Посещение на ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) с удоволствие посреща посетители от цял свят и им разяснява ролята и дейностите си.

Голяма част от посетителите са членове на организации на гражданското общество или студенти по европеистика и идват от всички държави – членки на ЕС, както и извън него.

Всяка група посетители се посреща от член на нашия екип и от оратор, който разяснява структурата и дейностите на ЕИСК и ролята му в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Представянето е интерактивно и е последвано от обмен на мнения с участниците.

Организираме и виртуални посещения под формата на видеоконференции, които позволяват на участниците пряк контакт с нашия оратор, без да трябва се придвижват до Брюксел. Обикновено посещенията продължават между един и два часа.

Как да направите резервация за посещение

За да организиране посещение, моля, попълнете заявка за посещение или я изпратете по електронна поща на адрес VisitEESC. Заявленията следва да се изпратят най-малко три седмици предварително. Моля, посочете желаната дата, броя на участниците и официалния език на ЕС, който предпочитате: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

Групите, които желаят специализирана беседа по конкретна тема, следва да ни информират предварително.


Как да ни намерите?

Адрес(Европейския квартал на Брюксел):
rue Belliard/Belliardstraat 99—101
1040 Bruxelles/Brussel

Най-близката метростанция е Maalbeek, а има и няколко автобуса, които спират в близост до седалището на ЕИСК. Вж.: Полезна информация и връзки за планиране на пътуването.

Кога?

Групите могат да посещават ЕИСК от 9,00 ч. до 17,00 ч. (13,00 ч. в петък). На официални празници не се организират посещения. Посетителите могат да обядват в стола на ЕИСК.

Други връзки