodrošinās, ka izloze notiek saskaņā ar noteikumiem. No katras valsts tiks izvēlēta viena skola. Skolas, kas tiks izlozētas dalībai, par to saņems informāciju atsevišķā e-pastā, un to nosaukumi tiks publicēti EESK tīmekļa vietnē 2018. gada decembra sākumā.

3.          To skolēnu atlase un reģistrācija, kuri ieradīsies Briselē

Iesaistītajām skolām jāizvēlas trīs skolēni, kas piedalīsies darbsemināros Briselē 2019. gada 21. un 22. martā. Skolēniem jāmācās priekšpēdējā jebkāda veida vidējās izglītības iestādes klasē (viņiem jābūt 16 gadus veciem vai vecākiem) un jāpārzina angļu valoda.

3.1.     Atlases kritēriji

Skolas pašas izvēlas skolēnus, kuri tās pārstāvēs. Tās pašas var noteikt savus atlases kritērijus, taču tiem jābūt skaidriem, taisnīgiem un nediskriminējošiem. Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, no izraudzītajiem skolēniem vajadzētu būt vismaz vienam zēnam un vienai meitenei (izņemot viendzimuma skolas).

3.2.     Skolēnu ar invaliditāti piedalīšanās

Skolām jāgādā par to, lai pasākumā varētu piedalīties skolēni ar invaliditāti. EESK telpas ir aprīkotas tā, lai tās būtu pieejamas personām ar invaliditāti. Ja ir kādas īpašas prasības, skolām par to ir savlaicīgi jāinformē organizētāji no EESK.

3.3.     Skolēnu reģistrācija

Atlasītajām skolām līdz 2018. gada decembra sākumam jāreģistrē trīs skolēni, kas ir izraudzīti dalībai pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2019”. Skolām pirms skolēnu reģistrēšanas jāsaņem rakstiska piekrišana (atļaujas veidā) no viena vai abiem viņu vecākiem vai likumīgā(-ajiem) aizbildņa(-iem).

3.4.     Atļauja (veidlapa)

Skolām, kas piedalīsies pasākumā, tiks prasīts iesniegt atļauju par katru skolēnu. Atļaujas veidlapu varēs lejupielādēt visās oficiālajās ES valodās un izdrukāt no EESK tīmekļa vietnes, tiklīdz tā būs pieejama. Minētā atļauja ir jāparaksta vienam vai abiem skolēnu vecākiem vai likumīgajam(-iem) aizbildnim(-ņiem) un skolas direktoram. Pēc tam kopā ar derīga skolēnu personu apliecinoša dokumenta kopiju tā ir jānosūta EESK pa pastu vai e-pastu līdz 2018. gada 11. decembrim. Lūdzu, nodrošiniet, lai kopija būtu salasāma.

Pasta adrese:     European Economic and Social Committee

VMA 05/55

Rue Belliard 99

1040 Brussels (Belgium)

E-pasta adrese: youreurope@eesc.europa.eu

Minētajā atļaujā skolēnu vecāks(-i) vai likumīgais(-ie) aizbildnis(-ņi) un skolas direktors apliecina, ka

 • skolēns drīkst doties uz Briseli, lai piedalītos pasākumā;
 • skolēna vārdu un uzvārdu kopā ar skolēna fotogrāfijām un/vai sēžu videoierakstiem drīkst publicēt EESK publikācijās, EESK tīmekļa vietnē un saistītos sociālajos tīklos;
 • ceļojuma un uzturēšanās laikā Briselē skolēnu uzraudzīs pavadošais skolotājs.

Skolēns pasākumā drīkstēs piedalīties tikai tad, ja atļauja un personu apliecinoša dokumenta kopija tiks nosūtīta noteiktajā termiņā.

3.5.     Personas datu aizsardzība

EESK nodrošina visu saņemto personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2019” laikā notiks filmēšana un fotografēšana reklāmas nolūkos.

 

4.          Skolās veicamā gatavošanās pasākumam

Paredzams, ka laikā no 2019. gada janvāra vidus līdz februāra beigām kāds no Komitejas locekļiem apmeklēs izraudzītās skolas. EESK loceklis sniegs informāciju par EESK un tās darba metodēm, kā arī iepazīstinās ar pasākumā aplūkojamo darba dokumentu un apspriedīs to. EESK segs Komitejas locekļa ceļa un uzturēšanās izdevumus. EESK īstenos arī iniciatīvas saistībā ar drukāto presi. EESK Preses nodaļa cieši sadarbosies ar skolām un EESK locekļiem, lai mudinātu plašsaziņas līdzekļus sekot līdzi un pēc iespējas būt klāt Komitejas locekļa apmeklējuma laikā. Būsim pateicīgi par jūsu atbalstu šai sakarā.

Visa svarīgākā informācija par pasākumu būs publicēta EESK tīmekļa vietnē. Tādēļ pasākumā iesaistītajiem skolotājiem ir regulāri jāielūkojas tajā.

Līdz 2019. gada janvāra vidum attiecīgās skolas saņems darba dokumentu ar atvērtiem jautājumiem, kas skolēniem un viņu skolotājiem ļaus raisīt idejas un sagatavoties debatēm Briselē. Skolēniem un skolotājiem ir jāapspriež minētie jautājumi klasē un jāmēģina atbildēt uz tiem, lai sagatavotos debatēm Briselē.

 

5.          Pasākums Briselē

5.1.     Atbildība

Iesaistītās skolas, ko pārstāv pavadošais skolotājs, uzņemas pilnu atbildību par saviem skolēniem un skolotāju viņu uzturēšanās laikā Briselē, kā arī laikā, kad viņi dosies uz pasākumu un atgriezīsies no tā.

Skolēniem un pavadošajam skolotājam ir jāpaņem vajadzīgie ceļošanas dokumenti (t. i., derīga pase vai identitātes karte).

Viņiem jābūt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas kartei, ko bez maksas var saņemt vietējās apdrošināšanas iestādēs un/vai slimokasēs, vai arī pagaidu aizstājējsertifikātam, ja karti nevar saņemt savlaicīgi (sīkāka informācija pieejama šeit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Skolēniem un skolotājiem no kandidātvalstīm savās valsts veselības aprūpes aģentūrās vai privātās apdrošināšanas aģentūrās ir jānoskaidro, kā var tikt segta viņu veselības apdrošināšana ārvalstīs.

Iesaistītajām skolām un/vai iesaistīto skolēnu vecākiem ir jānoslēdz ceļojuma apdrošināšana. Par šādu apdrošināšanu ir jāmaksā pašiem dalībniekiem (dažām skolām varētu būt apdrošināšana, kas paredzēta klašu ekskursijām uz ārzemēm, un/vai skolēni varētu jau būt apdrošināti, pateicoties ģimenes apdrošināšanas polisei). Arī iesaistītajiem skolotājiem vajadzētu būt ceļojuma apdrošināšanai.

Visus skolēnus un skolotājus EESK ir apdrošinājusi pret nelaimes gadījumiem, kas varētu notikt Beļģijā pasākuma laikā.

EESK saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem organizēs katras dalībvalsts un kandidātvalsts skolēnu un pavadošā skolotāja ceļojumu un uzturēšanos, kā arī segs ceļa un uzturēšanās izdevumus.

5.2.     Pasākuma norise

Pasākums notiks 2019. gada 21. un 22. martā. Skolēni ieradīsies Briselē trešdien, 2019. gada 20. martā. Viņi atgriezīsies mājās sestdien, 2019. gada 23. martā.

Skolas, kas piedalās pasākumā, tiks iepriekš informētas par precīzu pasākuma norises grafiku.

Iesaistītās skolas ir aicinātas atvadu vakariņās 22. martā sniegt kādu nacionālās kultūras priekšnesumu ne vairāk kā 2–3 minūšu garumā (piemēram, tradicionālās dejas un/vai mūziku, bet ne PowerPoint prezentāciju).

5.3.     Darba valodas

Darba grupu sanāksmes notiks angļu valodā, bet plenārsēžu laikā tiks nodrošināta mutiskā tulkošana no/uz angļu un franču valodu. Kā jau uzsvērts, lai nodrošinātu, ka darba grupas diskusijas norit raiti, skolēniem un pavadošajam skolotājam ir jāspēj izteikties angļu valodā. Paralēli tiks organizēti pasākumi skolotājiem.

5.4.     Izdevumi

EESK segs šādus skolēnu un viņu skolotāja izdevumus:

 • uzturēšanās izdevumus Briselē (3 naktis viesnīcā un brokastis);
 • ceļa izdevumus par lidojumu vai braucienu ar vilcienu no mītnes valsts uz Briseli (tostarp savienotos lidojumus vai tālsatiksmes dzelzceļa braucienus ar pārsēšanos, ja vajadzīgs). Ceļojumam izmanto lidmašīnu vai vilcienu atkarībā no dalībnieku izcelsmes valsts. Skolas, kas piedalās pasākumā, tiks informētas par precīzu ceļojuma norisi;
 • lūdzu, ņemiet vērā, ka ceļojuma biļešu un viesnīcas rezervāciju, kā arī attiecīgos norēķinus veiks tieši un vienīgi EESK ar savas ceļojumu aģentūras starpniecību. EESK neuzņemas atbildību par papildu nakšņošanu vai jebkādiem nesamaksātiem rēķiniem;
 • izdevumus par transportu starp Briseles lidostu vai dzelzceļa staciju un viesnīcu;
 • pusdienas un vakariņas ceturtdien, 2019. gada 21. martā, kā arī pusdienas un vakariņas piektdien, 2019. gada 22. martā.

Pirms plānotās došanās uz Briseli dalībniekiem savlaicīgi jāierodas stacijā/lidostā. Ja viņi nokavē vilcienu/lidmašīnu citu iemeslu, nevis force majeure apstākļu dēļ, EESK nepiešķir nekādu atlīdzību un/vai kompensāciju un nesedz jaunu biļešu iegādes, maršruta maiņas, izmitināšanas vai uzturēšanās izmaksas.

NB! EESK nesegs/neatlīdzinās ceļa izdevumus līdz izbraukšanas stacijai vai lidostai un atpakaļ mītnes valstī. Tas nozīmē, ka izdevumus par braucienu līdz izbraukšanas stacijai vai lidostai un atpakaļ mītnes valstī būs jāsedz dalībniekiem.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Vispārīga informācija par EESK ir pieejama EESK tīmekļa vietnē: www.eesc.europa.eu

Visa informācija par pasākumu ir pieejama pasākuma “JEJL” tīmekļa vietnē: www.eesc.europa.eu/yeys2019

Jūs arī varat sūtīt jautājumus organizatoriem no EESK, rakstot uz e-pastu: youreurope@eesc.europa.eu

Downloads

Rules YEYS) 2019