Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

На проява за отбелязване на 20 години консултиране на ЕИСК в областта на индустриалните промени, ключови за ЕС промишлени сектори на ЕС призоваха за отговор на проблемите, произтичащи от COVID-19, руската агресия, климатичната криза и промишлената и социалната трансформация, който се основава в по-голяма степен на данните и е ориентиран към бъдещето.

На 8 юни ЕИСК отпразнува 20-ата годишнина на своята Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI). Представители на минното дело, енергетиката, отбраната и авиокосмическата промишленост подчертаха, че в един коренно променен свят политиката на ЕС трябва да отразява точно както промишлените императиви, така и социалния контекст. 

Председателят на ЕИСК Криста Швенг, която откри проявата, подчерта ангажимента за „съвместна работа с организираното гражданско общество, институциите на ЕС и всички заинтересовани страни за намиране на съвместни решения на предизвикателствата, пред които са изправени нашите промишлени сектори“.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, изтъкна това как „ЕИСК продължава да играе ключова роля по въпросите на промишлената политика“. Той заяви пред участниците в проявата, че предизвикателствата на изменението на климата, пандемията и войната на прага на ЕС означават, че Европа спешно трябва да може да поеме контрол върху промишлената си съдба.

Пиетро Франческо де Лото, председател на CCMI, подчерта ролята на комисията за поставянето на нови въпроси, предвиждането на нови области на анализ и допринасянето с нови експертни знания в дискусиите, за да се гарантира, че мненията на всички заинтересовани страни са взети предвид. „Консултативната комисия по индустриални промени е модел за преосмисляне на бъдещето на социалния диалог в европейските институции“, каза той.

Моника Ситарова, заместник-председател на CCMI, заяви, че „нашите доклади представляват доказателствена основа за нашите становища и препоръки. Използваме опита си от социалния диалог, за да се справим с индустриалните промени и тяхното социално въздействие, да предвидим промените и да допринесем за решения, които са социално приемливи.“ (ks)